‘De Graankorrel’ naar ‘de Bethlehem’

Onder het zingen van gezang 287, ‘Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede’, werd op zondagochtend 7 juli 2024 de paaskaars uit de protestantse gemeente De Graankorrel in ‘s-Graveland de protestantse Bethlehemkerk in Hilversum binnengedragen.

De paaskaars van ‘De Graankorrel’ in ‘s-Graveland wordt de Bethlehemkerk binnengedragen.

In de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Graankorrel in ’s-Graveland werd vorige week zondag 30 juni 2024 de laatste dienst gehouden. De gemeente werd te klein. In overleg met de Protestantse Gemeente van Hilversum was men overeen gekomen opgenomen te worden in die gemeente. Vandaar dat de paaskaars uit ‘s-Graveland in de Bethlehemkerk van de Hilversumse Protestantse Gemeente een plaats krijgt. In de dienst gingen voor ds. Aster Abrahamsen en ds. Annemieke Parmentier.

“Het is een dienst waarin de overgang naar een nieuwe fase centraal staat. We lezen over het volk Israël dat op weg naar het Beloofde Land door de Jordaan trekt en gedenkstenen opricht om zichzelf en hun kinderen eraan te herinneren dat God een weg voor hen heeft gebaand door de rivier. We ontvangen de gemeenteleden van De Graankorrel uit ‘s–Graveland in ons midden, voor hen en voor ons breekt er een nieuwe fase aan, we gaan samen verder als één geloofsgemeenschap”.

De paaskaars van ‘De Graankorrel’ wordt in de Bethlehemkerk op zijn plaats gezet.

Met woorden van die strekking heette ook de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Hilversum, de heer Jan de Leede, alle leden van de Protestantse Gemeente De Graankorrel in ’s-Graveland van harte welkom, die nu in het vervolg samen op weg gaan in de Protestantse Gemeente van Hilversum.

“Het is een bijzonder moment vandaag: de paaskaars staat hier, niet meer in ’s-Graveland, maar hier, in de Bethlehemkerk. En hij brandt! Hij gaat door! Dat is een prachtig en krachtig symbool van hoe we verder gaan. Van harte welkom hier in de Bethlehemkerk en in onze andere kerken, maar vooral in onze gemeenschap”.

“Het is een turbulente tijd, maar samen vormen we wél een prachtige gemeenschap. En dat willen we ook verder vormgeven, en daarin blijven investeren. Dit is een moment van weemoed: ‘wee’, pijn, die er misschien ook vandaag nog wel is, maar in dat woord zit ook ‘moed’. Met die moed gaan we verder. Die moed hebben jullie van ‘De Graankorrel’ ook getoond door deze beslissing te nemen, vanuit een positieve keuze, door te kiezen voor een andere, grotere gemeenschap, waar jullie van harte welkom zijn!”

Translation into English:

‘De Graankorrel’ to ‘Bethlehem’.

Amid the singing of hymn 287, “Around the light that gives life, we greet each other with peace,” the Paschal candle from the Protestant congregation De Graankorrel in ‘s-Graveland was carried into the Protestant Bethlehem Church in Hilversum on Sunday morning, July 7, 2024.

The last service was held at the Protestant (formerly ‘gereformeerde’) church ‘De Graankorrel’ in ’s-Graveland on the previous Sunday, June 30, 2024. The congregation had become too small. In consultation with the Protestant Congregation of Hilversum, it was agreed to be incorporated into that congregation. Therefore, the Paschal candle from ‘s-Graveland will now have a place in the Bethlehem Church of the Hilversum Protestant Congregation. The service was led by Rev. Aster Abrahamsen and Rev. Annemieke Parmentier.

“It is a service that focuses on the transition to a new phase. We read about the people of Israel crossing the Jordan on their way to the Promised Land, setting up memorial stones to remind themselves and their children that God had made a way for them through the river. We welcome the members of ‘De Graankorrel’ congregation from ‘s-Graveland into our midst. A new phase begins for them and for us, and we move forward together as one faith community.”

With words like these, Mr. Jan de Leede, Chairman of the General Church Council of the Protestant Congregation of Hilversum, warmly welcomed all members of the Protestant Congregation De Graankorrel in ’s-Graveland, who will now continue together in the Protestant Congregation of Hilversum:

“It is a special moment today: the Paschal candle is here, no longer in ’s-Graveland, but here in the Bethlehem Church. And it burns! It continues! This is a beautiful and powerful symbol of how we proceed. Welcome here in the Bethlehem Church and in our other churches, but especially in our community.”

“It is a turbulent time, but together we form a wonderful community. And we want to continue shaping that, and we keep investing in it. This is a moment of melancholy (Dutch: ‘weemoed‘): ‘wee’, pain, which may still be present today, but in that word, there is also ‘courage’ (Dutch ‘moed‘). With that courage, we move forward. You from ‘De Graankorrel’ have also shown that courage by making this decision, from a positive choice, by opting for another, larger community, where you are warmly welcomed!”