Jubileum Kringloop Gytsjerk in kerk herdacht

Een halve eeuw geleden ontstaan vanuit De  Gereformeerde Kerk te Oenkerk.

Op zondagochtend 21 april 2024 werd tijdens de kerkdienst in de protestantse (voormalig gereformeerde) Ontmoetingskerk in het Friese Oenkerk aandacht besteed aan het vijftigjarig jubileum van de Kringloopwinkel Samuel aan de Rinia van Nautaweg 3-E in het Friese Gytsjerk (Giekerk) bij Leeuwarden.

Hier is het feestje…

De leeftijd van een halve eeuw van een Kringloop is in ons land vrij uniek. In 1974 begon de kringloopwinkel Samuel als een rommelmarkt (fancy-fair) van de Gereformeerde Kerk te Oenkerk ten bate van een kindertehuis in Paramaribo in Suriname. Dit tehuis droeg de naam Samuel. De naam ‘Samuel’ is altijd aan het werk verbonden gebleven en wordt nu nog gebruikt voor de Kringloopwinkel.

Omdat na de rommelmarkt van 1974 veel spullen overbleven werden deze door Ybele van der Kooi opgeslagen in de oude vlasfabriek ter plaatse en na enkele andere verhuizingen kwam de Kringloopwinkel terecht in Gytsjerk, waar ze nu een oppervlakte van 200 m² heeft. De opbrengst gaat in de vorm van forse giften naar goede doelen die te maken hebben met kinderen, zoals projecten voor onderwijsbevordering ten behoeve van weeskinderen in Tanzania door de bouw van scholen met keukentjes erbij, zodat de kinderen er ook kunnen eten. Ook houden de vrijwilligers van de Kringloopwinkel zich onder meer bezig met het – tegen een vergoeding – ontruimen en leeg opleveren van woningen, als de bewoners zijn overleden.

De Kringloopwinkel in Gytsjerk is gevestigd achter de voormalige zuivelfabriek.

Aandacht in de kerkdienst.

Voor de kerkenraad was een en ander belangrijk genoeg om er in de kerkdienst van zondag 21 april 2024 om half tien – onder leiding van ds. Oane Dijkstra – aandacht aan te besteden. De lezing uit het Oude Testament was (uit de Fryske Bibeloersetting – de Friese Bijbelvertaling) uit 1 Samuel 3, over De roeping van Samuel.

De predikant wees er tijdens de verkondiging op dat honderden gemeenteleden en anderen in de afgelopen vijftig jaar aan de rommelmarkt c.q. aan de Kringloopwinkel hebben meegewerkt. “Als je zoiets doet, iets doen voor een ander, geeft het je leven zin. De winkel heeft ook veel betekend voor de mensen voor wie het werk gedaan werd, in het begin vooral in Suriname.  Mensen kregen daardoor kansen die ze anders niet hadden gekregen, soms was het het verschil tussen leven en dood”.

“Kringloopwinkel Samuel laat zien dat we als mensen het verschil kunnen maken, niet alleen op onze eigen vierkante meter, maar ook ver daar buiten”. Dat werd in een toespraak aan het eind van de dienst overduidelijk gemaakt door een van de medewerkers die uitvoerig over het werk in Suriname en daarbuiten vertelde.

Een beeldverslag van de kerkdienst in Oenkerk (21 april, 9:19 uur) >

Translation into English:

Jubilee Thrift Store Commemorated in Church.

Half a century ago, emerging from the ‘Gereformeerde Kerk’ in Oenkerk.

On Sunday morning, April 21, 2024, during the church service at the Protestant (formerly gereformeerde) ‘Ontmoetingskerk’ in the Frisian village of Oenkerk, attention was drawn to the fiftieth anniversary of the Samuel thrift store in Gytsjerk (Giekerk), Friesland, near Leeuwarden.

The age of a thrift store reaching half a century is quite unique in our country. In 1974, the Samuel thrift store started as a flea market (fancy-fair) organized by the’Gereformeerde Kerk’ in Oenkerk to benefit a children’s home in Paramaribo, Suriname. This home was named Samuel. The name ‘Samuel’ has remained connected to the work and is still used for the thrift store.

Because many items remained after the flea market of 1974, Ybele van der Kooi stored them in the old flax factory on-site, and after several relocations, the thrift store ended up in Gytsjerk, where it now occupies an area of 200 m². The proceeds are donated generously to charities related to children, such as projects to promote education for orphaned children in Tanzania by building schools with kitchens so that the children can also have meals there. Additionally, the volunteers of the thrift store are involved in activities such as clearing and vacating homes, for a fee, when the residents have passed away.

Attention in the church service.

For the church council, this was important enough to be addressed during the church service on Sunday, April 21, 2024, at half past nine, under the leadership of Rev. Oane Dijkstra. The reading from the Old Testament was from 1 Samuel 3, about the ‘Calling of Samuel’ (from the Frisian Bible translation).

During the sermon, the minister pointed out that hundreds of church members and others have contributed to the flea market or the thrift store over the past fifty years. “When you do something like this, something for others, it gives meaning to your life. The store has also meant a lot to the people for whom the work was done, especially in Suriname at the beginning. It provided opportunities to people that they otherwise would not have had, sometimes it was the difference between life and death.”

“Samuel thrift store shows that as human beings, we can make a difference, not only within our own square meter but also far beyond that.” This was clearly illustrated in a speech at the end of the service by one of the employees who extensively discussed the work in Suriname and beyond.