Nieuwe kerkruimte voor Alexanderkerk te R’dam

Onlangs berichtten wij over de aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Alexanderkerk te Rotterdam uitgebrachte adviezen over de toekomst van de (voormalig gereformeerde) Alexanderkerk.

De protestantse, voormalig gereformeerde, Alexanderkerk te Rotterdam.

Eind 2023 werden namelijk de adviesrapporten gepubliceerd van twee door de kerkenraad ingestelde commissies, namelijk de Commissie Toekomst en de Commissie Gebouwen betreffende de toekomst van de Alexanderkerk aan de Springerstraat 340. In de rapporten werd, voor wat betreft het kerkgebouw, aangeraden de Alexanderkerk te herontwikkelen, met ook de mogelijkheid van een kerkruimte in het gebouw: “De kerk blijft dan in de Alexanderpolder beschikbaar. De Protestantse Gemeente Alexanderkerk krijgt nieuw elan door in een nieuw, kleiner en modern gebouw verder te kunnen gaan” in het herontwikkelde kerkcomplex.

Op 10 april 2024 kwamen gemeenteleden dus weer bijeen om met de kerkenraad te spreken over de verschillende adviezen en het daarop berustende ‘voorgenomen besluit’ om de kerk te herontwikkelen met de mogelijkheid van een kerkzaal in het herontwikkelde kerkcomplex. “De aanwezigen hadden duidelijk kennisgenomen van de toegezonden documenten en kwamen met waardevolle aanvullingen en tips”, aldus de kerkenraad in zijn Nieuwsbrief van 26 april 2024.

Een grote meerderheid van de aanwezige gemeenteleden steunde het voorgenomen huisvestingsbesluit om bij voorkeur te komen tot een nieuwe kerkruimte voor de Alexanderkerk als onderdeel van een herontwikkelingsproject met maatschappelijke bestemming van het huidige kerkcomplex.

Vervolgens besloot de kerkenraad in zijn vergadering van 22 april 2024 het ‘voorgenomen besluit’ om te zetten in een ‘definitief besluit’. De vervolgstappen worden nu gezet.

Translation into English:

New church space for Alexander Church in Rotterdam.

Recently, we reported on the advice given to the church council of the ‘Protestant Congregation Alexander Church’ in Rotterdam regarding the future of the (formerly gereformeerde) Alexander Church.

At the end of 2023, the advisory reports of two committees established by the church council, namely the ‘Future Committee’ and the ‘Buildings Committee’ concerning the future of the Alexander Church at 340 Springerstraat, were published. The reports recommended, regarding the church building, the redevelopment of the Alexander Church, with the possibility of a church space in the building: “The church will then remain available in the Alexanderpolder. The Protestant Gemeente Alexander Church will gain new impetus by being able to continue in a new, smaller, and modern building in the redeveloped church complex.”

On April 10, 2024, congregation members gathered again to discuss the various recommendations with the church council and the resulting ‘intended decision’ to redevelop the church with the possibility of a church hall in the redeveloped church complex. “The attendees had clearly reviewed the documents sent to them and provided valuable additions and tips,” said the church council in its Newsletter of April 26, 2024.

A large majority of the attending congregation members supported the intended housing decision to preferably create a new church space for the Alexander Church as part of a redevelopment project with a social purpose for the current church complex.

Subsequently, in its meeting on April 22, 2024, the church council decided to convert the ‘intended decision’ into a ‘final decision.’ The next steps are now being taken.