Geen kerkdiensten meer in ‘Irene’ Witharen?

De gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Ommen zullen worden ingelicht en gehoord over noodzakelijke bezuinigingen, ten einde het tekort van € 55.000 weg te werken.

Verenigingsgebouw ‘Irene’ te Witharen (foto: Reliwiki).

Volgens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Ommen is een van de mogelijkheden het buiten gebruik stellen van  verenigingsgebouw Irene aan de Balkerweg in Witharen, dat door de kerk gehuurd wordt voor het houden kerkdiensten (de Gereformeerde Kerk heeft ook de beschikking over een eigen kerkgebouw aan de Bouwstraat te Ommen). Weliswaar bracht de Aktie Kerkbalans voor het jaar 2020 iets meer dan € 10.000 meer op dan vorig jaar, maar ‘ruim onvoldoende om het gat in de begroting te dichten’.

De gereformeerde kerk (PKN) aan de Bouwstraat te Ommen (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Daarom is door het College van Kerkrentmeesters (CvK) aan de kerkenraad voorgesteld op termijn geen gebruik meer te maken van verenigingsgebouw Irene aan de Balkerweg in het nabijgelegen dorp Witharen, dat kerkelijk onder  Ommen ressorteert. Dit zou een ‘mogelijke bezuiniging’ opleveren van zo’n € 14.000. Op 23 juni 2020 werd daarover een gesprek gevoerd tussen het CvK en de ambtsdragers uit Witharen.

Na dit overleg en de daarop volgende besprekingen werd besloten alle gemeenteleden van de kerk van Ommen en Witharen bijeen te roepen om hen over de stand van zaken en de voorstellen in te lichten. Behalve dat de eventuele buitengebruikstelling van het verenigingsgebouw Irene financiële voordelen heeft, zou het ook een verlichting van de werkdruk betekenen voor de beide predikanten, onder meer omdat het aantal preekbeurten daardoor verminderd zou worden.

Het interieur van het verenigingsgebouw ‘Irene’ te Witharen (foto: Reliwiki).

De kerkenraad schreef in een mededeling aan de gemeenteleden dat hij beseft dat het, vooral voor de gemeenteleden die in Irene kerken, een gevoelig onderwerp is.

Daarom werd besloten een viertal gemeenteavonden te houden, namelijk op 31 augustus en op 3, 7 en 10 september 2020, georganiseerd volgens de Covid-19 richtlijnen;   de gemeenteleden moeten zich daarvoor dus van tevoren aanmelden. De kerkenraad hoopt dat de gemeenteleden met ideeën komen om de structurele tekorten van de kerk van Ommen en Witharen op te lossen en dat ‘we respectvol met elkaar blijven omgaan om gezamenlijk tot een goede oplossing voor dit, ons, probleem te komen’.