Van ‘Kruiskerk’ naar ‘MFC’ in Berltsum

Eerste dienst in Multi Functioneel Centrum.

Op zondag 4 juni 2023 werd in het Friese Berltsum om tien uur ’s ochtends de eerste dienst gehouden in de tot Multi Functioneel Centrum omgebouwde protestantse (voormalig gereformeerde) Kruiskerk aan de Hôfsleane in het dorp.

De aankondiging van de eerste dienst.

Het Multi Functioneel Centrum (MFC) heet nu It Stedhûs; het vroegere ingrijpend verbouwde en uitgebreide gereformeerde kerkgebouw wordt door de Protestantse Gemeente gehuurd voor het houden van kerkdiensten (naast die in de Koepelkerk). De kerkenraad heeft in de Stichting MFC een bestuurszetel.

De voorganger in de dienst was ds. Rob Bergsma en het orgel – afkomstig uit de vroegere Kruiskerk – werd bespeeld door Tineke Greidanus. Een combo en de Cantorij verleenden medewerking. De dienst werd zeer druk bezocht. Begonnen werd door het combo met het lied: ‘Welkom thuis, de Vader viert een feest’.

Bij het begin van de dienst…

Ds. Bergsma begon met erop te wijzen dat “we in dit gebouw volop kerk gaan zijn en alles gaan doen: we houden hier diensten, we gaan hier samen zingen, samen bidden, avondmaal vieren, dopen, we gaan hier rouwen en trouwen”, net als in de vroegere gereformeerde Kruiskerk het geval was, al is de situatie nu geheel anders.

Als eerste werd de paaskaars binnengebracht.

De cantorij zong vervolgens het lied: Yn dit hûs mei hannen boud, kâlde stien dy’t waarmte jout, falt in ljochtstriel troch de glêzen, oer de wurden dy’t wy lêze (…) – “In dit huis met handen gebouwd, koude stenen die warmte geven, valt een lichtstraal door de ramen, over de woorden die wij lezen”.

De liturgische voorwerpen binnengebracht.

Vervolgens werd de paaskaars binnengebracht en op het liturgisch centrum gezet. Daarbij zong de cantorij Woord dat ons oproept om te leven. Bij het binnendragen van achtereenvolgens de kanselbijbel, de doopschaal en het avondmaalstel werden de volgende verzen van het lied ten gehore gebracht.

Bij het binnenbrengen van de kanselbijbel (uit de vroegere Kruiskerk).

Voorafgaande aan de verkondiging werd Lied 971 in wisselzang gezongen: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd’. De Schriftlezingen waren uit 1 Koningen 8 vers 27 tot en met 30: ‘Zou God op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis, dat ik voor u heb gebouwd (…)’, en Lukas 14 de verzen 15 tot en met 33, over het volgen van Jezus.

De verkondiging.

De predikant herinnerde aan de grote inzet van velen om dit Multi Functioneel Centrum tot stand te brengen. “Maar welke rol zal dit gebouw hebben in ons dorp? Hopelijk heeft iedereen in dit dorp minstens één reden om hier te komen. Dit gebouw moet er ook voor zorgen dat we als dorpelingen elkaar ontmoeten, dat allerlei stromingen hier samenkomen. Eén daarvan zijn wij, de kerk. We worden meer dan voorheen onderdeel van het dorpsgebeuren. We hopen hier ook nieuwe verbindingen aan te gaan; we gaan er ook actief naar op zoek. Dit gebouw zal hopelijk een thuis zijn voor heel het dorp. Ook, opnieuw, voor ons. Zo laten we ook zien dat we ons niet willen afzonderen, maar er bij willen horen”.

De doopschaal (uit de Kruiskerk) werd binnengedragen.

“Wat is onze bijdrage, onze plek hier in dit MFC? Hoe presenteren we ons zelf, wat zeggen we over ons zelf? Het antwoord kan ons gegeven worden door de Bijbellezingen. Het volk Israël mocht na de Ark en de Tabernakel in de tijd van Salomo een heuse tempel gaan bouwen. We kunnen Salomo’s woorden van dankbaarheid bij de ingebruikneming van de tempel naspreken. Salomo spreekt dan de zojuist gelezen woorden uit 1 Koningen uit: Hoe zou God op aarde kunnen wonen; dit huis kan Hem niet bevatten. Maar hij besefte dat God op een bijzondere en exclusieve manier in de tempel aanwezig zou zijn”.

Het avondmaalstel van de vroegere Kruiskerk wordt binnengebracht.

“Als wij hier na de dienst straks weer weggaan zal deze ruimte weer voor allerlei andere dingen gebruikt worden. Een kerk is niet heilig. Maar het is wel een gebouw waar wij in Gods Naam samenkomen! En wij vertrouwen op de belofte van Jezus: ‘Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden’. We mogen op een bijzondere manier Gods aanwezigheid ook in dit gebouw ervaren. Hoorbaar door Zijn Woord en zichtbaar door Doop en Avondmaal. Ons aandeel voor dit dorp is dat wij met een uitgestoken hand de wereld ingaan en zeggen: ‘Kom bij ons’ om hen in aanraking te brengen met Gods goedheid en genade. Wat we hier horen mogen we niet alleen voor ons zelf houden”.

En verder…

Na de dienst werd onder orgelspel de kerkzaal ‘ontruimd’…

Na afloop van de dienst konden de gemeenteleden samenkomen ‘voor een kop koffie en aardig wat taart’. De kerkzaal werd ondertussen ‘afgebroken’: de stoelen werden aan de kant gezet om de kerkzaal geschikt te maken voor andere activiteiten…

Hoe dan ook: de vroegere gereformeerde Kruiskerk was als stevig verbouwd Multi Functioneel Centrum opnieuw in gebruik genomen voor de erediensten van de Protestantse Gemeente te Berltsum.

2023. GereformeerdeKerken.info

Beeldverslag van de eerste dienst in het MFC ‘It Stedhûs >