Digitale bibliografie regionale geschiedenis GKN vrijwel gereed

Sinds vele jaren is de redactie van GereformeerdeKerken.info bezig met het verzamelen van titels van boeken en brochures over de geschiedenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in 1892 ontstaan door samenvoeging van de kerken uit Afscheiding en Doleantie.

In 1993 verscheen deze uitgave van de ‘Bibliografie betreffende plaatselijke en regionale gereformeerde kerkgeschiedenis’, die inmiddels sterk verouderd is. Het was een uitgave van het toenmalige Dienstencentrum der GKN te Leusden.

De bedoeling van het project was (en is nog steeds) te komen tot een zo volledig mogelijke digitale bibliografie, waarin alle boeken en brochures zijn opgenomen die de (gehele of gedeeltelijke) geschiedenis vertellen van plaatselijke of regionale (voormalige) Gereformeerde Kerken en kerkgebouwen. Het inventarisatiewerk begon eigenlijk al in 1984 met het noteren van alle van belang zijnde bibliografische gegevens van boeken en brochures over het betreffende onderwerp. Vaak ging het daarbij om gedenkboeken ter gelegenheid van een kerkelijk jubileum, maar ook werden nogal eens historische publicaties uitgegeven bij andere gelegenheden dan een jubileum.

Als bronnen werd onder meer gebruik gemaakt van talloze (al dan niet digitale) naslagwerken, (al dan niet kerkelijke) bibliografieën en tijdschriften uit lang vervlogen jaren (maar ook uit recentere tijd), en natuurlijk van gegevens die daaromtrent op internet te vinden zijn. Daaronder de catalogi van alle provinciale bibliotheken, de universiteitsbibliotheken  en natuurlijk van de Koninklijke Bibliotheek. In dat verband waren ook digitale boekverzamelingen als Google Books en Delpher van groot nut.

Met het digitaliseren van de verkregen gegevens werd ongeveer tien jaar geleden begonnen. De verzameling gegevens is inmiddels in digitale vorm vrijwel volledig beschikbaar en bevat een uitermate groot aantal titels, voorzien van de bibliografische gegevens, die door middel van zoektermen kunnen worden doorzocht.

Het tweede spoor…

Een goed hanteerbare digitale bibliografie is uiteraard van groot belang voor de studie van de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland. Zo kan immers  onderzocht worden welke literatuur over een bepaalde kerk voorhanden is. Maar voor de redactie van GereformeerdeKerken.info is het natuurlijk van nog veel groter belang zoveel mogelijk van die titels daadwerkelijk te verwerven. Het bleek echter dat veel oude, maar ook vaak nieuwe, titels niet meer verkrijgbaar zijn, of slechts antiquarisch verworven kunnen worden. Vandaar dat als tweede spoor van het bibliografie-project al sinds jaren getracht wordt niet meer verkrijgbare boeken of brochures te (laten) copiëren of  van digitale bestanden afdrukken te maken van de betreffende geschriften. Alleen de inhoudelijke beschikbaarheid van het boek of de brochure maakt het immers mogelijk de geschiedenis van de betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken daadwerkelijk te bestuderen.

Uiteraard wordt de digitale bibliografie actueel gehouden. Nieuw te verschijnen boeken of eventueel nog ontdekte oude geschriften zullen ingevoegd worden.