‘Petruskapel’ Dordrecht staat te koop

De protestantse, voormalig gereformeerde Petruskapel aan het Plein 1940-1945 te Dordrecht staat te koop voor een bedrag van € 475.000.

De locatie van de Petruskapel. Op de hoofdkaart is de locatie van de Petruskapel met een ster aangegeven.

De kapel werd al jaren lang bedreigd door sluiting. In mei 2000 werd in de Petruskapel een gemeenteavond gehouden waar door de gereformeerde Kerkenraad Algemene Zaken het een en ander werd meegedeeld over de toekomst van de gereformeerde kerkbouwen, de Wilhelminakerk en de Petruskapel. Het was de bedoeling, zo deelde men mee, dat na de verbouwing van de Wilhelminakerk ook de kerkgangers van de Petrakapel daar zouden gaan kerken. “Vraagt u zich dan af wat er met de Petruskapel gaat gebeuren, nou die gaat in 2002 gewoon dicht”. Dat kwam er echter niet van.

In de jaren daarna was de vraag of de Petruskapel open kon blijven ‘een jaarlijks terugkerende zorg van de wijkkerkenraad’. De Petruskapel is gelokaliseerd ‘op de Staart’, een in het begin van de twintigste eeuw opgetrokken woonwijk die aan de zuidkant geflankeerd wordt door de Wantij en aan de noordkant door de Merwede. De wijk dankt zijn opvallende naam aan zijn langgerekte vorm, die doet denken aan de staart van een dier.

Hoe de Petruskapel er kwam.

De Petruskapel (foto: ‘Reliplan’).

Door de forse bevolkingsgroei in de buurt en daardoor de toename van het aantal gereformeerde gemeenteleden werd, na jarenlang gebruikt te hebben gemaakt van onder meer de gereformeerde Wilhelminakerk, in 1955 voor het eerst nagedacht over de bouw van een kerk op ‘De Staart’ zelf. Er was daar grote behoefte aan het kunnen bijwonen van kerkdiensten in het eigen stadsdeel, in plaats van gebruik te blijven maken van bijv. de Wilhelminakerk.

Toch konden vanaf 1956 – toen de Petruskapel er nog niet was – ook gereformeerde kerkdiensten gehouden worden in de Bakovenbouw. Vier gemeenteleden die daar werkten kregen het voor elkaar dat de kantine van de Bakovenbouw voor gereformeerde kerkdiensten gebruikt mocht worden. Maar ondertussen werden wel plannen gemaakt voor de bouw van een eigen plaats van samenkomst aan het Plein 1940-1945. Tot 1958 bleven de diensten echter geconcentreerd in de Bakovenbouw.

De kerkzaal van de Petruskapel (foto: ‘Reliplan’).

Vooruitlopend op de bouw van een kerk ging de burgerlijke gemeente in augustus 1958 akkoord met de bouwplannen van een vergaderlokaal met 220 zitplaatsen. De kerk zou er later naast komen. Die kwam er echter niet. Het ‘vergaderlokaal’ werd de Petruskapel.

Architect J. de Gruijter was gevraagd een ontwerp te maken, wat hij in zijn vrije tijd ‘om niet’ deed. Het lukte hem een fraai gebouw neer te zetten met weinig middelen. Na jaren van voorbereiding werd op 8 november 1958 de eerste steen gelegd door legerpredikant ds. M.G. Ton (1923-2007). Hij zei te hopen dat de kerk ‘een belangrijke rol zou vervullen in de levens van velen en dat de Petruskapel een plek zou vormen waar een ieder geholpen, getroost en gesterkt zou kunnen worden’.

De eerste steen van de Petruskapel werd op 8 november 1958 gelegd door ds. M.G. Ton (1923-2007).

De verdere bouw verliep vlot en op 23 december 1958 werd de Petruskapel officieel in gebruik genomen. De eerste dienst werd geleid door ds. S. Wouters (1902-1974) met een preek over de belijdenis van Petrus: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheus 16 vers 16). De bouw kostte ongeveer fl. 50.000.

De kerkzaal met het zicht op het orgel (foto: ‘Reliplan’).

Twintig jaar later werd het gebouw uitgebreid met twee bijeenkomstruimtes, een pantry, toiletvoorzieningen en een ruime hal. Daardoor kon voorzien worden in de groeiende behoefte van de gemeenteleden om samen te komen.

Later werd de Petruskapel via een wijkkerkenraad verbonden met de gereformeerde Wilhelminakerk aan de Blekersdijk.

Een pioniersplek in 2022.

In 2022 werd in de Petruskapel een zgn. pioniersplek ‘Jong Dordt’ gevestigd. Het doel was ‘kwetsbare jongeren te bereiken die niet of nauwelijks bekend zijn met kerk en geloof’. Er worden bovendien momenteel nog steeds kerkdiensten gehouden.

De zijkant van het exterieur van de Petruskapel (foto: ‘Reliplan’).

En nu…

Nu staat de Petruskapel te koop. De wijkkerkenraad deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info desgevraagd mee dat “het besluit over de Petruskapel na lang overleg en beraad in de gemeente – veel praten met leden en overleggen in en met de kerkenraad – genomen is. Zo’n besluit, hoe weloverwogen we dat ook hebben genomen, geeft pijn bij gemeenteleden”.

Er is – deelde een ander ons mee – nog geen besluit genomen over de vraag wanneer de laatste dienst gehouden zal worden. Daarover later ongetwijfeld meer.

(Met dank aan de heer Jaap Luinstra voor de tip over de verkoop van de Petruskapel).

Translation into English:

“Petruskapel” in Dordrecht is up for sale.

The Protestant, formerly gereformeerde Petruskapel on Plein 1940-1945 in Dordrecht is for sale for an amount of € 475,000.

The chapel has been threatened with closure for years. In May 2000, a congregation meeting was held in the Petruskapel where the gereformeerde ‘Church Council General Affairs’ disclosed some information about the future of the gereformeerde church buildings, the Wilhelminakerk, and the Petruskapel. It was intended, they said, that after the renovation of the Wilhelminakerk, the churchgoers from the Petruskapel would also attend services there. “You may wonder what will happen to the Petruskapel, well, it will simply close in 2002.” However, that did not happen.

In the years that followed, the question of whether the Petruskapel could remain open was ‘an annual recurring concern of the district church council’. The Petruskapel is located ‘on the Staart’, a residential area built at the beginning of the twentieth century, flanked on the south side by the Wantij and on the north side by the Merwede. The district owes its remarkable name to its elongated shape, reminiscent of the tail of an animal.

How the Petruskapel came about.

Due to the significant population growth in the area and therefore the increase in the number of gereformeerde church members, after years of using, among others, the gereformeerde Wilhelminakerk, in 1955, there was first consideration given to building a church in ‘De Staart’ itself. There was a great need there to attend church services in their own district, instead of continuing to use, for example, the Wilhelminakerk.

However, from 1956 – when the Petruskapel did not yet exist – gereformeerde church services could also be held in the ‘Bakovenbouw’. Four church members who worked there managed to arrange for the canteen of the Bakovenbouw to be used for gereformeerde church services. But plans were still made for the construction of a separate meeting place on Plein 1940-1945. Until 1958, services remained concentrated in the Bakovenbouw.

Anticipating the construction of a church, the municipal council agreed in August 1958 to the construction plans for a ‘meeting room’ with 220 seats. The church would come later. However, it did not materialize. The ‘meeting room’ became the Petruskapel.

Architect J. de Gruijter was asked to design, which he did in his spare time ‘for free’. He managed to build a beautiful building with few resources. After years of preparation, the first stone was laid on November 8, 1958, by army chaplain Rev. M.G. Ton (1923-2007). He expressed hope that the church ‘would play an important role in the lives of many and that the Petruskapel would be a place where everyone could be helped, comforted, and strengthened’.

The further construction proceeded smoothly, and on December 23, 1958, the Petruskapel was officially inaugurated. The first service was led by Rev. S. Wouters (1902-1974) with a sermon on Peter’s confession: ‘You are the Christ, the Son of the living God’ (Matthew 16 verse 16). The construction cost about 50,000 guilders.

Twenty years later, the building was expanded with two meeting rooms, a pantry, toilet facilities, and a spacious hall. This was to meet the growing need of the congregation to come together.

Later, the Petruskapel was connected through a district church council to the gereformeerde Wilhelminakerk on Blekersdijk.

A pioneering place in 2022.

In 2022, a so-called pioneering place ‘Jong Dordt’ was established in the Petruskapel. The aim was to ‘reach vulnerable young people who are hardly familiar with church and faith’. Furthermore, church services are still being held.

And now…

Now the Petruskapel is up for sale. The district church council informed the editorial team of GereformeerdeKerken.info upon request that “the decision regarding the Petruskapel has been made after lengthy deliberation and consultation within the congregation – extensive discussions with members and consultations within and with the church council. Such a decision, no matter how well-considered, causes pain among congregation members.”

Another person informed us that no decision has been made yet regarding when the final service will be held. Undoubtedly, there will be more information on that later.

(With thanks to Mr. Jaap Luinstra for the tip about the sale of the Petruskapel).