Biografie over Willem Hovy (1840-1915)

Mede dankzij steun van de VU-Vereniging verschijnt eind oktober 2020 een door Rolf van der Woude geschreven biografie over Willem Hovy (1840-1915), gedurende een halve eeuw directeur van Van Vollenhovens Bierbrouwerij en Azijnmakerij “De Gekroonde Valk” op de Hoogte Kadijk in Amsterdam. De Gekroonde Valk was in zijn tijd de grootste brouwerij in ons land.

Willem Hovy (1840-1915).

Voor onze website is het echter van meer belang te weten dat Willem Hovy – van oorsprong lid van de Waalse Gemeente en sinds 1867 lid van de Nederlandse Hervormde Kerk – en andere gemeenteleden in november 1870 bij hun kerkenraad protest aantekenden tegen de volgens hen onjuiste doopopvatting van de kerkenraad. Bijna een jaar later maakte Hovy in een schrijven bezwaar tegen de vrijzinnige prediking van ds. P.H. Hugenholtz jr., waardoor hij meer en meer betrokken raakte bij de kerkelijke strijd van die dagen, die in 1886 uitliep op – na de Afscheiding van 1834 – de tweede orthodoxe uittocht uit de hervormde kerk, die we als de Doleantie kennen.

Hovy en Kuyper.

Willem Hovy en dr. A. Kuyper (1837-1920) kenden elkaar als vrienden sinds 1867, toen Kuyper predikant te Utrecht was.  Zonder Hovy’s regelmatige financiële steun zouden Kuypers politieke dagblad De Standaard in het begin van de jaren ’70 niet levensvatbaar, en in 1880 de Vrije Universiteit niet gesticht zijn. Nadat de ‘Vereeniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag’ in 1879 door de koning  goedgekeurd was, werd Hovy voorzitter van deze VU-vereniging.

Hovy en tachtig andere Amsterdamse hervormde kerkenraadsleden (onder wie ook dr. Kuyper) werden in december 1885 door het classicaal bestuur in het kader van de kerkelijke strijd geschorst, waarna Hovy en een tweetal  werknemers van zijn brouwerij t.w. Klaas Kater (1833-1916) en Bart Poesiat (1831-1898) (gedrieën in 1879 oprichters van het Nederlandsch Christelijk Werkliedenverbond ‘Patrimonium’), naar de Nieuwe Kerk gingen om zich toegang te verschaffen tot de kerkenraadskamer en deze daarna te bewaken.

Toen dr. A. Kuyper en VU-hoogleraar A.F. de Savornin Lohman (1837-1924) in 1894 in conflict raakten stelde Hovy zich achter De Savornin Lohman, reden waarom hij twee jaar later zijn functie als president-directeur van de Vrije Universiteit neerlegde.

Mozaïek van ‘De Gekroonde Valk’ (foto: De Gekroonde Valk).

Het spreekt vanzelf dat in het boek van Rolf van der Woude ook uitvoerig ingegaan wordt op de betekenis van Hovy voor de brouwerij en op zijn zeer vooruitstrevende sociale instelling in het algemeen, maar vooral ook ten aanzien van zijn werknemers.

Leden van de VU-vereniging kunnen het boek (incl. verzending) met vijf euro korting voor € 29,50 verkrijgen (officiële prijs € 34,50). Nadere inlichtingen over de betaling zijn te verkrijgen bij de uitgever, via e-mail info@gekroondevalk.nl