Kerk ‘De Terskflier’ te Sexbierum (Fr.) op termijn dicht

… als de gemeenteleden ermee instemmen.

De voormalige gereformeerde kerk ‘De Terskflier’ aan de Tjerk Hiddesstrjitte in het Friese Sexbierum zal op termijn door de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum worden afgestoten. Als de gemeentevergadering er althans mee instemt.

De gereformeerde kerk ‘De Terskflier’ te Sexbierum.

Het open houden van twee kerkgebouwen (naast ‘De Terskflier’ –  ‘De Dorsvloer’ – is er ook de Sixtuskerk) kan voor de Protestantse Gemeente met iets meer dan 700 leden in de toekomst een probleem worden, zo werd namens de kerkenraad aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld. Momenteel wordt in ‘De Terskflier’ op de eerste zondag van de maand nog een kerkdienst gehouden; na het afstoten van de gereformeerde kerk zullen alle kerkdiensten in de Sixtuskerk plaatsvinden.

Vervangende ruimte voor kerkelijke activiteiten.

Er is echter een moeilijkheid: bij de gereformeerde kerk ‘De Terskflier’ behoren ruime bijgebouwen waarvan door de Protestantse Gemeente momenteel zeer intensief gebruik gemaakt wordt voor kerkelijke activiteiten. Daarvoor moet eerst een vervangend onderkomen gevonden worden. Mede om daarin te voorzien heeft de kerkenraad besloten deel te nemen aan het tot stand komen van een multifunctionele accommodatie in het dorp, waar men al jaren mee bezig is, omdat het uit 1954 daterende plaatselijke gymlokaal verouderd is, en het in 1975 gebouwde dorpshuis ‘It Waed’ inmiddels ook gedateerd is.

Voor de bouw van een multifunctionele accommodatie moeten echter de nodige fondsen gevonden worden, want de bouwkosten worden inmiddels op 2,2 miljoen euro geschat. De burgerlijke gemeente Waadhoeke is gevraagd ruim een half miljoen euro bij te dragen; de gemeenteraad vergaderde daarover op donderdag 28 november 2019. Deze heeft – zo vernemen wij – met het verzoek ingestemd, wat op de publieke tribune met gejuich beantwoord werd.

Het interieur van de gereformeerde kerk ‘De Terskflier’ te Sexbierum (foto: Reliwiki).

Door de gereformeerde kerk ‘De Terskflier’ te verkopen zal ook de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum aan de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie een bijdrage kunnen leveren, al is het natuurlijk nog de vraag hoeveel de gereformeerde kerk t.z.t. zal opbrengen. Een deel van de opbrengst zal namelijk gebruikt moeten worden voor de aanpassing van de Sixtuskerk. Uiteraard wacht de kerkenraad af wat de gemeenteleden van de plannen vinden. Daarover wordt  namelijk op 4 december 2019 een extra gemeentevergadering gehouden, al is het niet zeker dat er dan al een duidelijk en definitief besluit zal vallen.

Hoe dan ook, voordat voor de kerkelijke activiteiten vervangend onderdak gevonden zal zijn in de vorm van de nieuwe multifunctionele  accommodatie, zijn we een flink eind verder in de tijd. We komen t.z.t. uitvoerig terug op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Sexbierum.

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Sexbierum

© 2019. GereformeerdeKerken.info