Nog geen rust in Leeuwarder kerksluitingskwestie

Inleiding.

Sinds jaren moet ook de Protestantse Gemeente Leeuwarden de tering naar de nering zetten.

Vandaar dat op 14 december 2008 besloten werd drie van de zeven protestantse kerkgebouwen in de stad te sluiten: de (geref.) Koepelkerk, de (geref.) Adelaarkerk en (herv.) De Open Hof zouden moeten sluiten. Alleen de geref. Pelikaankerk, de geref. Fenix, de herv. Grote- of Jacobijnerkerk en de SoW-kerk De Schakel zouden dan in gebruik blijven. We schreven al eerder over deze Leeuwarder kerksluitingskwestie.

Op 1 november 2009 werd echter meegedeeld dat het besluit – gehoord de ingekomen bezwaren en gelezen de ontvangen brieven – zou worden aangepast: duidelijk werd toen dat niet drie maar vier van de zeven kerken zouden moeten sluiten:  t.w. alle gereformeerde kerkgebouwen:  de Koepelkerk, de Pelikaankerk, de Fenix en de Adelaarkerk.

De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz,. Aard Rondom de Pelikaankerk).
De Pelikaankerk (foto via de kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz. Aard Rondom de Pelikaankerk).

Vooral in de wijkgemeenten rond de Koepelkerk en de Pelikaankerk, twee monumentale Leeuwarder gereformeerde kerkgebouwen, ontstonden bij een deel van de gemeenteleden  grote bezwaren tegen de gang van zaken.  Uiteindelijk werd na zeer veel onrust op advies van het Generaal College voor de Visitatie besloten dat de bezwaarden van de wijkgemeenten rond de Koepelkerk en de Pelikaankerk zouden samengaan als Pelikoepelgemeente met als kerkgebouw de Pelikaankerk (de Koepelkerk sloot per 1 april 2013).

Deze gemeente rond de Pelikaankerk zou een ‘Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard’ gaan vormen. De Pelikaankerk werd in een stichting ondergebracht, waarvan de kerk voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten gehuurd wordt. Op 15 september 2015 werd de oprichtingsacte van de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard ‘Rondom de Pelikaankerk’ getekend. Momenteel werkt men aan de definitieve regeling voor de vorming van de Protestantse Gemeente Leeuwarden Centrum-West Pelikaankerk & Koepelkerk.

De niet-bezwaarde leden van de beide gereformeerde wijkgemeenten kerken sindsdien in de destijds voor € 1,3 miljoen verbouwde (voormalig hervormde) Open Hof.

Bezwaren.

De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Leeuwarden Centrum-West i.o., Pelikaankerk & Koepelkerk hebben in een persbericht van 18 april 2016 aangegeven grote bezwaren  te hebben tegen de handelwijze van de Algemene Kerkenraad (AK) betreffende de voortgang van de vorming van de genoemde gemeente.

Alle gemeenteleden van beide wijken ontvingen namelijk van de Algemene Kerkenraad (AK) met het een brief met het verzoek aan te geven of men tot de nieuw te stichten gemeente Pelikoepelwijk wil behoren. Zoja, dan zou men volgens het schrijven van de AK moeten aangeven dat men wil behoren tot de nieuw te stichten ‘Gereformeerde Kerk’ in plaats van tot de ‘Protestantse Gemeente’. Reageert men níet, dan zal worden aangenomen dat men tot de Open Hof wil behoren.

De kerkenraden van de Koepel- en Pelikaanwijk reageren daarop in hun persbericht van 18 april 2016 als volgt:

“Dit is een onjuiste benadering. Bij de inhoud van de aanvraag tot verzelfstandiging door de Pelikaankerk (volgens Ordinantie 2 artikel 13) gaat het om het zelfstandig verder gaan als Protestantse Gemeente (‘Leeuwarden Centrum-West’).

De Koepelkerk (1923-2013).
De Koepelkerk (1923-2013).

“Zeer zeker is het ook in tegenspraak met de kerkorde. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat alle leden, behorend tot en wonend in het gebied van de Koepel- en Pelikaanwijken, daartoe blijven behoren, tenzij men anders beslist. De AK draait deze stelling om. Voorts spreekt ze over een ‘experiment’. Hier wreekt zich dat de AK, buiten de kerkenraden om, zich met detailuitvoering bezig houdt. Eenzelfde ‘haastwerk’ vond  plaats (ook zonder enig nader overleg en zonder dat het punt was geagendeerd)  door op 18 februari 2013 plotseling te beslissen de Koepelkerk op 1 april 2013 te sluiten.

“De kerkenraden van Koepel- en Pelikaanwijk zijn overvallen door dit gedrag. Ze konden zich op grote lijnen vinden in het advies van de Visitatoren, maar hadden nadrukkelijk aangegeven dat op een aantal punten nog gereageerd zal worden. De AK loopt nu ver voor de muziek uit, eigent zich de uitvoering toe van details, met terzijde schuiven van belangrijke adviezen over fusie.

“Verwacht mocht worden dat er door het advies van het Generaal College voor de Visitatie (GCV) rust zou ontstaan en overleg over de uitvoering mogelijk was. Helaas is dat niet geval. Integendeel. In plaats van de kans te grijpen eenzijdige kanten van het gebouwenbesluit te verzachten, wordt kennelijk alles in het werk gesteld om elke opening door het GCV geboden, zo klein mogelijk te maken. De korte termijn van rust is ruw onderbroken door een AK die consequent mogelijkheden aangrijpt om een goed kerkordelijk proces naar eigen bevinden uit te leggen.

Veel gemeenteleden voelen zich opnieuw niet begrepen door deze werkwijze”.

Aldus de kerkenraden van de beide wijkgemeenten.