Jubileumdienst in Zwartebroek (Gld.)

Gereformeerde Kerk Zwartebroek honderd jaar.

Tijdens een ‘tot in de puntjes voorbereide’ feestelijke dienst in de volle, ‘met vele bloemen overladen’ gereformeerde kerk in het Gelderse Zwartebroek werd op zondag 17 maart 2019 het honderdjarig jubileum van de kerk gevierd en herdacht.

De gereformeerde kerk te Zwartebroek.

De dienst stond onder leiding van de plaatselijke predikant, ds. D.J. de Rooij, en begon om tien uur. Onder de vele aanwezigen bevonden zich de vroegere predikanten ds. H.P. de Goede (van 1978 tot 1984 predikant in Zwartebroek), ds. H.K. Wolters (die van 1985 tot 2004 in Zwartebroek predikant was) en ds. O. Doorn (van 2006 tot 2012 aan de kerk van Zwartebroek verbonden), en de burgemeester van de gemeente Barneveld, dr. J.W.A. van Dijk.

Een korte film over de historie.

Na het zingen van ‘Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’ werd een korte film vertoond met beelden uit de historie van de Gereformeerde Kerk te Zwartebroek. Omdat in Zwartebroek het verlangen postvatte kerkdiensten in het eigen dorp te houden, werden sinds 1886 diensten gehouden in een bollenschuur, en per 20 januari 1887 in de christelijke school te Zwartebroek. Maar voor het dopen, het doen van belijdenis en voor het vieren van het avondmaal ging men ter kerke in de moederkerk, de gereformeerde kerk te Voorthuizen (geïnstitueerd op 4 februari 1886), waartoe de gereformeerden in Zwartebroek behoorden.

Ds. W. van ’t Sant (1883-1936) op latere leeftijd.

Op 14 maart 1919 werd echter onder leiding van de Voorthuizense predikant ds. W. van ’t Sant (1883-1936) de Gereformeerde Kerk te Zwartebroek geïnstitueerd door de bevestiging van ambtsdragers. Met de kerk van Voorthuizen werd een regeling overeengekomen waarbij deze kerk zich verbond de jonge kerk van Zwartebroek zoveel mogelijk te steunen. Van de kerk van Zwartebroek werd echter fl. 100 per jaar verwacht als bijdrage in de traktementskosten van de predikant van Voorthuizen, die zo nu en dan in Zwartebroek zou voorgaan, er catechisaties zou houden en huis- en ziekenbezoeken zou doen.

Ds. J.R. Sybrandi (1903-1990), de eerste gereformeerde predikant van de kerk te Zwartebroek.

Al na enkele jaren kwam er een kerkgebouw: op 12 mei 1925 werd de ‘eerste steen’ gelegd voor de al in aanbouw zijnde nieuwe kerk aan de Platanenstraat. Op de steen werd als tekst aangebracht: ‘Niet ons o Heere! Niet ons maar Uwen Naam geef eere!’  De kerk werd op 27 november van hetzelfde jaar in gebruik genomen. De eerste eigen gereformeerde predikant van Zwartebroek was ds. J.R. Sybrandi (1903-1990), die op 17 mei 1931 intrede deed.

Bij de instituering telde de kerk van Zwartebroek 385 leden, tegenwoordig zijn het er 547.

De ‘eerste steen’ van de gereformeerde kerk te Zwartebroek (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

‘De Kerk een bijzondere plaats’.

De Schriftlezing tijdens de jubileumdienst was uit psalm 127, de eerste twee verzen: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers’, e.v. In zijn preek wees de predikant op de bijzondere plaats van de Kerk (als gemeenschap van gelovigen), waar ‘alle soorten mensen’ bijeenkomen, en ‘waar Jezus hen samenbindt’. ‘Je mag er jezelf zijn, je hoeft jezelf niet op te poetsen’, we kunnen er onze zwakheden belijden, er wordt naar elkaar omgezien, je kunt er woorden horen die precies onder woorden brengen hoe hij je op dat moment voelt. ‘De kerk is niet zomaar een club; ze heeft een basis – een Hoeksteen – die buiten ons zelf ligt: Jezus is de bron waaruit we leven. Bij alles wat we doen gaat het om Hem. Het doel van de Kerk is dan ook Gods liefde op allerlei manieren door te geven aan de wereld om ons heen’.

Na de preek werd namens de diaconie als jubileumgave aan een viertal stichtingen een cheque overhandigd: ‘Ons Bedrijf’ in Barneveld; Stichting ‘De Rozelaar’ te Barneveld; ‘OMF-Nederland’ en ‘Onder de Vleugels’ te Zwartebroek.

Emeritus-predikant ds. O. Doorn sprak aan het eind van de dienst het dankgebed uit. Vooraf herinnerde hij aan de woorden, waarop ook de predikant al had gewezen: ‘Gisteren is een herinnering, vandaag is een geschenk en morgen is in Gods Hand’.

Aan het eind van de dienst hield burgemeester Van Dijk een korte toespraak waarin hij de gemeente toewenste: ‘Laten geloof, hoop en liefde met u mee mogen gaan’.

De gedenksteen die in 1989 geplaatst werd (foto: Reliwki, Adnre van Dijk).

Na de dienst kregen de kerkgangers een grote bloembol mee, ‘die slechts één jaar bloeit; weliswaar een lastig symbool om mee te geven, maar als de bloem uitgebloeid is, denk dan aan de tekst ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid’, die bij de grote verbouwing van de kerk in 1989 op een gedenksteen in de kerkmuur geplaatst werd. Om die reden mogen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan’.

Naar De Belleman.

De kerkgangers konden daarna terecht in het dorpshuis De Belleman aan de Eendrachtstraat, waar een ‘uitgebreide koffietafel’ op hen wachtte. Daar konden ook de tekeningen bekeken worden die de kinderen van de kindernevendienst gemaakt hadden naar aanleiding van de opdracht: ‘Hoe ziet onze kerk er over 100 jaar uit?’

De scriba van de kerk deelde aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat in het Kerkblad van april 2019 specifiek aandacht besteed zal worden aan het 100-jarig jubileum, omdat bij het negentigjarig bestaan al een gedenkboek werd gepubliceerd.

We hopen binnenkort uitvoerig op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zwartebroek in te gaan.