Gereformeerd Rijnsburg sluit twee kerken

Maranathakerk en Petrakerk dicht.

Op zondag 1 mei 2016 a.s. zal in de gereformeerde Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat de laatste kerkdienst gehouden worden. De zondag daarop, 8 mei 2016, zal de laatste dienst gehouden worden in de gereformeerde Petrakerk aan de Korte Voorhouterweg. De gereformeerde Immanuelkerk aan de Kerkstraat blijft in gebruik.

Een en ander is het gevolg van het besluit om twee gereformeerde kerkgebouwen te sluiten; deze beslissing werd in maart 2014 door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg genomen. In april 2015 werden vervolgens drie commissies ingesteld voor de uitvoering van het besluit.

De Maranathakerk, die in ... in gebruik genomen werd, en op 1 mei 2016 zal sluiten.
De Maranathakerk, die in 1954 in gebruik genomen werd, en op 1 mei 2016 zal sluiten.

Een of twee kerken dicht?

Van die drie commissies hield vooral de Pastorale Commissie zich bezig met de vraag ‘hoe we als geloofsgemeenschap met elkaar
een weg kunnen vinden in deze situatie’. De commissie sprak met
gemeenteleden (individueel en in groepen), en de uitkomsten van die gesprekken werden aan de kerkenraad gerapporteerd. Op grond van onder andere de rapportage van  de Pastorale Commissie, boog de kerkenraad zich de afgelopen drie maanden over de vraag of misschien een aanpassing nodig was op het besluit van maart 2014. Concreet ging het daarbij om de vraag of de keuze om twee kerken tegelijkertijd te sluiten in stand moest blijven, of dat het goed zou zijn om de sluiting van één kerk nog een aantal jaren uit te stellen.
De kerkenraad constateerde echter dat zijn uitgangspunten en  overwegingen van maart 2014 nog steeds volop gelden. Waar de ene groep blij zou zijn met het langer openhouden van “hun” kerk, zou de andere groep teleurgesteld zijn omdat het niet “hún” kerk zou zijn. En nóg een andere groep zou teleurgesteld zijn omdat ze het vernieuwingsproces in de kerk in gevaar achtten.
De kerkenraad benadrukt dat de beslissing niet eenvoudig is geweest. Op woensdag 30 maart 2016 sprak de Grote Kerkenraad zich in meerderheid uit voor het doorgaan op de in maart 2014 ingeslagen weg. Dat betekent dus concreet dat op zondag 1 mei 2016 de laatste eredienst in de Maranathakerk zal plaatsvinden en op zondag 8 mei 2016 de laatste dienst in de Petrakerk.
De Petrakerk in Rijnsbrug, die in ... in gebruik genomen werd en waar op zondag 8 mei 2016 de laatste dienst gehouden zal worden.
De Petrakerk in Rijnsburg, die in 1959 in gebruik genomen werd en waar op zondag 8 mei 2016 de laatste dienst gehouden zal worden.
‘Als kerkenraad hebben we dan ook in onze vergadering van afgelopen woensdag [30 maart 2016] uitgesproken dat we ons in willen blijven zetten voor de eenheid in de gemeente. Als gemeente van Christus zijn we geroepen tot eenheid. Dat houdt (gelukkig) niet in dat we het in alles eens moeten zijn. Het is wél een oproep om in
alle situaties één te zijn. Als kerk willen we de liefde van God voor
Rijnsburg gestalte geven. Dat kan níet als we verdeeld blijven. Dat kan wél als we elkaar als broeders en zusters aanvaarden en er voor kiezen om samen verder te gaan’.
De in 1969 in gebruik genomen gereformeerde Immanuelkerk aan de Kerkstraat in Rijnsburg blkijft open
De in 1969 in gebruik genomen gereformeerde Immanuelkerk aan de Kerkstraat in Rijnsburg blijft open
 Aldus de gereformeerde kerkenraad in een schrijven aan de kerkleden, gedateerd 2 april 2016.
___________
Door bemiddeling van de redactie van de Contactbrief voor Kerkkaartenverzamelaars (H. Vreeman, Gravin Sabinastraat 2-F, 3284  AP Zuid-Beijerland ) ontvingen we (waarvoor dank!) in juli  2016 het onderstaande bericht, dat op 7 april 2016 in De Rijnsburger verscheen onder de kop:
Rijnsburg krantenknipsel 1Het bericht, dat we ter kennisname doorgeven, luidt als volgt:
Rijnsburg krantenknipsel 2