Pastorie Wierden wordt niet gesloopt

“Besluit tot verkoop was lastige en emotionele beslissing”.

Omdat de pastorie van de Gereformeerde Kerk te Wierden momenteel leegstaat heeft de kerkenraad besloten de predikantswoning te verkopen, zoals we al eerder meldden.

De pastorie te Wierden.

De predikant van de kerk, ds. P. Dekker, ging met emeritaat, zodat de karakteristieke pastorie aan de Spoorstraat, in het centrum van het dorp, naast de kerk en vlak bij het spoor, nu leegstaat. Hoewel de Gereformeerde Kerk momenteel bezig is met een beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant, acht de kerkenraad het niet meer gewenst dat de komende predikant in een aan de kerk toebehorende pastorie woont. Men meent dat predikanten tegenwoordig liever zelf een huis kopen en bovendien is de oude pastorie groot en aan een flinke onderhoudsbeurt toe.

Geruchten als zou de kerkenraad van plan zijn de honderd jaar oude woning te slopen worden door het College van Kerkrentmeesters ‘onzin’ genoemd, zo meldde het AD vanuit Wierden. Van sloop zou absoluut geen sprake zijn. Hoewel de mogelijkheid van een appartementencomplex onderzocht is viel die optie af omdat de woning dan heel ingrijpend verbouwd zou moeten worden.

Overigens heeft de verkoop van de woning niets te maken met de financiële situatie van de kerk, want wat dat betreft zijn er geen problemen. Het besluit om de pastorie te verkopen was echter ‘een lastige en emotionele beslissing’.

Hoe dan ook, de predikantswoning staat momenteel in ieder geval voor 625.000 euro k.k. te koop. Overigens zal de woning nog wel verduurzaamd moeten worden, al is het huis grotendeels voorzien van dubbelglas. Maar dak- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen ontbreken.

Translation into English:

“The parsonage in Wierden will not be demolished.

“Decision to sell was a difficult and emotional one.”

Because the parsonage of the Gereformeerde Kerk in Wierden is currently vacant, the church council has decided to sell the minister’s residence, as we reported earlier.

The minister of the church, Rev. P. Dekker, retired, leaving the characteristic parsonage on Spoorstraat, in the center of the village, next to the church and near the railway, now vacant. Although the Gereformeerde Kerk is currently in the process of calling a new minister, the church council does not consider it desirable for the incoming minister to live in a parsonage belonging to the church. They believe that ministers nowadays prefer to buy their own house, and besides, the old parsonage is large and in need of significant maintenance.

Rumors that the church council intends to demolish the hundred-year-old house are called ‘nonsense,’ as reported by the ‘AD’ from Wierden. Demolition is absolutely not on the table. Although the possibility of an apartment complex was considered, this option was dismissed because the house would need to undergo extensive renovations.

Furthermore, the sale of the house has nothing to do with the church’s financial situation, as there are no problems in that regard. However, the decision to sell the parsonage was ‘a difficult and emotional one.’

In any case, the minister’s residence is currently listed for sale for 625,000 euros. However, the house will still need to be made more sustainable, although it is largely equipped with double glazing. But roof and cavity wall insulation and solar panels are lacking.”