29% van gereformeerde kerken tussen 2015 en 2020 door fusie ‘protestants’

Onderzoek naar het aantal hervormd-gereformeerde fusies en naar het aantal (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen.

Het aantal Gereformeerde Kerken (PKN) in ons land  dat zich in 2015 volgens het Jaarboek 2015/2016 van de PKN nog steeds ‘Gereformeerde Kerk’ noemde, is (volgens het nieuwe PKN Jaarboek 2020/2021) door fusie met een hervormde gemeente met 29% gedaald.

De voormalig gereformeerde Oude Kerk te Meppel is de PKN-Kerk aldaar.

Een onderzoek dat werd ingesteld door GereformeerdeKerken.info naar het aantal fusies tussen Gereformeerde Kerken en Hervormde Gemeenten in de jaren 2015 tot 2020, leverde een aantal resultaten op.

Naamsveranderingen zonder een fusie.

Een klein aantal Gereformeerde Kerken heeft de naam ‘Gereformeerde Kerk’ ingeruild voor ‘Protestantse Gemeente’, zonder met een hervormde gemeente gefuseerd te zijn. Ook noemen enkele  Gereformeerde Kerken zich nu slechts naar hun kerkgebouw, al zijn ze in feite nog steeds een Gereformeerde Kerk (en melden dat vaak ook), omdat geen fusie plaatsvond met een hervormde gemeente. Verder fuseerden een paar Gereformeerde Kerken met een andere Gereformeerde Kerk en bleven zich daarna gewoon ‘Gereformeerde Kerk’ noemen.

Al deze  niet met een hervormde gemeente gefuseerde kerken  werden in het onderzoek gewoon  onder de noemer ‘Gereformeerde Kerken‘ gerangschikt, omdat het onderzoek zich immers beperkte tot het aantal fusiekerken in de jaren 2015-2020.

Het aantal kerken dat zich in 2015 Gereformeerde Kerk noemde bedroeg 281. Volgens het nieuwe PKN Jaarboek 2020/2021 is dat aantal in 2020 nog 200.

De landelijke spreiding.

De aantallen ‘Gereformeerde Kerken’ in 2015 en die in 2020 (bron: Jaarboeken PKN).

Het grootste aantal ‘Gereformeerde Kerken’ bevindt zich nog steeds in Zuid-Holland. In 2015 waren dat er 66, nu nog 57.

Opvallend is dat in Gelderland slechts 7% van de ‘Gereformeerde Kerken’ van naam veranderde (2 van de 27).

In Friesland is het aantal ‘Gereformeerde Kerk’ door fusie met een hervormde gemeente gehalveerd. In 2015 waren er 42 ‘Gereformeerde Kerken’, in 2020 zijn het er nog 21.

In Groningen en Drenthe is het aantal ’Gereformeerde Kerken’ tussen 2015 en 2020 door fusie ook behoorlijk gedaald. In 2015 waren er 60 ‘Gereformeerde Kerken’, in 2020 nog 33.

In Noord-Holland was er volgens de gegevens in de Jaarboek PKN 2020/2021  van de zes Gereformeerde Kerken  slechts één Kerk die haar naam tussen 2015 en 2020 in verband met een fusie veranderde in ‘Protestantse Kerk’.

Hieronder de gegevens uitgesplitst per (combinatie van) provincie(s):

(In bovenstaande cijfers worden tot de ‘Gereformeerde Kerken’ dus ook gerekend de kerken die zonder fusie met een hervormde gemeente hun naam veranderden in ‘Protestantse Gemeente’ of zich naar hun kerkgebouw noemden.)

Het nieuwe Jaarboek PKN 2020/2021.

Kort geleden verscheen dus het nieuwe Jaarboek PKN 2020-2021. Veel gegevens betreffende kerken en predikanten passeren de revue, maar vergeleken met eerdere Jaarboeken vinden we het jammer dat het boek geen register van plaatsnamen bevat en ook worden  de ledentallen van de verschillende kerken niet meer genoemd. Sommige gegevens werden weliswaar weggelaten omdat dat op grond van de privacywetgeving moest  (daarom is het boek ook niet meer in de boekhandels verkrijgbaar), maar een plaatsnamenregister en de kerkelijke ledentallen vallen daar natuurlijk niet onder.

Hoeveel (voormalig) gereformeerde kerkgebouwen doen nog dienst?

Wat in het nieuwe Jaarboek PKN 2020/2021 wél duidelijk aangegeven is zijn de bij de verschillende kerken in gebruik zijnde kerkgebouwen. Weliswaar publiceerden wij op onze website in de afgelopen jaren nogal wat nieuwsberichten over buiten gebruik gestelde gereformeerde kerkgebouwen (eenzelfde trend speelde zich overigens af ten aanzien van de hervormde kerken, die wij echter op onze website uiteraard meestal niet meldden), maar ook konden we geregeld berichten dat juist gereformeerde kerkgebouwen uitgekozen werden om als protestantse kerk dienst te doen.

Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar het aantal bij  de Gereformeerde Kerken en Protestantse Gemeenten nog in gebruik zijnde (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen. Dat aantal is groter dan men zou denken, bleek ons bij een eerste onderzoek. We berichten daar t.z.t. nader over.

© 2020. GereformeerdeKerken.info