Gereformeerde PKN-kerk Papendrecht honderd jaar

Herdenkingsboekje wordt gepubliceerd.

De Gereformeerde Kerk en PKN-gemeente ‘De Morgenster’ te Papendrecht bestaat op 11 mei 2019 honderd jaar.

De oude gereformeerde kerk aan de Veerweg.

Aanvankelijk behoorden de gereformeerden in Papendrecht voornamelijk  tot de Gereformeerde Kerk te Dordrecht, maar in 1913 kregen ze in hun dorp een eigen kerkgebouwtje aan de Veerweg, dat op 17 november dat jaar in gebruik genomen werd.

Het aantal gereformeerden in Papendrecht groeide gestaag door, zodat in 1919 de zelfstandige Gereformeerde Kerk geïnstitueerd kon worden. Dat gebeurde op 11 mei dat jaar, in 2019 dus precies honderd jaar geleden. De instituering stond onder leiding van ds. H.G. de Jonge (1851-1930) van Dordrecht.

De oude gereformeerde kerk aan de Veerweg.

Zijn preek hield hij naar aanleiding van de tekst uit Psalm 84, de verzen 6 tot en met 8: “Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij Hem tot een Fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion”. Tijdens de kerkdienst werd psalm 84 ook gezongen.

De op 11 mei 1919 in het ambt bevestigde ambtsdragers waren eerder in die dienst door de manslidmaten gekozen. De kerkenraad van de nieuwe gemeente bestond uit de ouderlingen L. de Graaf en G. de Vos en de diakenen D.M. Rombouts en C. de Vries.

Een nieuwe kerk.

De nieuwe kerk aan de Muijlwijckstraat, die nog steeds als gereformeerde (protestantse) kerk dienst doet.

Ondanks de verschrikkingen van de oorlog en de watersnoodramp van 1953 groeide de gemeente snel en kreeg men behoefte aan een groter kerkgebouw. Vandaar dat begin 1959 de eerste paal geslagen werd voor het nieuwe kerkgebouw aan de Muilwijckstraat, dat op 22 december dat jaar in gebruik genomen kon worden. De kerkzaal bestaat uit acht zijden.

In 1989, in 2019 dertig jaar geleden, werd het voltooide, 22 stemmen tellende Verschueren-orgel in gebruik genomen, dat in onvoltooide toestand al in 1963 in gebruik genomen was. De kerk met bijgebouwen werd eind jaren ’70 uitgebreid en in het voorjaar van 1980 geopend. De kerk werd toen ‘De Morgenster‘ gedoopt.

Programma.

Logisch dat de kerkenraad een groot feestprogramma heeft opgesteld dat begint op zondag 5 mei en duur tot en met zondag 12 mei 2019.

Herdenkingsboekje.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Papendrecht is momenteel een groepje gemeenteleden bezig het eerder verschenen herdenkingsboekje Omkijken (1999) aan te vullen. Vermoedelijk zal deze nieuwe uitgave nog tijdens de feestweek gereed zijn. We hopen daarop later terug te komen.