Gereformeerde kerk te Warffum (Gr.) gaat dicht

Laatste dienst begin 2020.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk  aan de Hoofdstraat   27 in het Groningse Warffum is onder voorbehoud verkocht en gaat sluiten.

De gereformeerde kerk met ernaast de pastorie te Warffum (foto: Reliwiki).

Het rijksmonument wordt, met het erachter gelegen  Pro Rege  en de kosterswoning, verkocht aan de naast de kerk wonende familie  J.D. Gardenier, die al eerder de pastorie kocht.

Bij de fusie van de Gereformeerde Kerk te Warffum en de Hervormde Gemeente Warffum-Breede-Usquert, in 2015, werd besloten de voormalige hervormde Sebastiaankerk als toekomstige protestantse kerk te gebruiken en de gereformeerde kerk te verkopen. Aanvankelijk riep het besluit in gereformeerde kring uiteraard emoties op, maar het handhaven van twee kerkgebouwen was voor de kleiner wordende protestantse gemeente, met in totaal nog ongeveer veertig à vijftig kerkgangers, niet mogelijk. Beide kerken werden rap kleiner. Bij de fusie in 2015 telde de Gereformeerde Kerk nog 246 gemeenteleden, de hervormde gemeente nog 149.

Hoewel aanvankelijk de mogelijkheid nog onderzocht werd om de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat  over te dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken, werd daarvan afgezien, vooral door de daarvoor geldende voorwaarden. Bovendien kwam de familie Gardenier met het voorstel de kerk, Pro Rege en de kosterswoning te kopen, om er een kantoor te vestigen en waar lessen ‘culturele vorming’ voor scholen in de regio gegeven zullen worden.

Op een onlangs gehouden gemeentevergadering – waar de voorgenomen plannen met de kerk werden gepresenteerd  – zijn  de voornemens van de koper goedgekeurd.

De oorspronkelijke bestemming van de kerkelijke gebouwen (foto: Google).

De ‘laatste dienst’.

De kerk wordt per 1 januari 2020 verkocht en tot die tijd kunnen er nog diensten gehouden worden (tot nog toe werden de diensten in de zomermaanden om en om in de gereformeerde kerk en de Sebastiaankerk gehouden). Met de koper is overigens overeengekomen dat de komende tien jaar eventueel nog bijzondere diensten in de kerk gehouden mogen worden.

Afgesproken is ook dat – na de Oudejaarsdienst – begin 2020 de ‘laatste dienst’ in de gereformeerde kerk gehouden wordt; een datum daarvoor is nog niet vastgesteld. Daarop komen we later terug.

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Warffum