Kerkenraad Dokkum: “De Fontein” gaat dicht

… veel verzet bij deel van gemeenteleden.

Ondanks veel tegenstand uit een deel van de kerkelijke gemeente heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW), na eerder uitstel, in de kerkenraadsvergadering van dinsdag 12 september 2022 nu definitief besloten de protestantse, voormalig gereformeerde kerk De Fontein met ingang van 1 januari 2023 te sluiten, en verder te gaan met de combinatie Grote Kerk en De Herberg.

‘De Fontein’ te Dokkum vanuit de lucht.

Bij veel gemeenteleden die tot De Fontein behoren wordt dit besluit ervaren als ‘het afpakken van hun kerkgebouw‘, zoals het in de argumentatie van de minderheid van de kerkenraad wordt uitgedrukt.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Fontein’ te Dokkum.

Het besluit van de kerkenraad van de PGDAW luidt als volgt:

BESLUIT in de keuze van gebouwen, genomen in de kerkenraadsvergadering van 12 september 2022
De kerkenraad,
gehoord en gelezen hebbende:

 • Het rapport ‘Wij beginnen opnieuw’ d.d. 28 december 2017, van de Werkgroep Toekomst PGDAW.
 • Rapporten van de werkgroepen Eredienst, Pastoraat, Gebouwen en van College van Kerkrentmeesters en Diaconie, uit 2019.
 • Reacties van de drie (voormalige) wijkkerkenraden op de rapporten van de werkgroepen.
 • Gemeentebijeenkomsten,  met als onderwerp het concept Program van Eisen, in de zomer van 2020 (ivm Corona meerdere bijeenkomsten met een beperkt aantal gemeenteleden).
 • Het Program van Eisen voor de kerkgebouwen van de PGDAW vanaf 2020,voor te leggen aan een extern bureau, d.d. december 2020.
 • Het Adviesrapport Toekomst kerkgebouwen PGDAW dd. April 2021, van Kerkelijk Waardebeheer.
 • Gemeentebijeenkomsten (opnieuw meerdere in verband met Corona) met als onderwerp het Adviesrapport Toekomst kerkgebouwen, in de zomer van 2021.
 • Informerende gemeentebijeenkomst met als onderwerp het onderzoek naar de bouw van een nieuw kerkgebouw, op 21 april 2022
 • Reacties van gemeenteleden : tijdens gemeentebijeenkomsten, via mails en per brief.

Overwegende, dat

 • op 1 januari 2020 de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens zijn opgeheven waardoor er een gemeente ontstond met één kerkenraad
 • dat er al jarenlang sprake is van een gestaag dalend aantal gemeenteleden
 • dat het totaal aan ‘levend geld’(vrijwillige bijdragen en collecten) ook ieder jaar daalt
 • dat we met drie grote kerkgebouwen te ruim behuisd zijn
 • dat we voor twee erediensten per zondag ook geen drie kerkgebouwen nodig hebben
 • dat in het Program van Eisen is gevraagd ons te adviseren over welke twee vierplekken nodig zijn, om gemeente te zijn en invulling te geven aan de manier van leven, denken, doen en geloven voor jong en oud binnen de PGDAW
 • het College van Kerkrentmeesters heeft geadviseerd om met één kerkgebouw verder te gaan
 • de kerkenraad onderzoekt of het financieel mogelijk is om toch met twee kerkgebouwen door te gaan
 • het hiervoor noodzakelijk is dat kosten gereduceerd worden en opbrengsten vergroot
 • Kerkelijk Waardebeheer in het adviesrapport concludeert dat elke combinatie van twee kerkgebouwen voldoet aan het Program van Eisen
 • Kerkelijk Waardebeheer, uitsluitend toetsend aan de ‘meetlat’ van het Program van Eisen de combinatie Grote Kerk en Fontein adviseert
 • Kerkelijk Waardebeheer, uitgaande van de drie ‘pijlers’ van het bestaansrecht van de PGDAW, de combinatie van de Grote Kerk en de Herberg adviseert
 • gelet op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, de reacties vanuit de gemeente, de plannen met het Harddraverspark en de actuele taxatiewaarden een keuze tussen Herberg en Fontein wel tot de mogelijkheden behoort
 • de Grote Kerk, met de centrale ligging in het stadscentrum en de cultuurhistorische betekenis, een zeer zichtbaar en gewaardeerd gebouw in Dokkum is
 • dit voor de Grote Kerk kansen en mogelijkheden biedt vanuit missionair perspectief
 • de zeer ruimtelijke en sfeerrijke kerkzaal goede kwaliteit heeft voor vieringen, en concerten en andere activiteiten met meer ‘klassiek’’ instrumentarium
 • de Grote Kerk voor een bredere groep dan uitsluitend de leden van de kerkgemeente relevant is
 • de Herberg laagdrempelig is,
 • de Herberg multifunctioneel is, met voldoende nevenruimtes
 • de Herberg beschikt over een aantrekkelijke ruimte voor de jeugd
 • er bij de Herberg voldoende mogelijkheden zijn om het gebouw energieneutraal te maken
 • de Herberg voldoende exploitatiemogelijkheden heeft
 • de verhuur van het restaurant voor structurele inkomsten zorgt
 • dit wel gepaard gaat met een forse beheerlast
 • er bij de Herberg voldoende parkeergelegenheid is

Besluit

 • gebruik te maken van de combinatie Grote Kerk en Herberg
 • de Fontein per 1 januari 2023 te onttrekken aan de eredienst
 • in de tweede helft van 2022 het verkooptraject van de Fontein op te starten
 • met de lokale overheid zal contact worden gezocht over het hergebruik van de Fontein, ter voorbereiding van de verkoop
 • onderzoek te (laten) naar het toekomstig gebruik van de Grote Kerk, inclusief onderzoek naar andere bronnen van inkomsten.
 • er kan worden gedacht aan een Stichting Vrienden van de Grote Kerk, een mogelijke beheersstichting of een stichting waarin het eigendom van de Kerk wordt ondergebracht
 • bij dit onderzoek te betrekken de kerkenvisie voor de gemeente Noardeast Fryslân, de samenhang met andere (monumentale) kerkgebouwen, in het bijzonder de St. Bonifatiuskerk en de Bonifatiuskapel
 • de inkomsten van de Grote Kerk maximaal te maken en – op basis van de uitkomsten van het onderzoek – hiervoor plannen te maken
 • de kosten voor de Grote Kerk minimaal te maken en hiervoor plannen te maken
 • grote investeringsbeslissingen met betrekking tot de Grote Kerk aan te houden tot er duidelijkheid bestaat over de toekomst van dit kerkgebouw met bijgebouwen
 • de kosten voor de Herberg minimaal te maken en hiervoor plannen te maken
 • de inkomsten voor de Herberg maximaal te maken en hiervoor plannen te maken
 • te (laten) onderzoeken de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) verkoop en terughuur van de Herberg om de exploitatie- en beheerlasten van het gebouw voor de PGDAW te beperken.
 • op een later moment een besluit te nemen over de toekomst van de St. Catharinakerk te Aalsum

De kerkenraad voegde een uitvoerige lijst van argumenten  bij, waarin die van voor- en tegenstanders verwoord worden.

Het begeleidend schrijven aan de gemeenteleden – gedateerd 13 september 2022 – werd als volgt besloten: “Wij beseffen dat dit besluit moeilijk en pijnlijk is voor velen. Wij wensen en bidden onze gemeente kracht, wijsheid en zegen toe om als één gemeente een weg te kunnen blijven gaan, die vruchtbaar is voor kerk en wereld”.