Nieuws uit de vGKN

De Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN).

Het nieuwe Jaarboekje 2017-2018 en het Kort Verslag van de Najaarszitting 2017 (gehouden op 7 oktober 2017) van de Synode van Assen 2016-2018 van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) zijn verschenen.

Het Jaarboekje 2017-2018 geeft zoals gewoonlijk veel bijzonderheden over onder meer de plaatselijke kerken en de door de synode benoemde deputaten. Het ledental van de zeven vGKN-kerken bedraag momenteel 2.158 (vorig jaar was dit 2.235). Dat houdt in een ledenverlies van 77 zielen.

Het kerkgenootschap – op 8 mei 2004 ontstaan omdat de aangesloten kerken niet mee wilden naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) – is verdeeld in twee classes: ‘Noord’ met kerken in Assen e.o. (met 57 leden – vorig jaar 60), Boelenslaan-Drachtster-Compagnie (met 87 leden – vorig jaar 89), Boornbergum-Kortehemmen (met 547 leden – vorig jaar 547 ), Frieschepalen- Siegerswoude (met 430 leden – vorig jaar 436), Harkema (met 887 leden – vorig jaar 932) en Noordwolde (Fr.) met 120 leden (vorig jaar 138). Dan is er nog de classis Midden/West met de kerk te Noordwijk e.o. (Z.H.) met 30 leden (vorig jaar 33). Vooral bij de kerk te Harkema werd dus ledenverlies geconstateerd.

Oorspronkelijk behoorde ook de kerk te Garderen tot de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, maar deze trok zich onlangs uit het kerkverband terug en sloot zich aan bij de Protestantse Kerk in Nederland. Vooral bij de kerk te Harkema werd ledenverlies geconstateerd.

Aan het kerkverband zijn – sinds de Najaarszitting van 7 oktober 2017 – vijf gemeentepredikanten verbonden, een predikant op Art. 14 KO en twee emeritus-predikanten.

Najaarszitting.

De gereformeerde kerk van Boelenslaan (-Drachtster Compagnie), die bij de vGKN behoort.

De Najaarszitting van de Synode van Assen (2016-2018) werd gehouden in het kerkgebouw van de vGKN-kerk Boelenslaan-Drachtster Compagnie, in het dorp Boelenslaan.

Gesproken werd onder veel meer over de ervaringen met het onderwerp ‘overdoop en ambt’. Geconcludeerd werd ‘dat de kerken de gereformeerde koers handhaven en staan voor de kinderdoop’.

Ook kwam ter sprake de autonomie van de plaatselijke kerken, mede in verband met de associatieovereenkomst met de Nederlands Gereformeerde Kerken: “In het gereformeerde kerkrecht zijn kerken plaatselijk zelfstandig, maar houden zich aan gezamenlijk gemaakte afspraken. Bij afwijkend inzicht heeft een kerk de plicht dit te bespreken op de ‘meerdere vergadering’. In hoeverre bevragen de kerken elkaar op de binding aan Schrift, Belijdenis en Kerkorde?”

Uit de rapportage van de kerkvisitatoren bleek dat enkele kerken op zoek zijn naar een nieuwe, minder intensieve, vergaderstructuur. De vraag was hoe deze structuur zich verhoudt met de kerkorde, waarin is vastgesteld dat de kerkenraad in de regel maandelijks vergadert. Besloten werd tijdens de komende synodezitting aandacht te besteden aan de vraag hoe wordt aangekeken tegen ambt en kerkenraadswerk.

Een van de predikanten presenteerde een idee voor een gezamenlijke evangelisatieactie, waarbij gemeenteleden mensen van buiten de kerk vragen naar hun favoriete Bijbelverhaal. Uit de reacties wordt dan een top-7 samengesteld. De vGK predikanten nemen ieder een Schriftgedeelte hiervan voor hun rekening voor de ruildiensten, en de mensen die gevraagd zijn naar hun voorkeur worden uitgenodigd voor deze diensten. Het idee werd door de afgevaardigden verwelkomd en wordt in de komende tijd nader uitgewerkt.

Op 14 april 2018 wordt de volgende zitting van de synode gehouden, die dan bijeenkomt in Noordwolde (Frl.).