Dokkum van vier naar twee kerken

Advies: sluit ook De Fontein.

De Protestantse Gemeente DokkumAalsum-Wetsens heeft de beschikking over vier kerkgebouwen: de Catharinakerk, de (voormalig gereformeerde) Fontein (Op de Keppels 3), de Grote Kerk en de Herberg) en dat is te veel. Vandaar dat een commissie aan het werk ging om te adviseren over de vraag welke kerken het best zouden kunnen sluiten: De uitkomst: De Fontein en de Catharinakerk in Aalsum.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Fontein’ te Dokkum.

In overleg met de gemeenteleden heeft de kerkenraad een program van eisen opgesteld waaraan die twee gebouwen zouden moeten voldoen. Daarna heeft men aan Kerkelijk Waardebeheer (adviseurs van herbestemming van kerkelijk vastgoed) gevraagd om vanuit het programma van eisen naar alle gebouwen te kijken en te komen tot een voorstel. De kerkenraad sprak uit de intentie te hebben om het voorstel van Kerkelijk Waardebeheer op te volgen, uiteraard met inachtneming van de regels van de kerkorde van de PKN.

Kerkelijk Waardebeheer bracht in de tweede week van april een uitvoerig advies uit. Zij adviseerde om verder te gaan met de Herberg en de Grote Kerk. Na zijn vergadering van 19 april 2021 legde de kerkenraad het complete rapport van Kerkelijk Waardebeheer ter inzage voor de gemeenteleden.

In verband met het feit dat door Corona geen of nauwelijks vergaderingen gehouden kunnen worden, zal op 3 mei een webinar gehouden, waar elk gemeentelid aan kan deelnemen. Kerkelijk Waardebeheer zal dan uitleggen waarop haar advies gebaseerd is om verder te gaan met de Grote Kerk en De Herberg. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de opstellers van het rapport.

Zodra het toegestaan is zullen (mogelijk in juni) gemeenteavonden worden georganiseerd waarin de gemeente nogmaals uitleg krijgt over het voorstel en hierover van gedachten kan worden gewisseld zodat de gemeente kan worden gekend en gehoord.

Het interieur van De Fontein, zoals dat jaren geleden werd gefotografeerd (foto: Reliwiki).

Na het horen van de gemeente in juni 2021 kan de kerkenraad een ‘voorgenomen besluit’ nemen over de twee gebouwen die gebruikt zullen worden en ook een besluit over wat te doen met de beide andere gebouwen. In september volgt een tweede ronde van gemeenteavonden waar het ‘voorgenomen besluit’ wordt toegelicht, gekoppeld aan een mogelijk te volgen stappenplan.

Als de gemeente ook daarover gehoord is, zou de kerkenraad vervolgens in oktober het definitieve besluit kunnen nemen.

“De kerkenraad is zich bewust dat het pijnlijk is als mensen hun eigen kerkgebouw straks moeten missen. Toch is dit een stap die gezet moet worden met het oog op de toekomst. De kerkenraad spant zich in om volledige openheid te geven en verantwoording af te leggen voor de stappen die gezet moeten worden”, zo deelde de kerkenraad mee.