Zilverstraatkerk Franeker wordt woonhuis

De Zilverstraatkerk in Franeker, die lang te koop heeft gestaan, wordt een woonhuis.

De Zilverstraatkerk te Franeker.
De Zilverstraatkerk te Franeker.

De Protestantse Gemeente te Franeker besloot in 2010 tot de sluiting van de voormalig gereformeerde Zilverstraatkerk, waar op 6 september 2015 dan ook de laatste dienst gehouden werd. De kerkenraad heeft de  Zilverstraat kerk op 19 januari 2017 verkocht aan particulieren.

Het is de bedoeling dat een gedeelte van de voormalige kerk zal worden aangepast als woonhuis en het overige deel gebruikt zal worden voor culturele activiteiten. Het uiterlijk van de kerk zal volgens de kopers nauwelijks worden veranderd.

De Rank, naast de voormalige Zilverstraatkerk, wordt gebruikt als kerkelijk bureau en als plaats voor kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten.

Overigens blijft het naast de kerk gelegen vergadercentrum De Rank gewoon eigendom van de Protestantse Gemeente. Daar is het kerkelijk bureau gevestigd en verder worden er de nodige kerkelijke vergaderingen en andere bijeenkomsten gehouden.

Uit de historie.

De Zilverstraatkerk werd in 1893 door architect Hofstra te Franeker gebouwd in opdracht van de kerkenraad van de Franeker Gereformeerde Kerk, die op 20 februari 1842 als ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ was ontstaan. Aanvankelijk was ds. H.A. de Vos (1816-1868) van 1842 tot 1843 predikant van de gecombineerde gemeenten Sexbierum en Franeker, maar als eerste ‘eigen’ predikant werd in 1843 ds. T.H. Uitterijk (1806-1874) van Joure beroepen, die het beroep nog hetzelfde jaar aannam en de kerk van Franeker tot 1848 diende, toen hij naar Amersfoort vertrok.

Ds. T.H. Uitterdijk () van Franeker institueerde de Chr. Afgesch. Gemeente te Idskenhuizen.
Ds. T.H. Uitterdijk (1806-1874), de eerste predikant van de Afgescheiden Gemeente te Franeker

Het eerste notulenboek van de Gereformeerde Kerk te Franeker bevat het verslag van de instituering van die gemeente, die ontstond uit de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Sexbierum. Deze gemeente was al op 1 december 1835 door ds. H. de Cock (1801-1842) van Ulrum geïnstitueerd.

Het verslag luidt aldus:

“Bij de eerste uitgang der kerk wordt [op 1 december 1835] te Sexbierum eene gemeente gesticht door Dom. de Cock. Eenige enkele personen van Franeker voegden zich in vereeniging bij deselve, terwijl deze te Franeker des zondags bij elkander kwamen met meer anderen die de Waarheid toe gedaan waren. In het jaar 1841 wordt als leeraar beroepen H.A. de Vos, die ingevolge die roeping na deselve te hebben aangenomen (…) op 14 november deselven jaar wordt bevestigd in de gemeente Sexbierum. Tot de plaats om te Franeker het woord Gods te prediken kocht men een kerkgebouw, voorheen in gebruik bij de R.C. [Rooms-Katholieke kerk]”.

Ds. H.A. de Vos ().
Ds. H.A. de Vos (1816-1868).

“Van tijd tot tijd worden er leden aangenomen en vervolgens wordt er eenen ouderling en diaken gekozen, welke bij vermeerdering der lidmaten tot hare volkomenheid zouden gebragt worden. H.M. Oosterhagen als ouderling en J. Viersen als diaken worden het eerst daartoe gekozen. Dus wordt de gemeente te Franeker [op 20 februari 1842] gevormd, die in combinatie met Sexbierum bediend wordt door genoemden leeraar. Ofschoon dat in Franeker weinig zich tot de gemeente vervoegden, bestond echter de gemeente in korten tijd uit de bewoners der omstreken omtrent circa zestig ledematen. Het getal toehoorders was gewoonlijk tusschen de zeshonderd en achthonderd. Enkelen werden uit de wereld en het rijk der duisternis getrokken, sommige van des Heeren kinderen verlevendigd, daarentegen andere uit haat tegen de Scheiding zich zelfs van de zuivere prediking onttrokken en of in huis bleven, of naar deze of gene meer als gewoon regtzinnige prediker gingen  of ook naar de liberale kerk [c.q. de hervormde kerk]”.

Bron onder meer:

K. Zondag, Smal en Breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kek van Franeker 1842-1992. Franeker, 1992