Uit de pers (8) – 1956 – Van ’t kerkbouwfront.

uit-de-pers-logoInleiding

De kerkbouwactiviteiten in 1956 staan in schril contrast met de kerksluitingen van de laatste jaren. Hieronder een weergave van hetgeen op 26 mei 1956 in het Centraal Weekblad van de Gereformeerde Kerken gepubliceerd werd.

“Van ’t kerkbouwfront.

Sneek heeft een derde kerk.

Sneek, Oosterkerk (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).
Sneek, Oosterkerk (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

Aan de Jachthavenstraat in Sneek is vorige week het derde kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk ter plaatse in gebruik genomen, en wel de Oosterkerk. Het kerkgebouw  is ontworpen door architect B.W. Plooij te Amersfoort. Er zijn zeshonderd zitplaatsen. Achter de kerk staat een verenigingscentrum, dat twee lokalen heeft, waarvan men één zaal voor honderd personen  kan maken. Boven dit centrum is de kosterswoning gelegen. Het voorportaal der kerk prijkt met een wandschildering van Sj. de Vries, welke het thema ‘Kerk en Jeugd’ behandelt. De glazenier Jan Ooms heeft een tiental medaillons in de ramen aangebracht, die de hoofdmomenten uit de heilsboodschap weergeven.

Het kerkgebouw is in gebruik genomen in een samenkomst geleid door ds. E.N. van Loo, waar onder meer het woord werd gevoerd door drs. H.A. Dijksterhuis als voorzitter van de Commissie van Administratie, de legerpredikant H. Steenhuis (voorheen te Sneek), de hervormde predikant ds. C.G. Wiegers, burgemeester L. Rasterhoff en de wijkpredikant ds. G.J. de Leeuw.

Creil gaat bouwen.

Nu de Rijksgoedkeuring te Creil is verkregen, zal men in dit dorp in de Noord Oost Polder weldra beginnen met de bouw van een gereformeerde kerk.

Lopik blijft niet achter.

De oude en de nieuwe gereformeerde kerk te Lopik.
De oude en de nieuwe gereformeerde kerk te Lopik (foto: Reliwiki).

Ter vervanging van het tegenwoordige kerkgebouw, dat uit de Doleantietijd dateert, gaat men te Lopik een nieuwe gereformeerde kerk stichten. Aan architect Oudewaal uit Den Haag is opdracht gegeven bestek en tekening voor deze kerk te maken.

Noot van de redactie: We komen t.z.t. uitvoerig terug op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Lopik.

Utrecht heeft nog wat te doen!

Onder Utrecht-Oost lezen we, dat een ‘initiatiefcommissie’ benoemd is, die onder ogen zal zien plannen tot kerkbouw, uitbreiding van het predikantental en de stichting van wijkgebouwen.

Onder Utrecht-West staat dat in het uitbreidingsplan ‘Welgelegen’ een stuk grond voor kerkbouw gereserveerd wordt, groot genoeg voor een kerk, pastorie, wijklokalen en kosterswoning.

Onder Utrecht-Zuid wordt vermeld dat tussen de Vronesteinlaan en de ’t Goylaan een terrein is gereserveerd, bestemd voor de bouw van een definitieve kerk ter vervanging van de hulp-Maranathakerk ter plaatse.

Voorburg in moeilijkheden.

Hoewel men de bouwkosten van een kerk in Voorburg-West oorspronkelijk geraamd had op fl. 280.000, blijkt nu dat de laagste inschrijver voor de kerk zónder kelder fl. 451.000 berekende en voor de kerk mét kelder (waarin lokaliteiten voor het jeugdwerk komen) fl. 479.000. De totale bouw- en inrichtingskosten komen dan op fl. 750.000. Maar er moet ook een kerk komen in Voorburg-Noord, die vermoedelijk een miljoen gaat kosten, terwijl de kerk in Voorburg-Centrum aan restauratie toe is. Men besloot daarom de bouw van een kerk in West nog niet te gunnen, om de zaak opnieuw te bestuderen.

Meteen maar dubbele diensten.

Vermoedelijk zal men in augustus de Vredekerk van Den Haag-Loosduinen in gebruik kunnen nemen. Reeds nu besloot men in die kerk aanstonds dubbele diensten te gaan houden.

Leusderkerk wordt te klein.

Van twee gereformeerde kerken werd een geheel gemaakt
Rechts de oude Leusderkerk aan de Robert Kochstraat. Links de nieuwe kerk, die ‘Fointeinkerk’ gedoopt werd.

Door de groei van Amersfoort wordt de Leusderkerk, die pas enkele jaren oud is, alweer te klein voor de gemeente waarvoor zij bestemd is. Ook het evangelisatiewerk en de jeugdverenigingen kampen met een tekort aan ruimte. De kerkenraad van Amersfoort overweegt voorts de bouw van een vierde kerk.

Elfduizend gulden toegezegd.

Voor de aankoop van bouwgrond ten behoeve van de bouw ener nieuwe kerk hebben de gereformeerden te Papendrecht een bedrag van fl. 11.000  toegezegd. ‘Het bezoeken van de gezinnen is voor de leden van de kerkenraad en de Commissie van Beheer een vreugdevol bedrijf geweest’, rapporteert men.

Neem die grond erbij.

Haarlem-Noord heeft aan de bouwcommissie fiat verleend om contact te zoeken met een architect tot het maken van een voorlopig schetsplan voor de bouw van een derde kerk.

Naast de Noordschoterkerk in Haarlem-Noord ligt een open terrein, dat aan de burgerlijke gemeente toebehoort. Men besloot deze grond erbij te nemen, omdat er in de toekomst vergaderlokaliteiten op gebouwd kunnen worden, waaraan grote behoefte bestaat.

Verenigingscentrum in Apeldoorn.

Uit Apeldoorns kerkenraad: Ds. G.Y. Vellenga rapporteert over de plannen in de Zuidersectie voor het bekomen van een verenigingscentrum in Nieuw-Zuid te Apeldoorn. Overleg is gepleegd met het gemeentebestuur. In verband hiermee stelt de Zuidersectie de kerkenraad voor, medewerking te willen verlenen aan de totstandkoming van een Stichting tot Exploitatie van Gereformeerde Buurt- en Jeugdhuizen, én de stichting van een ‘gericht buurthuis’ in Nieuw-Zuid.

Ontwerp Zonnebloemkerk klaar.

Te ’s-Gravenhage-West heeft de kerkenraad een ontwerp van het architectenbureau Pot-Keegstra aanvaard voor een kerk aan het Zonnebloemplein. Het zal een kerk zijn met ongeveer zeshonderd zitplaatsen en voorzien van een onderbouw voor vergaderruimten. Men hoopt dat de kerk tegen Kerstmis 1958 in gebruik genomen kan worden.

Een wakkere gemeente.

‘Enige jonge mensen’ – noteert ds. K. Spoelstra onder Meeden (Gr.) – ‘hebben zich opgemaakt om door de gemeente te gaan teneinde gelden in te zamelen voor twee ramen: gekleurd glas-in-lood ter weerszijden van het platform. Men zegt, en ik heb reden het voor waar aan te nemen, dat het in-het-licht-kijken slaapverwekkend is. We willen een wakkere gemeente zijn! Daarom: stelt deze jonge mensen niet teleur, geeft voor dit doel een milde gave!’

Nieuwe ramen voor de Immanuelkerk.

Nadat de Immanuelkerk te Maassluis in 1954 in gebruik was genomen, bood de glazenier – de nu bijna tachtigjarige Toon Berg uit Dordrecht – aan om de ramen, die hij van eenvoudig glas zou voorzien, zonder prijsverhoging met Bijbelse voorstellingen te versieren, maar dan op voorwaarde dat hij er de tijd voor kreeg. De ramen zijn nu voltooid en zullen in de kerk worden aangebracht. Aan de bestaande glas-in-loodramen worden er dan vier toegevoegd.

Ze hadden een tientje gestuurd.

Het verslag van de kerkenraad te Katwijk aan de Rijn vermeldt naar aanleiding van een schrijven van de Stichting Steun Kerkbouw (SSK): ‘Onze destijds gezonden gift van fl. 10 zinkt in het niet als u weet dat men [de S.S.K.] van elke kerk, dus ook van ons,  fl. 1,50 per ziel verwacht. Dit zou dan fl. 1200 zijn. De kerkenraad zal zich nader beraden hoe hierin te voorzien is.

Dure kerkgangers!

De Westerkerk aan de Kraneweg te Groningen.
De Westerkerk aan de Kraneweg te Groningen.

In de Westerkerk te Groningen zal de houtworm bestreden worden. Een bedrag van fl. 5.000 werd op de begroting geplaatst voor dit doel.

Bij de hervormden te gast.

Nu Vijfhuizens gereformeerde kerkgebouw verbouwd wordt, maken de gereformeerden ter plaatse gebruik van het hervormde bedehuis. Onder de leden der gemeente is een verkoop van oude kerkbanken gehouden.

Protestants Westervoort in een kerk.

In Westervoort wordt de oude hervormde kerk gerestaureerd. Daar het herstel zo ver gevorderd is, dat de eredienst er niet langer kan plaatsvinden, heeft men gastvrijheid bij de gereformeerden gevraagd. Met ingang van komende zondag worden er dus ook hervormde diensten in de gereformeerde kerk gehouden.

Kerkelijke parkeerterreinen nodig.

Uit Harderwijk: ‘Broeder Boddinghuis informeert of het niet mogelijk is enige orde te brengen in de chaos van auto’s die ’s zondags achter de kerk geparkeerd staan.

Uit Assen: ‘Toen ds. Van Oostrum bevestigd werd en intrede deed, stonden er ruim zestig auto’s in de Molenstraat geparkeerd’”.

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 4e jrg. nr. 21, 26 mei 1956.