‘Vandaag het bruisende begin: elke zondag Pasen!’

Paasdienst in de ‘Oase’ te Drachten ook in teken van 25 jaar kerkgebouw.

Op Paaszondagochtend 17 april 2022 werd in de zeer goed (ook met veel kinderen) bezette protestantse, voormalig gereformeerde kerk Oase in Drachten een afwisselende dienst gehouden waarin – mede in het kader van het Paasfeest – aandacht besteed werd aan het vijfentwintigjarig bestaan van het kerkgebouw, waar op 13 april 1997 de eerste kerkdienst gehouden werd.

De kerk was goed bezet. Hier de ene helft van de kerkzaal, enige tijd voor de aanvang van de dienst.

Uiteraard was deze dienst allereerst Paasdienst met als thema Op het leven. De voorganger was ds. Gera den Dikken. Medewerking werd gedurende de dienst verleend door het Oase-combo, de organist was de heer Jo Hoekstra, en mime-speler was Onno van Dijk en zijn team, die ‘Sta op Mijn kind’ uitbeeldden. Het intochtslied werd aangeheven door het Combo: Hij is Koning. Vervolgens werd namens de kerkenraad een toast uitgebracht op ‘het Leven met Jezus’ en op het vijfentwintigjarig bestaan van de Oase.

Namens de kerkenraad werd een toast uitgebracht op ‘het Leven met Jezus’ en op het 25-jarig bestaan van de ‘Oase’.

Na votum en groet werd de nieuwe Paaskaars voor 2022 binnengebracht. Als thema van de kaars werd genoemd: Een nieuw begin. De predikant legde de op de kaars zichtbare afbeeldingen uit: het Kruis van Christus, Alpha en Omega (Jezus is het begin en het einde), een duif met een takje (het teken van de vrede van God), de regenboog (teken van hoop), en vurige vlammen als teken van het vuur van de Heilige Geest.

De nieuwe paaskaars wordt door een van de diakenen binnengebracht.

De predikant vroeg de kinderen – die naar buiten gingen ‘om lammetjes te bekijken’ (de gemeenteleden konden dat later via een rechtstreekse verbinding volgen) – wat het Paasfeest eigenlijk betekent. Als antwoorden kwamen naar voren: ‘Dat Jezus is opgestaan uit de dood’, ‘paaseieren zoeken’ en ‘Een nieuw begin’.

Een deel van de kinderen, voordat ze ‘lammetjes gingen kijken’.

De lezingen waren uit Johannes 10 de verzen 10 en 11 en 14 tot 18, en uit Mattheus 28 de verzen 1 tot 9, over de Opstanding.

De overdenking.

Ds. Den Dikken ging in op de betekenis van het Paasfeest, het feest van de Opstanding van Jezus Christus, gekomen om Leven te geven in overvloed. Hij kwam niet om iets te krijgen, maar om iets te geven dat niemand anders geven kan: eeuwig Leven, zoals God dat oorspronkelijk voor de mens bedoeld had, maar dat kapot gemaakt, vernietigd werd. Jezus alleen kan ons dat leven van God teruggeven. Hij stierf onschuldig voor de zonde van de wereld om de macht van de zonde te breken: het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het kostte Zijn leven om ons het Leven te geven: de vriendschap tussen God en mens hersteld, zodat we ons geliefd en gekend  mogen weten door God. Hij heeft het voor eens en voor altijd goed gemaakt tussen God en mens.

Ds. G. den Dikken leidde de kerkdienst.

Vijfentwintig jaar Oase.

Na het dankgebed was het woord aan de heer Douwe de Boer, die iets over de plannen voor ’25 jaar Oase’ vertelde.

“Vijfentwintig jaar Oase: een moment om even terug te kijken. Op zondag 13 april 1997 werd de eerste kerkdienst in het gereformeerd kerkelijk centrum Oase gehouden”. Op de vraag wie van de aanwezigen dat nog had meegemaakt gingen ongeveer vijftig personen staan; de bedoeling daarvan zou later blijken.

“Vijfentwintig jaar Oase”, zo ging de heer De Boer verder, ”hoe gaan we daar aandacht aan besteden? Er is de afgelopen jaren in onze gemeente veel veranderd. In 2020 gingen we van vier wijken [Noord, Oost, Zuid en West] naar één protestantse gemeente. We zijn de afgelopen jaren twee kerken kwijtgeraakt [de heer De Boer doelde op De Arke en de Menorah]; twee predikanten namen de afgelopen tijd afscheid; veel gemeenteleden hebben elkaar de afgelopen jaren door corona niet of nauwelijks kunnen ontmoeten. Hoe gaan we nu verder? We moeten weer opleven!”

‘We moeten weer opleven!’

“Die gedachte heeft ons jubileumteam van vrijwilligers niet meer losgelaten. ‘Wy moatte de fuotten wer ûnder it gat krije’” [wat (dit voor onze niet-Friese lezers) zoiets betekent als ‘We moeten weer in actie komen’]. “Er liggen enkele magere jaren achter ons, maar als we ons daarvoor willen inzetten, mogen we vet ‘Voortvarend Verder’ [dit is de titel van het rapport over de toekomst van de PGDrachten — redactie GereformeerdeKerken.info].

“Het is belangrijk dat we plaatsen hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente telt momenteel zo’n 6.000 leden. Hoe kun je ‘25 jaar Oase’ vieren en rekening houden met alles en iedereen? Daarom gaan we die vijfentwintig jaar vieren met vijfentwintig activiteiten die tot het eind van het kerkelijk jaar in november gehouden zullen worden. Vandaag is daarvoor de bruisende aftrap. Er is geen bruisender aftrap denkbaar dan met dit Paasfeest”.

De heer De Boer vertelde iets over ’25 jaar Oase’.

‘Elke zondag Paasfeest’.

“Op diverse plaatsen in de Oase zijn foto’s en krantenknipsels opgehangen over de plannen, de bouw en de opening van de kerk, over het ‘toren zitten’ van de twee toenmalige predikanten. Het zou fijn zijn als de gemeenteleden die dat alles meemaakten en zojuist gingen staan, iets zouden willen vertellen aan hen die dit niet hebben meegemaakt!”

“Vijfentwintig jaar Oase: een mooie aanleiding om een nog mooier doel na te streven: we willen weer een bruisende gemeente worden, we willen weer een kerk worden waar jong en oud graag naar toe gaan en het geloof mogen beleven die het best bij hen past”.

“Zo meteen gaan we het Oaselied zingen, waarin deze woorden voorkomen: ‘Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt aan de weg als een oase. Hier kan men putten nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht. Hier is het elke zondag Pasen’”.

Tijdens het zingen van het ‘Oaselied’.

“Vandaag is het bruisende begin: elke zondag Pasen! Wat een feest als dat de toekomst zal mogen zijn van de Protestantse Gemeente van Drachten”, aldus besloot de heer De Boer zijn toespraak, waarop de gemeente met applaus haar instemming liet blijken.

Na afloop van de dienst kreeg iedereen een bruisbal mee.

Na het Oaselied, werd als slotlied ‘U zij de Glorie’ gezongen. Na de zegen konden de gemeenteleden bijeenkomen in de ontmoetingsruimte van de kerk en de tentoonstelling gaan bekijken.

© 2022. GereformeerdeKerken.info

Beeldverslag van de dienst >