Vredevorstkerk Beverwijk in juli 60 jaar

Er komt ook een gedenkboekje.

Hoewel de protestantse (voormalig gereformeerde) Vredevorstkerk in Beverwijk begin mei eigendom wordt van de Koptisch-Orthodoxe Kerk blijft ook het protestants kerkelijk leven zich  voorlopig in de Vredevorstkerk afspelen.

De Vredevorstkerk niet lang na de ingebuikneming in 1964.

Op zondag 7 juli 2024 wordt tijdens de kerkdienst het zestigjarig jubileum van de Vredevorstkerk herdacht en gevierd. Ook zal dan een gedenkboekje worden aangeboden. Het spreekt vanzelf dat we t.z.t. op deze website aan beide gebeurtenissen uitvoerig aandacht zullen schenken.

De Vredevorstkerk.

In het begin van de jaren zestig breidde de industrie in de IJmond zich snel uit en was er grote behoefte aan woningen. De wijken Oosterwijk en Meerestein werden in hoog tempo gebouwd. Door de vele nieuwkomers uit de provincies Groningen en Friesland steeg het percentage en het absolute aantal protestanten snel en ontstond de behoefte aan een gereformeerd kerkgebouw in deze wijken.

Toen dat eenmaal duidelijk was, werd begin 1960 door de kerkenraad van de toen nog (tot 1980) één gemeente vormende Gereformeerde Kerk te Beverwijk/Heemskerk een bouwcommissie ingesteld, die belast werd met het voorbereiden en het begeleiden van de bouw van een kerk. Deze commissie, met als voorzitter de heer Van Popta, ging voortvarend aan de slag en deed de kerkenraad een voorstel voor de bouw van een kerk met 450 zitplaatsen met zaalruimten en een kosterswoning. De kerkenraad nam dit voorstel over en legde het plan op 29 september 1960 voor aan de gemeentevergadering van de kerk.

Op 7 juni 1963 nam de kerkenraad het besluit om te gaan bouwen voor een bedrag van fl. 750.000. Financiering vond plaats uit overheidssubsidies, steun van de Stichting Steun Kerkbouw, het eigen bouwfonds en een extra actie onder de kerkleden.

Ds. Joh. Knol (1917-1983).

De eerste paal werd geslagen op dinsdag 13 augustus 1963 te 10.05 uur in aanwezigheid van ds. Joh. Knol (1917-1983), kerkenraadsleden, de bouwcommissie, de Commissie van Beheer en gemeenteleden. Na het heien van de eerste paal was er een bijeenkomst met koffie, gebak (en vooral sigaren). Op 15 juli 1964 werd  Vredevorstkerk officieel in gebruik genomen tijdens een feestelijke dienst.

Translation into English:

‘Vredevorstkerk’ in Beverwijk celebrates 60 years in July.

There will also be a memorial booklet.

On Sunday, July 7, 2024, the sixtieth anniversary of ‘Vredevorstkerk’ (‘Prince of Peace Church’) in Beverwijk will be commemorated and celebrated during the church service. Additionally, a commemorative booklet will be presented on this occasion. It goes without saying that we will extensively cover both events on this website in due time.

The ‘Vredevorstkerk’.

In the early 1960s, the industry in the IJmond region rapidly expanded, creating a significant demand for housing. The neighborhoods of Oosterwijk and Meerestein were swiftly constructed. With the influx of many newcomers from the provinces of Groningen and Friesland, the percentage and absolute number of gereformeerden rose rapidly, leading to the need for a ‘gereformeerde’ church building in these neighborhoods.

Once this need was identified, a building committee was established in early 1960 by the church council of the Gereformeerde Kerk Beverwijk/Heemskerk, which at the time formed a single congregation until 1980. This committee, chaired by Mr. Van Popta, promptly began preparing and overseeing the construction of a church. They proposed to the church council the construction of a church with 450 seats, along with hall spaces and a sexton’s residence. The church council accepted this proposal and presented the plan to the congregation during a meeting held on September 29, 1960.

On June 7, 1963, the church council decided to proceed with the construction for a budget of 750,000 Dutch guilders. Financing was sourced from government subsidies, support from the gereformeerde ‘Foundation for Church Building Assistance’, the church’s own building fund, and an additional fundraising effort among church members.

The groundbreaking ceremony took place on Tuesday, August 13, 1963, at 10:05 a.m. in the presence of Rev. Joh. Knol (1917-1983), church council members, the building committee, the Management Committee, and congregation members. After the laying of the foundation stone, there was a gathering with coffee, pastries (and especially cigars). On July 15, 1964, Vredevorstkerk was officially inaugurated during a festive service.