“Voldoende draagkracht voor doorstart diensten in Noorderkerk Ede”

Zoals we eerder meldden, zullen op instigatie van de Initiatiefgroep NGV (‘Noord Gaat Voort’) te Ede vanaf 3 september 2023 weer kerkdiensten gehouden worden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Noorderkerk te Ede.

De ‘Noorderkerk’ te Ede.

De Initiatiefgroep NGV deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info het een en ander mee over het doel en de motivatie achter het initiatief:

“Sinds bekend is, dat een aantal kerken van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) gaat fuseren werd duidelijk, dat een groeiend aantal gemeenteleden daar moeite mee had. Hoewel de Noorderkerk voor de PGE geen lastenpost is, omdat er sprake is van huur,  heeft men toch besloten dit gebouw te moeten afstoten. Natuurlijk wordt dit gerespecteerd, maar men vond het toch raadzaam te onderzoeken of de Noorderkerk als buurt-/gast-/pioniersgemeente een onderdak kan blijven bieden voor al degenen, die de kleinschaligheid op prijs stellen”.

“Veel gemeenteleden geven aan het verlies per 1 september 2023 van de Noorderkerk als inspirerende en warme vierplek, een heel verdrietige zaak te vinden. En daar ligt een grote zorg, want hiermee dreigt een belangrijk aantal betrokken gemeenteleden af te haken. Om die reden is het initiatief ‘Noord Gaat Voort’ gestart. Het doel is dus zoals gezegd te onderzoeken of het haalbaar is om ook na 1 september 2023 vieringen te blijven houden in de Noorderkerk”.

“De initiatiefnemers respecteren hierbij de beslissing van de PGE en zien zichzelf dan ook als pioniers om te bezien of een kleinschalige gemeente kans van slagen heeft. In een tijd, waarin ook vanuit de landelijke Protestantse Kerk juist het experiment gestimuleerd wordt en het besef wordt uitgedragen, dat het niet allereerst om getallen moet gaan, maar om beleving, saamhorigheid, spiritualiteit en missionaire daadkracht. Het initiatief “Noord Gaat Voort” wil uitdrukkelijk gezien worden als een complementair proces naast het initiatief van de PGE”.

De idyllisch gelegen Noorderkerk te Ede.

Voldoende draagvlak.

“Intussen is het duidelijk, dat er voldoende draagvlak is, om ook na 1 september 2023 vieringen te houden in de Noorderkerk, geheel in lijn met de PKN, wiens beleid er de laatste tijd sterk op is gericht om zoveel mogelijk vierplekken te handhaven. Het experiment valt dan ook geheel onder het dak van de Protestantse Kerk, waarvan wij allen dan van harte lid zijn en blijven. Ook Nando Eskes (de verhuurder van de Noorderkerk) ondersteunt nadrukkelijk het NGV-initiatief. Uitgangspunt is dat iedereen van harte welkom is en blijft in de Noorderkerk!”

“Eveneens is het wel duidelijk, dat veel mensen het fijn vinden om een kleinschalige gemeenschap te vormen. En dat wordt ook nog eens ondersteund door de predikanten die ‘Noord’ een warm hart toedragen, van wie een dertiental ook na 1 september de diensten blijft leiden in de Noorderkerk. Ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen zal het pastoraat op zich nemen waarbij ds. Rob Visser uit Rhenen bereid is gevonden om in voorkomende gevallen hem te vervangen”.

Noord Gaat Voort hoopt dan ook in september 2023 een toekomstbestendige en inspirerende doorstart van de Noorderkerk te kunnen realiseren, en wel voor alle mensen die zich hierbij thuis voelen! Inmiddels is vastgesteld, dat een doorstart van de vieringen in de Noorderkerk gedragen wordt door voldoende leden die dit initiatief van harte ondersteunen, zowel in daadkracht als financieel Wij, NGV, zien uit naar de eerste viering op 3 september aanstaande!”

Aldus mededelingen van de heer H.J. Klok namens de Initiatiefgroep ‘Noord Gaat Voort’ aan de redactie van GereformeerdeKerken.info.