Gaat de Bethelkerk in Den Helder dicht?

De protestantse gemeente te Den Helder staat al een paar jaar voor de vraag welk van de twee kerkgebouwen afgestoten zou moeten worden.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk te Den Helder (foto: Reliwiki, B.C. Scheffers).

Inmiddels zijn daarover meerdere bijeenkomsten geweest, tijdens welke meer duidelijkheid verkregen werd over een vergelijking van de beide kerkgebouwen. Het gaat daarbij om de van oorsprong gereformeerde Bethelkerk en de van oorsprong hervormde Vredeskerk.

“We zijn er als gemeente wel aan toe, één gemeente te vormen en samen te kerken in één kerkgebouw”. Vanwege het teruglopend aantal gemeenteleden, de wens om samen één gemeente te vormen én om financiële redenen “is het geen optie meer om vast te houden aan twee kerkgebouwen. Ervan uitgaand dat er een koper is voor de Bethelkerk, staat de gemeente voor de keuze Bethelkerk of Vredeskerk te behouden”, c.q. te sluiten.

Mogelijke en onmogelijke opties (ill.: Prot. Gem. Den Helder). De in de kolom ‘investering’ gebruikte afkortingen (VK en BK) duiden uiteraard  op respectievelijk Vredeskerk en Bethelkerk.

Eerder werd een program van eisen (met in totaal 35 ‘sterren’) opgesteld waaraan het te behouden kerkgebouw zou moeten voldoen. De beslismatrix – die beide kerkgebouwen met elkaar vergelijkt aan de hand van het program van eisen – geeft aan dat de Bethelkerk er minder goed voorstaat dan de Vredeskerk.

Zo krijgt de Bethelkerk van de 35 ‘te behalen’ sterren er 23, en de Vredeskerk 27. Vooral de bruikbaarheid van de vergaderruimten, de verhuurbaarheid, de bereikbaarheid van het kerkgebouw en het parkeren scoren bij de Bethelkerk lager. Verder is de verkeersruimte (toegang, hal, toilet) van de Bethelkerk kleiner dan die van de Vredeskerk. Wel staat de Bethelkerk vrij centraal.

De beslismatrix (Prot. Gem. Den Helder).

Zou de Bethelkerk behouden blijven, dan is interne verbouwing noodzakelijk. Inmiddels is voor de Bethelkerk trouwens al een ‘waardebepaling’ aangevraagd bij Reliplan.

In oktober wordt het definitief advies (het ‘voorgenomen besluit’) genomen. In november volgt het definitieve besluit van de kerkenraad en in 2025 zou het besluit dan gerealiseerd moeten worden.

Translation into English:

Will Bethel Church in Den Helder close?

The Protestant Congregation in Den Helder has been grappling with the question of which of their two church buildings should be divested for a few years now.

In the meantime, several meetings have been held to provide more clarity through a comparison of the two church buildings. The buildings in question are the originally ‘gereformeerde’ Bethel Church and the originally ‘hervormde’ Vredeskerk (Peace Church).

“We, as a congregation, are ready to form one congregation and worship together in one church building.” Due to the declining number of congregation members, the desire to form a single congregation, and financial reasons, “it is no longer an option to maintain two church buildings. Assuming a buyer can be found for the Bethel Church, the congregation faces the choice of keeping either the Bethel Church or the Vredeskerk,” and closing one of them.

Previously, a program of requirements (with a total of 35 ‘stars’) was drawn up, which the retained church building should meet. The decision matrix—comparing both church buildings against the program of requirements—indicates that the Bethel Church is less favorable than the Vredeskerk.

The Bethel Church received 23 out of the 35 ‘attainable’ stars, while the Vredeskerk received 27. The usability of the meeting rooms, the rental potential, the accessibility of the church building, and parking scored lower for the Bethel Church. Additionally, the ‘circulation space’ (entrance, hall, toilet) in the Bethel Church is smaller than that in the Vredeskerk. However, the Bethel Church is more centrally located.

If the Bethel Church is retained, internal renovation would be necessary. A valuation has already been requested from ‘Reliplan’ for the Bethel Church.

The final recommendation (the ‘proposed decision’) will be made in October. The final decision by the church council will follow in November, and the decision is expected to be implemented in 2025.