Met ‘Vraagteken’ een punt achter geschiedenis Tinte

Onlangs sloot de protestantse, voormalig gereformeerde kerk in het Zuid-Hollandse Tinte de deuren na de laatste dienst in de kerk. Ter herinnering aan het kerkelijk leven van deze gemeente verscheen bovendien een prachtig gedenkboek.

Het laatste nummer van ‘Vraagteken’, het kerkblad van de Protestantse Gemeente.

Maar daarmee was niet alles gezegd, want het gedenkboek, 40 jaar Kerk in Tinte, verscheen voordat de laatste dienst gehouden werd. Daarover kon dus niet bericht worden. Ook kwamen na de sluiting van de kerk allerlei berichten binnen met herinneringen aan het kerkelijk leven in Tinte.

Om de geschiedenis op een zorgvuldige manier af te sluiten heeft de Protestantse Gemeente van Tinte het laatste nummer van haar kerkblad, ‘?‘ (‘Vraagteken’) dan ook besteed aan de afronding van de kerkelijke geschiedenis te Tinte.

Het 44-pagina’s tellende nummer is gedrukt op prima papier, voorzien van veel kleurenfoto’s die betrekking hebben op de laatste activiteiten van de kerkelijke gemeente, vooral in relatie tot de opheffing van de gemeente.

De vroegere protestantse (voormalige gereformeerde) kerk te Tinte.

Na het inleidend woord van ds. Peterjan van der Wal en de opbrengst van de collecte tijdens de slotdienst (€ 368,80), krijgen we meteen de (nog onbekende) foto van Adam Roskam te zien, degene die de ‘eerste steen’ voor de kerk in Tinte legde.

Verder worden de voorbereidingen voor de laatste dienst in beeld gebracht, gevolgd door een verslag van het laatste gedeelte van de slotdienst zelf (‘Afscheid van het kerkgebouw’), een korte terugblik op de laatste kindernevendienst, op het slotweekend van 25 en 26 mei 2024, de fototentoonstelling over de geschiedenis van de kerk en tussendoor allerlei herinneringen van (oud-) gemeenteleden.

Ondanks het feit dat ‘wij allen hier en nu onze eigen wegen gaan’ (elk naar de kerk van zijn of haar keuze), gaat de koffie-inloop in Tintestein na de zomerstop in september weer verder, en is er de mogelijkheid elkaar met enige regelmaat te blijven ontmoeten, want de kerksluiting – zo wordt duidelijk – “is een schaafwond bij de mensen van binnen, het prikt en het doet zeer”.

De kerkdeuren zijn nu definitief dicht… (foto: het laatste nummer van ‘Vraagteken’).
  • ?, [‘Vraagteken‘] (het laatste nummer van het) Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Tinte, Tinte, 2024, 44 pagina’s, zeer veel gekleurde illustraties.

Translation into English:

With ‘Question Mark’  a Full Stop to the History of the Church in Tinte.

Recently, the Protestant, formerly ‘gereformeerde’, church in Tinte, South Holland, closed its doors. In memory of the church life of this congregation, a beautiful commemorative book was published.

However, that was not the end of the story, as the commemorative book, “40 years of Church in Tinte,” was released before the last service was held. Therefore, it could not report on this event. Moreover, after the church’s closure, various messages and memories about church life in Tinte were received.

To carefully conclude the history, the Protestant Congregation of Tinte dedicated the last issue of their church magazine, ‘?‘ (‘Question Mark’), to the closing chapter of their church history.

The 44-page issue is printed on high-quality paper and features many color photos related to the church’s final activities, particularly concerning the dissolution of the community.

Following the introductory words of Rev. Peterjan van der Wal and the collection total from the final service (€368.80), we are immediately shown the (previously unknown) photo of Adam Roskam, the person who laid the ‘first stone’ for the church in Tinte. The preparations for the last service are also depicted, followed by a report on the final part of the service itself (‘Farewell to the Church Building’), a brief look back at the last children’s service, the closing weekend of May 25 and 26, 2024, the photo exhibition about the church’s history, and various memories from (former) congregation members.

Despite the fact that “we each go our own way now” (each to the church of his or her choice), the coffee meetings in ‘Tintestein’ will resume after the summer break in September, allowing for regular get-togethers, as the church closure “is a scrape on the inside, it stings and hurts.”

• N.N., ‘?’, (the last issue of ‘Question Mark’, the) Church Magazine of the Protestant Congregation of Tinte, Tinte, 2024, 44 pages, many colored illustrations.