Uitnodiging voor Congres over Kerken in de Tweede Wereldoorlog

Uitnodiging

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit en het dagblad Trouw u uit voor een symposium over het eerder dit jaar verschenen boek God in de oorlog. De rol van de kerk in Europa, 1939-1945 van Jan Bank. Het symposium vindt plaats op dinsdag 24 november 2015 vanaf 10 uur in de PThU-zaal op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Jan Bank, emeritus-hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, heeft in zijn boek voor het eerst een internationale vergelijking gemaakt van het wedervaren ‘van de leiding der kerkelijke instituties in Europa’ ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn aandacht richt zich op vier hoofdstromingen van het christendom: het rooms-katholicisme, de oosterse orthodoxie, het lutheranisme en het calvinisme. Hij schreef God in de Oorlog in het kader van een onderzoeksprogramma van de European Science Foundation.

Op dit symposium komt de internationale vergelijking aan de orde, maar ook hoe het de Nederlandse kerken tijdens de oorlog verging. Bij verschijnen van Banks boek in mei jl. ontstond een discussie in het dagblad Trouw over de vraag hoe de houding van de Nederlandse kerken ten tijde van de oorlog moet worden beoordeeld. In een artikel op deze website, getiteld Het Bommetje van Trouw,  werd kritiek geoefend op de door de heer Bank vermelde onjuiste of weggelaten feiten die zijn stelling moesten adstrueren dat de ‘leiding van de Gereformeerde Kerken’ (volgens de heer Bank was dat de generale synode) zich bij monde van ‘het vooraanstaand synodelid H.H. Kuyper’ gedurende de oorlog wilde schikken naar het Duitse bewind.

Dat de redactie van GereformeerdeKerken.info vooral van dit laatste onderdeel met kritische belangstelling kennis zal nemen, spreekt vanzelf. U hoort er t.z.t. meer over.

Inschrijving 

De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen €25,00.
Voor donateurs van het HDC en Trouw-abonnees geldt de gereduceerde prijs van €20,00.
U meldt zich aan door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN NL86 INGB 0001 1680 01; (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting Ondersteuning hdc, onder vermelding van ‘Oorlog’.
Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats en bij gereduceerde betaling, of u donateur dan wel abonnee bent.
Het aantal plaatsen is beperkt. U wordt met klem verzocht zich aan te melden vóór 15 november. Aanmeldingen na die datum kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Het programma van het Symposium