vGKN Harkema naar VEG

Tweede synodezitting vGKN te Boornbergum (Frl.)

Op zaterdag 6 april 2019 werd de tweede zitting gehouden van de Synode van Frieschepalen van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN), de Gereformeerde Kerken die in 2004 niet meegingen met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, maar een eigen kerkverband vormden.

Het interieur van de vGKN Boornbergum-Kortehemmen, waar de tweede synodezitting op 6 april 2019 plaatsvond (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De bijeenkomst werd geopend door de ontvangende voortgezette Gereformeerde Kerk van Boornbergum-Kortehemmen. Een van de belangrijkste onderwerpen was de bespreking over de kerkelijke eenheid. Daartoe waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (waarmee de vGKN sinds eind 2015 een associatieovereenkomst heeft), van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Kerkelijke Eenheid.

De Deputaten van het Deputaatschap voor Kerkelijke Eenheid van de vGKN hadden ter voorbereiding van de besprekingen getracht alle vGKN-kerken te bezoeken om te vernemen wat in de verschillende kerkenraden ten aanzien van dit onderwerp leefde. De uitkomsten van de verkenning werden ter synodezitting gerapporteerd en “een levendig gesprek werd gevoerd over de ontwikkelingen die gaande zijn in kerkelijk Nederland en wat daarin de plaats is van de vGKN”. Geconstateerd werd dat er vanwege de vGKN “samensprekingen zijn met diverse kerken van gereformeerd belijden”, waar de synode blij mee was, al is nog niet te zeggen waar een en ander op zal uitlopen. “Belangrijkste speerpunt zal zijn: ‘Biddend en getrouw aan Gods Woord als kerken en kerkverband de taken, die de Here de vGKN en haar kerken heeft gegeven, te blijven vervullen en elkaar hierbij vast te houden en te stimuleren’”, aldus de notulen van de synodezitting.

Kerk van Harkema naar de VEG.

De voortgezette gereformeerde kerk van Harkema sluit zich aan bij de ‘Bond van Vrije Evangelische Gemeenten’  (foto: Reliwki, Andre van Dijk).

Het was voor de synodevergadering dan ook “een diepe teleurstelling” toen de kerkenraadsvoorzitter van de vGKN te Harkema meedeelde aan dit proces niet meer mee te doen. De notulen van de tweede synodezitting melden daarover: “Harkema heeft buiten de kerkelijke orde om een eigen proces opgestart en de kerkenraad meent dat het voor deze kerk het beste is zich aan te sluiten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten; binnenkort spreekt de gemeente zich hierover uit”, De synodevergadering ‘betreurde deze gang van zaken’.

De voortgezette Gereformeerde Kerk te Harkema is de grootste kerk van het zeven kerken tellende kerkverband van de vGKN; ze telde volgens het Jaarboekje 2018-2019 ruim 800 leden.