CDA-fractie Tweede Kamer vraagt aandacht voor de Afscheiding van 1834

I.v.m. samenvoeging Groninger gemeenten.

De Tweede Kamerfractie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) heeft de regering om aandacht gevraagd voor de Afscheiding van 1834.

Ds. H. de Cock (1801-1842), de eerste Afgescheiden predikant in Nederland.

De Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken maakt in haar verslag van 9 februari 2018, handelend over het voorbereidend onderzoek naar de samenvoeging van de Groninger gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, melding van de daarop betrekking hebbende opmerkingen van de verschillende partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Daarbij valt het verzoek van het CDA op. De fractieleden verwijzen in hun verzoek aan de regering naar het in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III opgenomen voornemen ‘om te investeren in het beter zichtbaar maken en zo mogelijk toegankelijk maken van historische plaatsen in het land die het verhaal van onze geschiedenis vertellen’.

De CDA-fractie is van mening dat aandacht voor Ulrum in dit verband, als bakermat van de Afscheiding van 1834 – waardoor (na samenvoeging met de kerken afkomstig uit de Doleantie van 1886) in 1892 “De Gereformeerde Kerken in Nederland” ontstonden – niet mag ontbreken. Ze vragen de regering daarom hoe in de betrokken gemeenten daaraan invulling kan worden gegeven.

De regering zal later op de door de Kamerfracties gemaakte opmerkingen antwoorden. Daarover hopen we t.z.t. nader te berichten.

(Met dank aan de heer P.F. Dillingh te Dordrecht.)