‘Als deze oude muren konden spreken…’

Laatste dienst Hoofdstraatkerk Warffum (Gr.).

Afgelopen zondag 2 februari 2020 werd de laatste kerkdienst gehouden in de Hoofdstraatkerk te Warffum. Ruim honderd  gemeenteleden en oud-gemeenteleden waren bij het afscheid aanwezig.

De gereformeerde Hoofdstraatkerk te Warffum.

Het was een fijne en ingetogen dienst. Op gepaste wijze werd afscheid genomen van de kerk die allen dierbaar is geweest.

Vanaf 1886 is deze kerk door de Gereformeerde Kerk gebruikt voor de zondagse erediensten, voor trouw-, rouw- en  doopdiensten. De laatste dienst werd geleid door ds. Peter van Ool, predikant van de Protestantse Gemeente Warffum, Breede en Usquert. Rudi Diekstra bespeelde het monumentale orgel en Jan Slump zong een aantal liederen. De Schriftlezing was uit Prediker 3:1-8:  Voor alles wat gebeurt is er een uur. De lezing uit het Evangelie kwam uit Mattheüs 28:16-20:

“De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”

Het interieur van de Hoofdstraatkerk te Warffum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Ds. Van Ool refereerde in zijn preek vooral aan de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Warffum en de geschiedenis van het kerkgebouw.

Na de preek werd een prachtig gedicht voorgelezen (schrijver onbekend):  “Als deze oude muren konden spreken”.

Na afloop van de dienst heeft de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Betto Meijer, nog het woord gevoerd. Ook hij memoreerde de geschiedenis van de kerk in Warffum. Gebouwd in 1886 en verbouwd eind jaren ’70. Ook het prachtige orgel uit 1783 werd genoemd. In 2008 werd dit orgel voor het laatst gerestaureerd en weer teruggebracht naar de situatie van 1783. De nieuwe eigenaren, Jan Dirk Gardenier en Gerrie Jonker, werd gevraagd om goed voor de gebouwen en het orgel te zorgen. De kerk en het orgel zijn monumenten en daarmee cultureel erfgoed.

Daarna overhandigde de voorzitter van de kerkenraad, Aldert Oudman, de sleutel aan de fam. Gardenier.  Jan Dirk dankte de gemeente voor het vertrouwen in hem en Gerrie en hij beloofde goed voor de gebouwen te zorgen. Vervolgens vertrok de gemeente in processie naar de Sebastiaankerk en het bijbehorende verenigingsgebouw De Schakel;  ‘Vaarwel Hoofdstraatkerk, het ga je goed’.

De boven de hoofdingang gemetselde gedenksteen.

In de processie werden een aantal liturgische symbolen meegenomen zoals het antependium, de kanselbijbel, de doopschaal, het avondmaalszilver en de paaskaars. In De Schakel kon iedereen koffie met gebak krijgen en was een kleine expositie ingericht met voorwerpen die herinneringen opriepen aan het gebruik van de Hoofdstraatkerk.

(Met hartelijke dank aan de heer Betto Meijer te Warffum.)