“Historisch Tijdschrift GKN” 37 verschenen

… over Baarda, muurbordjes en ‘Koningskinderen’.

De betekenis van de nieuwtestamenticus Tjitze Baarda (1932-2017), hoogleraar aan de Vrije Universiteit in het laatste kwart van de vorige eeuw, is voor de Gereformeerde Kerken groter geweest dan die van H.M. Kuitert (1924-2017).

Dat stelt dr. Maarten Aalders in het pas verschenen augustusnummer van het Historisch Tijdschrift  GKN.  Waar er bij Kuitert tenslotte weinig overbleef, leerde Baarda ons de Bijbel met andere ogen lezen, aldus Aalders. De hoogleraar speelde in de jaren zeventig een belangrijke rol in de discussies over het gezag van de Bijbel. Deze discussie leidde in 1980 onder meer tot de aanvaarding van het synoderapport God met ons.

Een van de tweeëntwintig muurbordjes, zoals opgenomen in het 37ste nummer van ‘Historisch Tijdschrift GKN’.

Honderd jaar geleden werd de Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerde Grondslag opgericht. Onder de vlag van de bond oefenden generaties meisjes zich in lokale verenigingen in Bijbelstudie, vaderlandse geschiedenis, politieke beginselen en voordrachtskunst. Eind jaren dertig telde de Bond ruim negenhonderd aangesloten verenigingen met samen ca. 30.000 leden. In 1959 fuseerde de Bond met die van de jongens. In de rubriek Erfgoed wordt aandacht besteed aan de muurbordjes met het embleem van de Bond, die als promotiemiddel werden verkocht. Tweeëntwintig varianten zijn in kleur afgedrukt en de redactie is benieuwd of er nog meer uitvoeringen in omloop waren.

Dick Kaajan bespreekt in dit nummer de klassieke roman ‘Koningskinderen‘ uit 1930, geschreven door de letterkundige Cornelis Rijnsdorp (1894-1982). Het verhaal speelt in Rotterdam-Delfshaven rond 1907 en schetst hoe de gereformeerde wereld in die jaren worstelde met het begrip ‘bevinding’. Daarnaast bevat de roman verhaallijnen over liefde en strijd om de macht in de kerk.

‘Koningskinderen’ door Cornelis Rijnsdorp.

De tweede bijdrage van Kaajan in dit nummer is een bewerkte voordracht die hij hield tijdens de laatste vergadering van de classis ‘s-Gravenhage op 10 april 2018. Per 1 mei werd het aantal classes in de Protestantse Kerk teruggebracht van 74 naar 11. Kaajan gaat in op het functioneren van de classis in de laatste 450 jaar tegen de achtergrond van de gereformeerde en hervormde tradities in Nederland. Zijn bijdrage illustreert het afscheid van de classis oude stijl.

Het nummer sluit af met de bibliografie van recent verschenen plaatselijke gedenkboeken en de rubriek ‘In Memoriam‘. Daarin aandacht voor de overleden predikanten J. Bakker (1948-2016), G. Boerma (1947-2016), P.A. Bohlmeijer (1922-2016), J.P. Dondorp (1929-2016), P.J. van Gulik (1942-2016), J. ter Horst (1935-2016), J. Knol (1946-2016), B. Koekkoek (1932-2016), W.J. Markus (1927-2016), P. Reedijk (1925-2015) en J. Végh (1925-2016).

Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een abonnement kost € 14. Informatie en aanmelding: f_rozemond@ziggo.nl.