Twee kerken dicht in Hardenberg-Heemse?

Op dinsdagavond 7 juli heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse een ‘voorgenomen besluit’ genomen aangaande het gebruik van de kerkgebouwen.

De protestantse, voormalig gereformeerde Höftekerk in Hardenberg blijft open.

Sinds 2006, toen de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente samengingen als Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, daalde het ledental van deze gemeente van 12.000 in 2006 naar 8.000 in 2020. De jaarlijkse begrotingen laten al jaren een dalende trend zien en sluiten al enkele jaren met een tekort. Daarom is het noodzakelijk de kerkelijke uitgaven  terug te dringen. De Algemene Kerkenraad stelde daarom in 2018 het beleidsplan ‘Snoeien om te bloeien‘ vast. Daarin verwoordt men dat pastoraat belangrijker is dan het behoud van de kerkgebouwen. Door twee kerkgebouwen uit de exploitatie te halen zou er financiële ruimte komen.

Hardenberg: Höftekerk/De Schakel blijft open.

Bureau Silas (Kerkelijk Waardebeheer) heeft een onderzoek naar de gebouwen-infrastructuur gedaan en een voorstel ingediend. De wijkkerkenraden, de Centrale Jeugdraad en het College van Kerkrentmeesters hebben de afgelopen maanden deze scenario’s bestudeerd en een advies geformuleerd met een keuze voor een bepaald scenario. Op basis van deze adviezen nam de Algemene Kerkenraad nu met algemene stemmen een ‘voorgenomen besluit’. Voor de kerken in Hardenberg-Centrum betekent dit dat de voormalig gereformeerde  Höftekerk met het bijgebouw De Schakel wordt gekozen als kerklocatie voor de toekomst in Hardenberg-Centrum en zal dienen als vierplek voor alle reguliere en bijzondere erediensten. Voor de voormalig hervormde Stephanuskerk wordt gezocht naar een herbestemming. De Stephanuskerk kan eventueel wel gebruikt worden als een bijzondere locatie voor rouwen en trouwen.

Heemse: onderzoek naar Witte- of Lambertuskerk en Hessenwegkerk.

De voormalig gereformeerde Hessenwegkerk wacht verkoop, verhuur of herontwikkeling.

Voor de kerken in Heemse wordt een onderzoek ingesteld of het mogelijk is de voormalig hervormde Witte- of Lambertuskerk zodanig aan te passen dat het beter geschikt is voor reguliere kerkdiensten. Ook zal in dit onderzoek worden onderzocht wat in de toekomst de beste mogelijkheden zijn voor de voormalig gereformeerde Hessenwegkerk: verkoop, verhuur of herontwikkeling. Het College van Kerkrentmeesters is verzocht om op basis van dit ‘voorgenomen besluit’ een financiële doorrekening te maken van de hiermee te bereiken besparingen.

Gemeenteavonden.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de reacties uit de gemeenteavonden zal een definitief besluit worden genomen. De gemeenteavond m.b.t. de gebouwen in Hardenberg zal gehouden worden op maandag 14 september in de Höftekerk. De gemeenteavond voor Heemse zal gehouden worden op maandag 21 september in de Hessenwegkerk. Op de gemeenteavonden wordt het besluit toegelicht. Hierbij is alle gelegenheid vragen te stellen. Hoe deze avonden worden georganiseerd zal afhangen van de mogelijkheden die er zijn in verband met de maatregelen voor verspreiding van het corona-virus.