Uit de pers (15) – 1957 “Nieuws uit de kerken”

In het Centraal Weekblad van 11 mei 1957 kwamen we onder meer de volgende berichten tegen:

Met applaus onderstreept.

Op 29 april [1957] ‘s avonds om vier minuten over negen is in Leeuwarden het historische besluit gevallen om tot splitsing van de kerk over te gaan. 99% van de kerkenraad was voor de ingediende voorstellen. Dat alles in de beste harmonie verlopen is blijkt wel uit deze passage in het kerkenraadsverslag: ‘Er is deze avond trouwens veel geapplaudisseerd, iets dat anders op kerkenraadsvergaderingen zelden voorkomt. De stemming was nu eenmaal best’. Financieel gaat de splitsing in met terugwerkende kracht op 1 januari 1957.  Voor de officiële splitsing is als streefdatum gekozen 1 oktober 1957. De kerk van Oost zal de naam Leeuwarden behouden, die van West krijgt de naam Leeuwarden-West. In de loop van deze maand zal de gemeente over de genomen besluiten worden gehoord en voorgelicht.

Van het kastje naar de muur?

Reeds meermalen is de vraag ter sprake gekomen de kerken van Klundert en Zevenbergen samen te voegen, waardoor beide gemeenten samen een predikant zouden kunnen beroepen (voor Klundert zou dit dan de tweede pastor worden). De kerk van Zevenbergen telt ongeveer 80 zielen; die van Klundert ongeveer 1.465. Laatstgenoemde kerk meent dit financieel evenwel niet te kunnen bolwerken en daarom heeft zij thans aan de classis geadviseerd Zevenbergen te doen combineren met Moerdijk  of Roosendaal.

Muzikale pijn.

Het orgel van de oude gereformeerde kerk moest vernieuwd worden…

Het orgel in de kerk van Vroomshoop gaf de laatste tijd zulke verscheurende dissonanten dat er bijna geen organist meer te vinden was die er nog op wilde spelen. Niet minder dan veertig pijpen moesten buiten werking gesteld worden wegens ‘doorspreken’. Daarom is thans besloten tot een grondige revisie, zó grondig dat het instrument ‘tot de grond toe moeten worden afgebroken om daarna weer opnieuw te worden opgebouwd’.

Nieuwe kerk te Rijswijk.

De nieuwe kerk te Rijswijk, die zal verrijzen aan de Generaal Berenschotlaan, tussen de Kleiweg en de grote rechthoekige vijver waaraan het nieuwe raadhuis zal worden gebouwd, wordt rechthoekig van vorm. De vergaderlokaliteiten komen beneden. ‘Aan de ene korte zijde van de kerkzaal zal de preekstoel worden aangebracht met het liturgisch centrum, aan de tegenovergestelde zijde komt een galerij, waarop ook het orgel een plaatsje krijgt’.

Saneringsplan liquideert kerk.

Deze kerk aan de Koningin Wilhelminalaan te Spijkenisse kwam in 1962 in de plaats van de oude kerk uit 1890 (foto: Reliwiki, Andre van Dijk)..

Als gevolg van een saneringsplan voor Spijkenisse zal de gereformeerde kerk aan de Vredehofstraat moeten wijken voor een doorbraak naar de Heulbrugstraat en voor een parkeerterrein. Ds. A.W. Meeder [1925-1989] meent dat er voor een kerkelijk bezwaarschrift alle aanleiding is, want als deze kerk wordt afgebroken zal over enkele jaren een gemeenschap van 750 a 1000 zielen zijn gedupeerd.

Eerste steen Woubrugge.

Nadat het kerkje uit 1860 op last van de Duitsers gesloopt was werd van 1945 tot 1957 in Woubrugge deze noodkerk gebruikt.

Ds. G. Hengeveld van Woubrugge legde de eerste steen van de nieuwe kerk, die komt in de plaats van het kerkgebouw dat aan het eind van de oorlog door de Duitse terreur is verdwenen. Tevens werd een oorkonde in de muur ingemetseld die latere geslachten zal vertellen wat zich in 1957 afspeelde. Op de steen zijn de woorden van Openbaring 21 : 22 aangebracht [‘En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam’].

In 1957 werd de nieuwe gereformeerde kerk in gebruik genomen.

Bijna driekwart miljoen.

Het kerkgebouw dat de kerk van Hillegersberg-Terbregge voornemens is te bouwen zal, naar schatting, tenminste zeven ton gaan kosten. De gemeente Rotterdam heeft voor dit doel een perceel grond gereserveerd van ca. 2.600 m², voor een prijs van fl. 40 per m². De reservering geldt tot 1 juli a.s. waarna verlenging dient te worden aangevraagd. Als op 1 januari 1958 nog geen aanvang is gemaakt met de bouw wordt voor de grond een hogere prijs berekend.

Kerkzegel Rotterdam –Zuidwijk.

Ds. L.W. Muns [1920-1964] van Utrecht-Zuid, voorheen te Rotterdam-Zuid, ontwierp voor de jonge kerk van Rotterdam-Zuidwijk een kerkzegel. De volgende beschrijving van het zegel is van de hand van ds. Muns zelf: “Het zegel is voor een dochterkerk van Rotterdam-Zuid bestemd en is dan ook van het zegel van laatstgenoemde kerk afgeleid. Het statig  zeilende schip van het zegel van  Rotterdam-Zuid is vervangen door een klein, scherpzeilend bootje dat niettemin het schip der kerk is. Het voert namelijk een vaan die uitwaait in de vorm van de Griekse E als eerste letter van Ecclesia (kerk) en is voorzien van het Christusmonogram.

De kerk koerst door zware golfslag en felle wind, tussen donker (de zwarte wolk links) en licht: rechts (in het oosten) verrijst de ‘ster van de hoop’. Hieruit wordt de geschiedenis en voorgeschiedenis van de instituering van Zuidwijks kerk voldoende weergegeven, alsmede het karakter van de strijd die de tocht der kerk altijd zal kenmerken.

In de golven staat het onderschrift: Omnia Fieri Possunt Credenti (‘Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’); dit is (in de vertaling van Theodorus Beza), de tekst die van het begin af prijkte onder de kop van ‘Zuidwijks Kerknieuws’.

Een verbinding met het randschrift wordt gevormd door het anker dat het randschrift tot leesteken dient en dat de gedachte vertolkt van Hebreeën 6 vers 19: ‘Het anker der ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons is binnengegaan’.

Het randschrift zelf luidt: Sigillum Ecclesiae Roterodamensis Viici Meridiani, ‘Zegel van de kerk van Rotterdam-Zuidwijk’.”

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 5e jrg., nr. 19, 11 mei 1957.