Besluit tot verkoop Bethelkerk Barendrecht nietig verklaard

Regionaal College: ‘Besluit onvoldoende voorbereid’.

Het ‘Regionaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen’ van de Protestantse Kerk in de provincie Zuid-Holland heeft een eerder besluit van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht, om de uit 1925 daterende Bethelkerk te verkopen, nietig verklaard.

De Bethelkerk te Barendrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Tien belijdende leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht hadden het besluit van de kerkenraad (van 23 maart 2017) om zowel de voormalig gereformeerde Bethelkerk als de gereformeerde Triomfatorkerk te verkopen, voorgelegd aan het Regionaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in Zuid-Holland. Daarbij ging het de bezwaarden overigens alleen om de verkoop van de Bethelkerk, waartegen zij grote bezwaren hebben.

De bezwaren.

De bezwaren kwamen er vooral op neer dat de kerkenraad lange tijd gesproken had over de verkoop van slechts één kerkgebouw, namelijk de Triomfatorkerk, en dat pas in een laat stadium ook de verkoop van de Bethelkerk vrij plotseling aan de orde kwam. Verder vonden de bezwaarden dat de kerkenraad de financiële noodzaak van de verkoop van de Bethelkerk onvoldoende had aangetoond. Dit in tegenstelling tot wat de kerkenraad zelf verklaarde, namelijk dat de verkoop van de beide kerken noodzakelijk was om de financiële positie van de kerkelijke gemeente gezond te maken.

Voorts achtten de bezwaarden de gelegenheid die de kerkelijke gemeente kreeg om te kunnen oordelen over de  plotselinge verkoop van de Bethelkerk, namelijk slechts tijdens de gemeentevergadering van 6 februari 2017, beslist onvoldoende.

Tijdens de zitting van het Regionaal College verklaarde de kerkenraad dat het volgens zijn besluit niet vaststond dat de Bethelkerk inderdaad verkocht zou moeten worden. Op een later tijdstip, aldus de kerkenraad, zou men namelijk alsnog hebben kunnen besluiten af te zien van de verkoop, als daar voldoende aanleiding toe was.

De voormalig gereformeerde Triomfatorkerk te Barendrecht.

Het oordeel van het Regionaal College.

Het Regionaal College oordeelde echter, dat die mogelijkheid in het besluit van de kerkenraad niet duidelijk naar voren komt. ‘Wanneer dat de bedoeling is van verweerder [c.q. de kerkenraad]  moet worden vastgesteld dat dit niet, althans niet duidelijk, in het besluit [van de kerkenraad] is verwoord’. Ook wordt in het besluit volgens het Regionaal College niet aangetoond  waarom de Bethelkerk uit financieel oogpunt zou moeten worden verkocht.

Het Regionaal College oordeelde tenslotte dat het de kerkenraad vrij staat om alsnog met de burgerlijke gemeente en andere belanghebbenden te overleggen over verkoop c.q. herontwikkeling van (de locatie van) de Bethelkerk, maar dan pas nadat volstrekt duidelijk is dat een daadwerkelijk besluit tot verkoop pas dan kan worden genomen nadat de gemeenteleden daarin zijn gekend en de gemeente daarover is gehoord’.

Het moderamen van de kerkenraad verklaarde naar aanleiding van de uitspraak van het Regionaal College dat ‘gelet op de conclusie dat de uitspraak voldoende ruimte biedt om de beoogde doelstellingen van het besluit te realiseren, het moderamen aan de Algemene Kerkenraad zal voorstellen geen beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak’.

De uitspraak van het Regionaal College