‘De Amsterdamsche kwestie eenvoudig toegelicht’

door ds. J.J.A. Ploos van Amstel, predikant te Reitsum.

Inleiding

Vier dagen voordat zijn eigen hervormde gemeente in het Friese Reitsum in 1886 onder zijn leiding in Doleantie zou gaan, zich afscheidde van de Nederlandsche Hervormde Kerk, sloot ds. J.J.A. Ploos van Amstel de kopie voor zijn vlugschrift af: De Amsterdamsche kwestie eenvoudig toegelicht. 

Ds. J.J.A. Ploos van Amstel, die met zijn gemeente in Doleantie ging.
Ds. J.J.A. Ploos van Amstel, die in februari 1886 met zijn gemeente in Doleantie ging.

Ds. J.J.A. Ploos van Amstel (1835-1895) was achtereenvolgens hervormd predikant in Otterloo (1861), Reitsum (1863), Anjum (1865), Ridderkerk (1868), Groningen (1869), Hilversum (1871) en opnieuw Reitsum (1876). En op 9 februari 1886 ging hij daar met zijn gemeente in Doleantie (bijna een jaar eerder dan in Amsterdam onder leiding van dr. A. Kuyper geschiedde). Sinds 1891 heette deze dorpskerk de Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Reitsum en Janum. Een jaar later, in 1892, trad ook de dolerende kerk van Reitsum toe tot de verenigde Gereformeerde Kerken in Nederland.

“Het spreekt van zelf, dat hij aan den kerkelijken strijd zijner dagen een groot aandeel heeft genomen. Hij en met hem tal van orthodoxe predikanten in de classis Dokkum, verklaarden zich solidair met de geschorste leden van den Amsterdamschen kerkeraad. Onder zijne leiding brak de kerk te Reitsum op den 9den Februari 1886 met de synodale organisatie. Naar aanleiding van deze losmaking van de kerk van Reitsum uit het synodaal verband verscheen ‘Een woord aan hen, die Jezus Christus erkennen als het Eenig Hoofd zijner kerk, naar aanleiding van onze losmaking uit het Synodaal verband, Leeuwarden 1886″.

Oktober - Amsterdamsche kwestie0

“De gansche gemeente sloot zich bij hem aan, hetgeen echter niet verhinderd heeft, dat zij hare bezittingen niet behouden mocht”.

Ds. Ploos van Amstel wist dus waarover hij schreef toen hij zijn vlugschrift op 5 februari 1886 in het licht gaf:

De Amsterdamsche kwestie eenvoudig toegelicht.

Oktober - Amsterdamsche kwestie1Oktober - Amsterdamsche kwestie2

Oktober - Amsterdamsche kwestie3

Oktober - Amsterdamsche kwestie4

Oktober - Amsterdamsche kwestie5

Oktober - Amsterdamsche kwestie6

Oktober - Amsterdamsche kwestie7

Oktober - Amsterdamsche kwestie8

Oktober - Amsterdamsche kwestie9______________

Korte levensbeschrijving van ds. J.J.A. Ploos Van Amstel uit het Biografisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden (1907)

Levensbeschrijving van ds. J.J.A. Ploos van Amstel uit het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme