Friese gereformeerde evangelisatiearbeid

Verschenen in 2010 en 2013 van de hand van de redactie van GereformeerdeKerken.info al studies betreffende het evangelisatiewerk van de gereformeerde particuliere synodes in de provincies Groningen en Drenthe, hopelijk kan volgend jaar deel 3 van deze Gereformeerde Evangelisatie Reeks gepubliceerd worden. Het boek zal handelen over het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerken in de provincie Fryslân. Voor de boeken over Groningen en Drenthe werden ‘slechts’ de archieven van de beide particuliere synodes bestudeerd, waarin overigens veel informatie over de classicale evangelisatiearbeid was opgenomen. De informatie werd aangevuld met aanhalingen uit plaatselijke gedenkboeken van Gereformeerde Kerken.

Deel 1 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks
Deel 1 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks


Het boek over de gereformeerde evangelisatie in Fryslân is veel breder van opzet. Met toestemming van het moderamen van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Fryslân van de Protestantse Kerk werden niet alleen de archieven van de beide Friese particuliere synodes (-Noord en -Zuid) bestudeerd, maar ook de archieven van alle classicale vergaderingen in de provincie, vanaf de Afscheiding in 1834 tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland en de opheffing van de Gereformeerde Kerken in 2004. De vele archieven mochten zelfs tijdelijk geleend worden, waardoor nauwgezet onderzoek mogelijk was. Het werkmateriaal dat op die manier verzameld werd beslaat ongeveer 3.000 pagina’s met uitvoerige aantekeningen uit de notulen en talloze copieën van rapporten betreffende provinciaal, classicaal en plaatselijk evangelisatiewerk. De informatie zal zo nodig worden aangevuld met gegevens uit gedenkboeken van plaatselijke Friese Gereformeerde Kerken.

Dank is verschuldigd, behalve aan het al genoemde moderamen van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Fryslân van de PKN, ook aan de uitleners: de classis Buitenpost (de heer Hovinga, archivaris), het Streekarchivariaat Noord-Oost Fryslân, en vooral aan Tresoar in Leeuwarden, dat ons vele archieven in leen afstond.

Omdat voorafgaande aan de lening van de archiefstukken onderzoek werd ingesteld naar archieven waarvan de verblijfplaats onbekend was, konden ook verscheidene verloren gewaande archieven worden teruggevonden: het archief van de classis Burgum, (delen van?) de classis Buitenpost en het archief van de classis Bolsward kwamen boven water.

Deel 2 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks
Deel 2 van de Gereformeerde Evangelisatie Reeks

Wanneer het boek zal verschijnen is nog onbekend, maar hopelijk kan dit in 2016 plaatsvinden. Daarvan wordt t.z.t. op GereformeerdeKerken.info melding gemaakt.

Het werkmateriaal voor het boek over de Friese evangelsatiearbeid
Het werkmateriaal voor het boek over de Friese evangelisatiearbeid