Jaarboekje en Acta vGKN verschenen

Onlangs verschenen het nieuwe Jaarboekje 2018-2019 van de ‘voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’ en de Acta van de synode 2016-2018 van deze Gereformeerde Kerken, die in 2004 niet met de Protestantse Kerk in Nederland meegingen.

Jaarboekje 2018-2019.

Het Jaarboekje 2018-2019 geeft weer veel bijzonderheden over het kerkverband en over de daartoe behorende zeven kerken: de Classis Noord met de kerken in Assen (met 65 leden), Boelenslaan-Drachtster Compagnie (met 83 leden), Boornbergum-Kortehemmen (538 leden), Frieschepalen-Siegerswoude (422 leden), Harkema (819 leden) en Noordwolde (113 leden), en  de Classis Midden/West met de kerk in Noordwijk e.o. (30 leden), in Zuid-Holland. Eerder hoorde ook de Gereformeerde Kerk te Garderen tot deze classis, maar deze kerk trok zich per 1 januari 2016 uit het kerkverband van de vGKN terug. De meeste kerken bevinden zich dus in Friesland.

Behalve de nodige adresgegevens (ook van de verschillende in de plaatselijke kerken actieve verenigingen) worden ook de ledentallen en een historisch overzicht van de betreffende kerken gegeven, vaak ook met vermelding van de predikanten die de kerken dienden sinds de instituering als ‘Gereformeerde Kerk’.

Wat het ledental van het kerkverband betreft moet geconstateerd worden dat deze een licht dalende tendens vertoont. Het ledental van het kerkverband zakte namelijk van 2.158 leden in 2017 naar 2.070 in 2018.

De ledentallen van de vGKN tussen 2005 en 2018.

De ledentallen van de ‘voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’ tussen 2005 en 2018 (bron: Jaarboekjes vGKN).

Acta van de synode 2016-2018.

Op 14 april 2018 werd de slotzitting gehouden van de Synode van Assen 2016-2018. Deze achtste vGKN-synode kwam in drie zittingen bijeen, die achtereenvolgens gehouden werden op 8 oktober 2016 in Assen, op 8 april 2017 in Harkema en op 14 april 2018 in Noordwolde. Onlangs verschenen de Acta van de Synode van Assen (inmiddels is trouwens de eerste zitting van de negende Synode van Frieschepalen gehouden, op 6 oktober 2018 in Frieschepalen).

Talloze onderwerpen werden gedurende de achtste synode behandeld. Opmerkelijk is, door de geringe omvang van het kerkverband mogelijk gemaakt, dat ook het wel en wee van de zeven kerken telkens op de synode aan de orde komt.

Kerkorde.

Van de vele tijdens deze achtste synode besproken zaken noemen we slechts enkele die tijdens de slotzitting van april 2018 aan de orde kwamen. Enkele voorstellen van de Commissie Kerkorde werden behandeld en aangenomen. Zo werd de uitvoeringsbepaling betreffende ‘gastleden’ uitgebreid met de bepaling dat mensen die gastlid willen worden, maar geen lid zijn van een andere kerk, voor een beperkte tijd de status van gastlid kunnen ontvangen. Ook werd besloten in de kerkorde overal de benaming ‘classis’ te vervangen door ‘synode’. De reden daarvan was dat de classes binnen de vGKN niet functioneerden. In verband met deze en enkele andere wijzigingen in de kerkorde zal een nieuwe uitgave worden verzorgd.

Verhouding tot andere kerken.

Veel werd in de slotzitting gesproken over oecumene en de verhouding tot andere kerken. Zo kwam de verhouding tussen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV) en de daaruit in de jaren ’60 van de vorige eeuw voortgekomen Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) ter sprake. ‘Nu de GKV en de NGK op weg zijn naar een fusie, wordt namens de vGKN alleen nog gezamenlijk met deze kerkverbanden gesproken. Het is de vraag wat deze situatie betekent voor [de eerder gesloten] associatieovereenkomst van de NGK en de vGKN’.

Uit een in de vGKN gehouden enquête was gebleken dat binnen de vGKN  weinig animo is voor een fusie of federatie met die kerken. Er ligt een aanbod voor het onderzoeken van de mogelijkheid dat de vGKN een bijzondere relatie krijgen met het nieuw te vormen kerkverband van GKV en NGK. ‘Op dit moment wachten GKV en NGK op hoe de vGKN met hen verder willen’. De vGKN ‘willen graag open betrekkingen onderhouden met de kerken van gereformeerd belijden’.

Zending.

Verder kwam in de slotzitting aan de orde een Meldpunt Misbruik, de uitgave van het landelijke kerkblad ‘vGKNieuws’ en de Zending. Wat dat laatste onderwerp betreft steunen de vGKN het zendingswerk van dr. B. v.d. Toren in Bangui, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Omdat het contact met Bangui moeizaam verloopt overwoog de synode in het vervolg steun te verlenen aan een afgebakend, financieel haalbaar en controleerbaar project betreffende een vrouwenschool in Bangui, dat nu door de Nederlands Gereformeerde Kerken gesteund wordt. Daarover wordt op de volgende synode verder gepraat.

‘Reden tot dankbaarheid’.

Wat betreft het kerkelijk leven in de zeven kerken van het kerkverband werd tijdens de slotzitting na de bespreking van het ‘wel en wee in de gemeenten’ geconstateerd: ‘Zorgen werden gedeeld, over afname van het kerkbezoek en gebrek aan bezieling, maar er waren ook veel redenen tot dankbaarheid’.

vGKNieuws.

Tijdens de eerste zitting van de nieuwe synode van Frieschepalen, in oktober 2018, werd nummer 23 van ‘vGKNieuws’ gepresenteerd, het informatieblad van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Veel onderwerpen komen aan de orde. In dit nummer ook een interview met ‘broeder Gerrit Bakker’, in vGK-land een bekende naam. Hij was onder meer scriba en questor van het kerkverband en de initiatiefnemer van het vGKNieuws. Verder komen aan de orde ‘orgaandonatie’ en natuurlijk het zendingswerk in Bangui. In de rubriek ‘Uit de kerkbladen’ komt ook het nieuws uit de zeven vGKN-kerken aan de orde.