Uit de pers (2) – 1956 Bouwactiviteit overal

uit-de-pers-logo

Het ‘Centraal Weekblad’ meldde in de jaren ’50 van de vorige eeuw talloze gereformeerde kerkbouwprojecten. In het onderstaande artikel besloot men kortheidshalve een samenvatting van een aantal plannen te publiceren.

Bouwactiviteit overal.

Woubrugges nieuwe kerk.

De in 1957 in gebruik genomen gereformeerde kerk te Woubrugge.
De in 1957 in gebruik genomen gereformeerde kerk te Woubrugge.

Architect C. van der Bom te Amsterdam is klaargekomen met zijn ontwerp voor een nieuwe kerk te Woubrugge, die zal verrijzen op de plek der oude kerk, welke op last van de bezetters in 1944 moest worden gesloopt. Het nieuwe bedehuis wordt een eenvoudige kerk met onderbouw en aangrenzende pastorie. De kerk krijgt een torentje. Zij zal 250 zitplaatsen hebben. In de onderbouw is naast vergaderruimte ook een studeerkamer voor de predikant. De pastorie is geheel gelijkvloers ontworpen.

Kerk in zicht.

Voor Heiloo zal een kerk gebouwd worden. De kerkenraad van Alkmaar, waartoe Heiloo behoort, had indertijd fl. 40.000 als limiet gesteld voor het grondkapitaal. Dit bedrag is nu binnen. Men heeft een bouwcommissie in het leven geroepen. De gereformeerden komen elke zondag tweemaal bijeen in het hervormd evangelisatiegebouw en hebben in ds. A.M. Boeijinga een hulpprediker.

Naar een nieuwe kerk.

Ter vervanging van de oude en achteraf gelegen kerk te Berlikum (Frl.) wil men een nieuw godshuis stichten. Er is alvast een bouwfonds in het leven geroepen.

Kerkvergroting in Lochem.

Lochems gereformeerde 'Witte Kerkje'
Lochems gereformeerde ‘Witte Kerkje’

Door sloping van zaaltjes aan de achterzijde, zal de gereformeerde kerk van Lochem vergroot worden. Tevens komt in de kerk een galerij, waardoor in totaal het zitplaatsengetal met 175 omhoog gaat. Bij de kerk worden tevens een verenigingsgebouw en een consistorie gebouwd. De kosten zullen fl. 40 à fl. 50.000 bedragen. De gemeente zal hiervoor aanzienlijke offers moeten brengen. Daarom kan een nieuw orgel, waaraan eveneens  behoefte bestaat, er momenteel niet af.

Plannen in Vijfhuizen.

Op de gemeentevergadering te Vijfhuizen bleek men eenstemmig van oordeel te zijn, dat restauratie van het kerkinterieur niet langer uitstel gedoogt. Preekstoel, banken, lambrizering, vloer en ramen zullen vernieuwd worden.

‘Belendend perceel’ aangekocht.

Naast de Nassaukerk aan de Kleiweg te Rotterdam-Hillegersberg staat een pand dat onlangs plotseling te koop kwam. De commissie van beheer heeft het pand aangekocht. Wel was de koopsom niet aanwezig, maar men verkreeg deze door een hypotheek op het kerkgebouw; de kerk is voor zeven ton verzekerd en er rust bijna geen schuld op. Het ligt in de bedoeling om aan dit pand in de toekomst een bestemming als gemeentecentrum, jeugdgebouw of evangelisatiehuis te geven.

Ruimte nodig in Pesse.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk te Pesse.
De voormalig gereformeerde, nu protestantse kerk te Pesse.

Bij de gereformeerde kerk van Pesse staan slechts enkele kleine lokaliteiten. Verschillende verenigingen kunnen niet vergaderen omdat de ruimte daarvoor ontbreekt. Nu heeft men en plan gemaakt voor zaalbouw. Er is een bouwcommissie benoemd. Eerste taak zal zijn de benodigde gelden bijeen te krijgen.

Bouwplannen in ’s-Graveland.

De bouwcommissie te ’s-Graveland kon met grote dankbaarheid meedelen dat in het bouwfonds thans fl. 10.587,26 werd bijeengebracht. Een en ander was voor de kerkeraad aanleiding het besluit te nemen om te komen tot een nader uitgewerkt plan tot het bouwen van een jeugdhuis, annex vergroting van de kerk, waarbij tevens de verwarming der kerk betrokken zal worden.

Westerlee is begonnen.

De eerste rijksdaalder is binnen voor het spaarfonds dat gesticht werd teneinde de bouw van een verenigingslokaal te Westerlee mogelijk te maken.

Wie moet het doen?

Assens kerkeraad is ervan overtuigd dat er een nieuw jeugdgebouw moet komen. De vraag is maar, wie hiervoor moet zorgen, de kerk of een stichting. Vrij algemeen was de kerkeraad van mening, dat de kerk de meest aangewezen instantie is, maar men zal zich er nog nader over beraden.

De paardenstal voldoet niet.

Uit Badhoeverdorp: ‘Broeder Chardon rapporteert over de jeugdverenigingen. Hij wijst er op dat de verbouwde paardenstal ten enenmale onvoldoende is. In de winterdag laat de verwarming alles te wensen over. De enige oplossing is de bouw van het jeugdhuis, maar het is de grote vraag of dat er de volgende winter zal staan. Indien dat inderdaad niet het geval is, dan zal er iets gedaan moeten worden’.

Zij voelen er voor.

Tijdens de gemeentevergadering bij het zilveren feest van de Gereformeerde Kerk te Emmererfscheidenveen drong men aan op de vorming van een commissie voor lokaalbouw. Dat is gebeurd. Deze commissie heeft nu haar voelhorens uitgestoken bij de gemeenteleden. Toen men negentien van de tachtig gezinnen had bezocht was al een behoorlijk bedrag binnen, zodat men er nu wel zeker van is dat een lokaliteit gesticht kan worden.

Naar betere behuizingen.

Gereformeerde kerk te Eefde .
Sw gereformeerde kerk te Eefde.

Onder Eefde-Gorssel lezen we: ‘Er komt een nieuwe pastorie naast ons mooie kerkje. De woning, thans dienstdoende als pastorie, komt onder de hamer en zal aan de meestbiedende worden verkocht. Ook werd aandacht gevraagd voor het plan om binnen niet al te lange tijd praktische uitvoering te geven aan bouw of koop van een kosterswoning in de nabije omgeving van de kerk. In aanmerking genomen de bezwaren die er zijn van kosterszijde ver van de kerk te wonen, vooral tijdens de stookperiode, zal ieder onzer voelen dat hier een oplossing gevonden moet worden’.

Sleen krijgt nieuwe pastorie.

In Sleen is de pastorie, volgens de predikant, ‘een huisje dat er wezen mag, beroemd om haar eerbiedwaardige ouderdom en tevens een alleszins bezienswaardig object voor de vreemdelingen, kortom enig in Nederland’.  Aangezien het gebouw allerlei gebreken vertoont en het onderhoud handen vol geld kost, besloot men over te gaan tot het bouwen van een nieuw predikantshuis.

Naam voor bejaardenhuis gevraagd.

Een luchtfoto van de Stadsparkkerk en de Nebo-flat, kort na de oplevering.
Een luchtfoto van de Stadsparkkerk en de Nebo-flat, kort na de oplevering.

Naast de nieuw te bouwen gereformeerde kerk aan de Paterswoldeweg te Groningen [de toekomstige Stadsparkkerk] zal een bejaardenhuis verrijzen. Hiervoor is een stichting opgericht. Aan de gemeente wordt thans gevraagd een naam voor dit bejaardentehuis te bedenken [het werd ‘Nebo’].

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 4e jaargang nr. 15, 14 april 1956