Uit de pers (11) – 1957 Plannen maken en bouwen

uit-de-pers-logo

Inleiding.

In het vroegere Centraal Weekblad werd geregeld melding gemaakt van bouwplannen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hieronder zo’n compilatie uit februari 1957.

Bouwvermoeidheid voorkomen.

Twee nieuwe kerken heeft Middelburg in de toekomst nodig. Een ter vervanging van de huidige Noorderkerk en één in de nieuwe ‘Stromenwijk’. Wat de laatste betreft heeft de kerkeraad in maart besloten deze niet te bouwen aan het Karel Doormanplein, en daarom is thans hiervoor het Deltaplein uitgekozen. Hoewel de andere kerk later zal worden gebouwd, wil men in Middelburg het plan voor de beide kerken toch als één geheel zien om het gevaar te voorkomen dat er, nadat de eerste gereed is, bouwvermoeidheid zal optreden. Met als gevolg dat men met de Noorderkerk zou blijven zitten met eventuele hoge herstelkosten.

De Noorderkerk wordt afgebroken.
De Noorderkerk werd in1985 afgebroken.

(Opmerking: In 1967 is de kerk gesloten voor de eredienst en buiten gebruik gesteld. Rond 1970 volgde verkoop aan de Rijksgebouwendienst. En in 1985 is de kerk gesloopt. En nog altijd is niet bekend wat er met de beide gebrandschilderde ramen is gebeurd.)

Er komt schot in.

Er komt nu schot in de kerkbouw te Gapinge. Architect J. Tuinhof uit Vlissingen heeft een ontwerp gemaakt voor een kerk met 240 zitplaatsen. De kerk krijgt glas-in-loodramen en oliestookverwarming. Het orgel komt op de galerij. Reeds nu zal rekening worden gehouden met eventuele uitbreiding in de toekomst.

De kerk werd in 1958 in gebruik genomen.
De kerk werd in 1957 in gebruik genomen.

(Opmerking: In 2009 werd besloten deze zgn. ‘Mozaïekkerk’ te verkopen aan particulieren die de kerk verbouwden tot woning).

Grote beurt.

De kerk van Bodegraven is toe aan restauratie. Er is een plan opgesteld dat een bedrag van fl. 126.000 zal vergen. In een eerste gemeentevergadering kreeg de kerkeraad de indruk dat dit plan in het algemeen veel bijval vond, maar men gaat in Bodegraven niet over een nacht ijs en daarom zal er nog een tweede gemeentevergadering aan worden gewijd.

De goeie kant op.

Het gaat nu de goeie kant op met de kerkbouw in ’t Harde. De bouwvergunning is afgekomen en de aanbesteding heeft plaatsgehad. ’t Harde, dat nog steeds tot de kerken van Doornspijk en  Oldebroek behoort, is de laatste jaren zeer snel gegroeid, hetgeen mede werd veroorzaakt door de bouw van nieuwe kazernes in de legerplaats Oldebroek (link?), de vestiging van enkele industrieën en de uitbreiding van de woonwijken. Vanaf 1950 worden hier dan ook reeds afzonderlijke kerkdiensten gehouden, eerst alleen ’s avonds, maar later twee maal per zondag. In de afgelopen zeven jaar steeg het aantal kerkgangers van 10 tot 150 en het aantal belijdende en doopleden van 60 tot 270. En dit kleine groepje bracht voor de bouw van een nieuwe kerk niet minder dan fl. 31.000 bij elkaar. Oldebroek en Doornspijk en andere kerken uit de classis deden daar nog eens fl. 6.000 bij, zodat de financiering mogelijk werd.

De Maranathakerk in 't Harde wordt nog steeds als protestantse kerk gebruikt.
De Maranathakerk in ’t Harde wordt nog steeds als protestantse kerk gebruikt.

Het ontworpen kerkgebouw telt 270 zitplaatsen en heeft mogelijkheden voor uitbreiding.

Gemeente wordt gepolst.

De kerkeraad van Varsseveld heeft besloten met lijsten in de gemeente rond te gaan om te polsen of men voelt voor het stichten van een gebouw ter vervanging van de huidige ’oude school’ die op het ogenblik voor de kerkdiensten wordt gebruikt. Het gebouw zou eventueel in de toekomst geschikt moeten zijn om als nevengebouw te dienen naast een ‘echt’ kerkgebouw. De kosten ervan zullen de 40 à 50.000 gulden niet te boven mogen gaan.

Van kerk geen komedie maken.

De gereformeerde Oosterkerk te Den Haag.
De gereformeerde Oosterkerk te Den Haag.

Een aantal leden van de kerk in ’s-Gravenhage-Oost heeft de classis verzocht een uitspraak te doen over het besluit van de kerkeraad om de Oosterkerk aan de gemeente Den Haag te verkopen. Men acht het op principiële gronden onaanvaardbaar dat dit kerkgebouw in de nabije toekomst in gebruik genomen zal worden door de Kleine Comedie. Ook heeft men zich schriftelijk tot B. en W. gericht en verzocht de verkoop niet te laten doorgaan.

(Opmerking: De Oosterkerk aan de Oranjebuitensingel werd, na de sluiting in 1962, van 1969 tot 1987 gebruikt door het ‘Haags Ontmoetingscentrum Theaterkunsten’ (HOT). De voormalige kerk werd  begin 1988 gesloopt. De zandstenen gevelsteen staat nu opgesteld in de Haagse Christus Triomfatorkerk.)

De gevelsteen in de muur van de Haagse Oostekerk.
De gevelsteen in de muur van de Haagse Oosterkerk.

Drievoudig besluit.

De kerkeraad van Arnhem heeft een drievoudig besluit genomen ten aanzien van noodzakelijk geworden kerkbouw in het oostelijk stadsdeel. (1) Er zal zo spoedig mogelijk tot de bouw van een kerk voor de Oosterparochie worden overgegaan. (2) Voor de bouw van deze kerk zal een bepaald kostenbedrag worden geraamd. (3) Betreffende de architectuur zal een meervoudige opdracht worden verstrekt.

Akkoord met de plannen.

Na brede discussie heeft de kerkeraad van Haarlem-Noord zich met algemene stemmen akkoord verklaard met de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk in Delftwijk. Het ontwerp voor deze kerk is van de architecten A. Meyer en J.H. van der Zee te Bussum.

De nieuwe kerk in Haarlem-Noord, werd in 1960 in gebruik genomen.
De nieuwe kerk in Haarlem-Noord, werd in 1960 in gebruik genomen.

Jeugd actief.

Hoewel de bouw van een kerk in Haarlem-Noord alle aandacht vraagt, is de jeugd van deze kerk van oordeel dat een verenigingsgebouw geen ‘vrome wens’ mag blijven. De kerkeraad heeft nu een verzoek van deze zelfde jeugd met algemene stemmen ingewilligd om voortaan een één-cents-collecte te houden. Een Amsterdamse firma schonk voor dit doel een lap mooi, sterk fluweel. Leden van de meisjes- en jongensverenigingen hebben genaaid en getimmerd, zodat de eerste collecte reeds kan worden gehouden.

(Opmerking: De Verlosserkerk in Haarlem-Noord werd in 2002 buiten gebruik gesteld en in het voorjaar van 2006 gesloopt.)

Jeugdgebouw voor Erica.

Erica heeft dringend behoefte aan een jeugdgebouw. Er is nu een commissie gevormd die zich zal inspannen om tot de bouw hiervan te komen. Om aan de nodige ‘spijkers’ te komen zal voortaan bij de uitgang van de kerk worden gecollecteerd, terwijl ook het verjaringsfonds voor dit doel wordt bestemd.

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 5e jrg. nr. 22, 1 juni 1957