“Dank u wel voor alles in deze kerk…”

Laatste dienst in de ‘Zionskerk’ te Oostkapelle.

Op zondag 28 mei 2023, ’s ochtends vanaf tien uur, werd de laatste kerkdienst gehouden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Zionskerk aan de Duinweg in het Zeeuwse Oostkapelle.

Binnenkomst van de kerkenraad.

Voorganger in de afscheidsdienst was ds. Ph.A. Beukenhorst en het orgel werd bespeeld door Rinus Jobse. Verscheidene gemeenteleden en een projectkoor onder leiding van Stoffelien Cool-Korporaal verleenden medewerking aan de dienst. Het intochtslied was psalm 87 vers 1 en 4 (‘Op Sions berg sticht God Zijn heil’ge stede’). De kerkdienst begon in de Zionskerk en werd in de Dorpskerk voortgezet en afgesloten.

De dienst.

De predikant begon de dienst met een persoonlijke ontboezeming: “Het is zover. En het doet mij pijn, deze afscheidsdienst van de Zionskerk vanmorgen. Pijn, omdat dit moest gebeuren en omdat we tot dit besluit moesten komen, na veertig jaar te hebben genoten van dit kerkgebouw. Dank u wel voor alles in deze Zionskerk. Daarom willen we op een goede en waardige wijze afscheid nemen van de kerk”.

De predikant tijdens de meditatie.

In het gebed vroeg de predikant om troost en hulp: “Dit gebouw moeten we nu loslaten. Het is Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Troost ons in onze pijn bij het verlaten van dit kerkgebouw. Heer, ontferm u. Wij moeten een kerk loslaten, wij gaan naar een ander gebouw, maar we weten ook van vele christenen elders in de wereld die geen gebouw hebben omdat ze niet vrijuit christen kunnen zijn, of omdat hun kerkgebouw werd vernield door vervolgingen of uit wraak of door vandalisme. Omwille van hen bidden wij: Christus help hen. Ontferm u. Help ook ons om een nieuwe start te maken. Help ons allen”.

De lezingen waren uit Psalm 134 de verzen 1 tot en met 3 en uit Mattheus 28 de verzen 18 tot 20. Voorafgaande aan de ‘korte meditatie’ zong de gemeente lied 280: “De vreugde voert ons naar dit huis”, waarvan vers 7 luidde: “Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht”.

De meditatie.

De liturgische voorwerpen worden verzameld om uitgedragen te worden.

“De eerste dienst in de Zionskerk werd gehouden op zondag 9 december 1984. En vanmorgen, met Pinksteren op 28 mei 2023, is de laatste. Dan is er pijn. Maar nu wil ik vooral dankbaarheid uitspreken. Want op die negende december, bijna veertig jaar geleden, werd de toen nieuwe Zionskerk als multifunctioneel gebouw met een jeugdzolder in gebruik genomen. Deze kerkzaal bood aan 300 kerkgangers plaats met de mogelijkheid voor uitbreiding in het zomerseizoen tot 500. Dat zijn getallen waar we nu, veertig jaar later, van duizelen. Grootse plannen werden bedacht en uitgevoerd”.

De gedenksteen.

“We zijn dankbaar en trots als we daaraan terugdenken. In deze korte meditatie wil ik even stilstaan bij een betekenisvol detail in ons kerkgebouw: de ingemetselde steen, die ook al in het vorige kerkgebouw was, en die nu een duidelijke plaats naast de ingang heeft: “De Heere zegene u uit Zion”. In essentie gaat het in psalm 134 om een wederzijdse zegen van God en mensen. Dankbaar mogen we terugkijken op die veertig jaren die achter ons liggen in en om de Zionskerk. In en met die solidaire zegen mogen we verder, door met geloof en hoop verder te bouwen aan het kerk-zijn in ons dorp, wereldwijd betrokken, duurzaam en groen, respectvol voor ieders persoonlijke levensstijl. Het is Pinksteren, het feest van de Geest die over de wereld uitwaait en mensen inspireert. Zo mogen we verder met de woorden van Jezus aan het einde van het evangelie: ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie’. Amen”.

De liturgische voorwerpen uitgedragen.

De paaskaars werd als eerste uitgedragen.

Nadat de collecten gehouden waren werden de liturgische voorwerpen de kerk uitgedragen. De predikant sprak bij elk van deze betekenisvolle elementen een kort woord dat besloten werd met het gezamenlijk  gebed: ‘Blijf in ons midden’.

De predikant bij het doopvont.

Daartoe stond de predikant achtereenvolgens stil bij de paaskaars, het doopvont, de kanselbijbel, de knielbank, de plaats waar in rouwdiensten de kist stond, de gedachtenisplek voor de overledenen en de avondmaalstafel.

De predikant sluit de kanselbijbel.

Ook werd het antependium van de avondmaalstafel verwijderd. Nadat deze voorwerpen het kerkgebouw uitgedragen waren ging ook de gemeente naar buiten waar gezongen werd ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Op weg naar de Dorpskerk…

© 2023. GereformeerdeKerken.info

Beeldverslag van de kerkdienst >