Uit de pers (16) – 1957 Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Het vroegere Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, maakte regelmatig melding van kerkelijke bouwactiviteiten. Uit het nummer van 22 juni 1957 citeren we het volgende artikel (wij voegen een aantal aanvullingen toe – red.) :

“Kerkzaal met 700 zielen.

De nieuwe kerk in Haarlem-Noord, die zal verrijzen op de hoek van de Generaal Spoorlaan en het Marsmanplein in Delfwijk, zal zonder grond en orgel fl. 665.000 kosten, zo is op een gemeentevergadering meegedeeld. Het complex bevat, volgens de kerkbode, ‘een kerkzaal met bijna 700 zielen’ (bedoeld zal zijn zitplaatsen), zalen voor het evangelisatie- en jeugdzorgwerk, een instuif en een zaal voor 150 personen die tevens als kapel dienst kan doen. Deze kapel is dwars op de kerkruimte geprojecteerd, en kan bij trouwdiensten van de kerkzaal worden gescheiden, terwijl zij bij grote toeloop aan de kerkruimte kan worden getrokken. Er is nu voor deze kerk fl. 120.000 bijeen. In een tweejaarlijkse actie hoopt men twee ton bijeen te brengen, om dan de resterende drie ton te lenen.

(De Verlosserkerk aan de Generaal Spoorlaan werd in 2002 buiten gebruik gesteld en in het voorjaar van 2006 gesloopt – red.)

Datum vastgesteld.

De bouw van de nieuwe Sionskerk in Amsterdam-West is thans zo ver gevorderd dat zij op 5 juli a.s. officieel in gebruik kan worden genomen. Tussen de splitsing van de kerk van Amsterdam-West in twee zelfstandige gemeenten, namelijk die van Amsterdam-Slotermeer-Geuzenveld en die van Amsterdam-West enerzijds, en de ingebruikneming van de Sionskerk anderzijds ligt dus maar een verschil van vijf dagen. Een gunstige samenloop van omstandigheden.

(De genoemde kerksplitsing ging per 1 juli 1957 in. De gereformeerde Sionskerk aan de Dr. H. Colijnstraat 82 werd in 1956-1957 gebouwd door architect C. van der Bom. De eerste paal werd geslagen op 25 april 1956, de eerste steen gelegd op 22 september 1956 en de ingebruikname volgde op 5 juli 1957. In het voorjaar van 2006 werd de kerk buiten gebruik gesteld en ingrijpend verbouwd tot moskee – red.)

Regeren is vooruitzien.

De Vredekerk in De Lier.

Over ongeveer tien jaar zal het nodig zijn dat het honderd jaar oude kerkgebouw aan de Hoofdstaat te De Lier wordt vervangen door een nieuw gebouw. Gedachtig aan het ‘regeren is vooruitzien’ heeft de kerkeraad besloten reeds thans een fonds te vormen om t.z.t. de bouw van de nieuwe kerk te kunnen financieren.

De Johanneskerk in De Lier.

(De doorgaande groei vereiste inderdaad de bouw van een tweede kerk: in 1965 werd de Johanneskerk in gebruik genomen (de Vredekerk werd dus niet ‘vervangen’). Maar door de kerkverlating werd die kerk in 2003 afgestoten en komen de gereformeerden weer gezamenlijk bijeen in de Vredekerk.)

Kerkbouw vraagt geloof.

Dit werd ‘m. Het is ‘m nog steeds.

In de kerkbode lezen we: ‘De bouw van de kerk te Zevenhuizen (Gr.) gaat voorspoedig. De kerkeraad en de verschillende commissies hebben jaren lang gewerkt om gelden bij een te krijgen. De Here heeft die pogingen gezegend, zodat we dit voorjaar in vertrouwend geloof op Hem, die Zijn volk en kinderen wegen doet vinden om tot dit doel te geraken, durfden aanbesteden. Toch hoorde hiertoe een sterk geloof. We hebben slechts ruim de helft van wat de kerk zal kosten. Dankzij de medewerking van velen in de gemeente is er meer dan fl. 100.000 in kas en toegezegd. Nu moet er dus geld worden geleend. Bij de banken moeten we een hoge rente betalen en daarom kwam de gedachte op, om in de gemeente te lenen. Verschillende broeders werden gevraagd en ’t resultaat was, dat ongeveer fl. 45.000 in de gemeente werd geleend. Verwonderd over de offervaardigheid die God in de harten gaf besloot de kerkenraad heel de gemeente in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen. De Commissie van Beheer besloot een half procent rente meer te geven, dan de Boerenleenbank voor spaargelden geeft, en het niet voor een bepaalde tijd vast te stellen. Zij die geld op de bank hebben, kunnen er dus voordeel van hebben én u helpt uw eigen kerk.

De nieuwe kerk van ’s-Gravenhage-Loosduinen.

Ontwerptekening van de nieuwe kerk.

Zo gaat de nieuwe kerk van ’s-Gravenhage-Loosduinen er uit zien. Zij bestaat uit twee bouwlichamen, waarvan het grootste de eigenlijke kerkzaal bevat, die aan ongeveer 600 personen plaats zal bieden. In de voorgevel ervan is een kruis gedacht als het alles overheersende, dat ‘het gaan tot het kruis waar wij Gods genade zullen vinden’ symboliseert. Vóór het bouwlichaam is een ongeveer twintig meter hoge, opengewerkte obelisk ontworpen met daarop een bazuinende engel als symbool van het uitdragen van het evangelie.

Het tweede bouwlichaam, links op de tekening, omvat vier catechisatielokalen, een verenigingslokaal voor ongeveer 200 personen, met podium en kleedkamers, een kluis, twee kleine kamertjes en aan de achterzijde een kosterswoning die een interne verbinding heeft met het gehele gebouw. De tussenliggende hal met garderobe en toiletten zal dienst doen voor beide bouwlichamen.

De Salvatorkerk; sinds 1 januari 2011 is de naam veranderd in Shalomkerk, nog steeds in gebruik bij de Protestantse Gemeente  (foto: Andre van Dijk).

Achter het complex is, geheel vrijstaand aan een pleintje, een pastorie geprojecteerd. Voor de naam van de nieuwe kerk zijn suggesties van de gemeenteleden gevraagd. Na de Petra- en de Vredekerk is dit de derde nieuwe kerk die Loosduinen na de oorlog bouwt. [De naam werd Salvatorkerk – red.]

Groot-Den Haag.

Op het gebied van de kerkbouw is de laatste jaren trouwens door groot-Den Haag toch een opmerkelijke activiteit aan de dag gelegd. Want behalve in Loosduinen kwam in Den Haag-Oost de semi-permanente Maranathakerk tot stand (deze zal mettertijd weer moeten worden afgebroken in verband met het gewijzigde stratenplan in die wijk) en in Scheveningen de Ichthuskerk. De plannen voor de komende jaren omvatten evenwel nóg zes kerkgebouwen!

Namelijk de afgebeelde kerk in de Escamppolder te Loosduinen, en tweede kerkgebouw in Moerwijk aan het Westhovenplein, een bedehuis aan de Zonnebloemstraat in ‘west’, terwijl ‘oost’ niet minder dan drie nieuwe tempels op het programma heeft staan, één aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië (ter vervanging van de Oosterkerk aan de Oranjebuitensingel en van de genoemde Maranathakerk), één in het nieuwe uitbreidingsplan Mariahoeve en één in het Benoordenhout.

Als dit omvangrijke bouwprogramma is afgewerkt zal groot-Den Haag dus negen naoorlogse gereformeerde kerkgebouwen bezitten: indien dan tenminste al weer geen nieuwe bouwplannen op stapel zijn gezet.

In totaal zal het aantal gereformeerde kerkgebouwen in groot-Den Haag straks 22 bedragen, dat is ongeveer één kerkgebouw per plusminus zestienhonderd doop- en belijdende leden”.

Bron:

Centraal Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 5e jrg. nr. 25, 22 juni 1957