Uit de pers (14) – 1957 Reformed Churches of New Zealand

In 1957 publiceerde het Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor het eerst bijzonderheden over de Nederlandse gereformeerde emigrantenkerken in Nieuw-Zeeland:

“Gereformeerde Kerken in Nieuw-Zeeland.

Het kerkzegel van de Reformed Churches of New Zealand.

Uit Nieuw-Zeeland ontvingen wij het eerste jaarboek [over het jaar 1956] van de Reformed Churches aldaar. Het is – zoals in de inleiding van redacteur ds. J.W. Deenik te Auckland ook wordt opgemerkt – een wat weidse naam voor dit eenvoudige stencilwerk van 34 pagina’s.

Niettemin is het verheugend er eens in te kunnen bladeren. Want het getuigt van jong leven en bloei. O, zeker, de opbouw van de Gereformeerde Kerken in Nieuw-Zeeland gaat nog maar langzaam en zeker niet spectaculair, maar ook uit dit jaarboekje blijkt weer dat Christus’ werk niet aan een bepaalde plaats of een bepaald land gebonden is.

Ds. Deenik herinnert er aan dat het nog slechts ruim drie jaar is geleden, dat de eerste plaatselijke Gereformeerde Kerk in Nieuw-Zeeland werd geïnstitueerd en wel in Christchurch, een plaats die  ons ook wel bekend is geworden door de Christchurch-race, waarin de KLM zo’n schitterend resultaat boekte. Vrij vlug daarna volgden de kerken van Auckland en Wellington. Tegen het eind van 1953 ging een deel van de presbyteriaanse kerk van Howick met de predikant, ds. J.S. Scarrow, over naar de Gereformeerde Kerken van Nieuw-Zeeland.

De Reformed Church of Avondale, Auckland.

Op het ogenblik [1957] is de situatie aldus: er zijn acht kerken, waarvan vier reeds een eigen predikant hebben, namelijk Auckland met ds. J.W. Deenik, Bucklands Beach met ds. J.A. Scarrow, en Christchurch met ds. B. Hamilton. Dunedin-Invercargill brachten bereids een beroep uit op een predikant resp. uit de Christian Reformed Church in de Verenigde Staten en uit de Gereformeerde Kerken in Nederland. Nelson en Palmsterston-North zijn nog steeds vacant, maar laatstgenoemde kerk is vol goede moed om binnen afzienbare tijd tot een beroep te kunnen overgaan.

De gegevens, vermeld onder de verschillende kerken, geven een beeld van de grote activiteit die wordt ontplooid. Hieruit blijkt dat er bijbelclubs zijn, zondagsscholen worden gehouden, eigen kerkbodes worden uitgegeven, etc. Ook is er reeds een vereniging opgericht voor de stichting van een christelijke school.

De Reformed Church of Dunedin.

Uit het statistisch overzicht blijkt, dat de Nieuw Zeelandse Gereformeerde Kerken 182 gezinnen en 100 alleenstaande personen omvatten. Er zijn in totaal 741 leden, waarvan 415 belijdende leden en 326 dopelingen. ”

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 5e jrg. nr. 7, 16 februari 1957.

Opmerkingen van de redactie van  GereformeerdeKerken.info

Momenteel behoren tot de Classis Auckland de volgende Reformed Churches (met tussen haakjes het institueringsjaar):  Avondale, Auckland  (1964); Bucklands Beach  (1953); Hamilton (1953); Hukanui (2002); North Shore (1980) en Pukekohe  (1989).

Tot de Classis Wellington behoren de kerken van: Foxton  (1984); Hastings (1960) en Masterton  (1987); Palmerston North, waartoe ook de gemeente van New Plymouth behoort (1953); Silverstream (1967); Wainuiomata (1975); Whanganui (2016) en Wellington (1953).

De Reformed Church of Hamilton.

Tot de Classis Zuidereiland behoren de volgende kerken: Bishopdale (1982); Christchurch (1953); Dovedale (2001); Dunedin (1955); Nelson  (1953) en Oamaru (2013).

De Reformed Churches of New Zealand hebben als belijdenisgeschriften dezelfde die de Gereformeerde Kerken in Nederland hadden: de Heidelbergse Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels  (1618-1619).