Gereformeerd en Hervormd Alblasserdam gaan fuseren

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam en de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente aldaar hebben op donderdag 11 oktober 2018 met algemene stemmen besloten te gaan fuseren tot Protestantse Gemeente Alblasserdam.

De gereformeerde ‘Havenkerk’ in Alblasserdam.

In de vier wijkkerken werden eind september wijkavonden gehouden met het doel de gemeenteleden op de hoogte te stellen van de plannen, en om hun mening daarover te horen. ‘Heel veel vragen zijn gesteld, en direct ook beantwoord’. Het resultaat van de wijkavonden leidde tot het bovengenoemde unanieme besluit van de beide kerkenraden.

Het is nu de beurt aan het Breed Moderamen van de per 1 mei 2018 gevormde protestantse Classis Zuid-Holland Zuid (als opvolger van de protestantse Classis Alblasserdam) en het protestants Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken. De beide kerkenraden hopen dat de beoordeling door die instanties het mogelijk maakt per 1 januari 2019 tot instituering van de Protestantse Gemeente Alblasserdam te komen.

De gereformeerde ‘Havenkerk’ te Alblasserdam.

Een en ander betekent volgens een woordvoerder van beide kerken ‘dat er nu in de toekomst gezamenlijk gekeken zal worden hoe we geestelijk en ook zakelijk gestalte geven aan deze eenheid. Gehoord hebbend alle vragen en opmerkingen vanuit de vier wijken, zal er gezocht worden naar een gezonde gemeente. Dat geldt zowel voor de geestelijke en voor de financiële kant van de gemeente’. Men wil zoeken naar een beleid ‘dat goed is voor alle wijken’, aldus Alblasserdam.net.

Tot de toekomstige Protestantse Gemeente Alblasserdam behoren momenteel vier kerkgebouwen.

De locatie van de vier toekomstige protestantse kerken. De ‘Havenkerk’ behoort tot de Gereformeerde Kerk.

De Havenkerk aan de Ieplaan 9 valt onder de Gereformeerde Kerk; de drie andere gebouwen, de Grote Kerk (Cortgene 8), de Ontmoetingskerk (Blokweerweg 75) en de Ichthuskerk (Scheldeplein 2) behoren tot de Hervormde Gemeente. Zoals bij de meeste andere fuserende Protestantse Gemeenten zal ongetwijfeld ook in Alblasserdam te zijner tijd gekeken worden naar de gebouwensituatie. Het zal ongetwijfeld nog enige tijd duren, maar dat we naar de uitkomst van dat keuzeproces uitkijken, spreekt vanzelf.

Binnenkort komen we op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam terug.