Twintig jaar ‘vGKN’

vGKN-Synode van Noordwolde geopend.

Twintig jaar geleden, in 2004, werden de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) opgericht door een aantal Gereformeerde Kerken die niet meegingen met de landelijke fusie van de ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ en de ‘Nederlandse Hervormde Kerk’ die sindsdien de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vormen.

De synode van de ‘voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’ werd in het Friese Noordwolde gehouden (foto: J.J. Douma).

Op 6 april 2024 werd de openingszitting van de Synode van de vGKN gehouden, die plaatsvond in het kerkgebouw van de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde.

“Tijdens de opening van de synode van Noordwolde werd uitgebreid stilgestaan bij de dankbaarheid aan de Here God. Verwonderd geloven wij dat Hij in onze gebrokenheid aanwezig is met Zijn helende genade in Christus”, zo begint het Persverslag. ”Die genade wordt ook gezien in de 20 jaren dat de vGKN als klein kerkverband bestaan; de dankbaarheid sprak uit de gezongen liederen”.

Na de verkiezing van het moderamen en de benoeming van deputaten en commissieleden werd uitgebreid gesproken over een notitie die vanuit het ‘Samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties’ aan de synodes van de deelnemende kerken was toegezonden. In deze notitie werd gewezen op een mogelijkheid om de kans te verkleinen dat daders van seksueel misbruik in een ander kerkverband opnieuw slachtoffers maken. Het voorstel om in overeenstemming met deze notitie te handelen werd door de synode unaniem aanvaard.

Ook werd onder meer gesproken over nieuwe thema’s voor landelijke toerusting, zoals het omgaan met polarisatie en het bereiken van jongeren. De vijf vGKN-kerken organiseren die toerustingsavonden bij toerbeurt en nodigen ook de zusterkerken daarvoor uit.

Het kerkverband.

Het kerkverband bestaat uit vijf kerken: Assen, Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude en Noordwolde met (volgens het vGKN-Jaarboekje 2023-2024) in totaal ongeveer 1.100 leden. De vijf kerken zowel als het kerkverband zijn financieel gezond. Het quotum werd opnieuw vastgesteld op € 12 per ziel.

De scriba van het kerkverband, dr. A. van Harten-Tip (predikant van de vGKN te Assen), schreef in 2018 een belangrijk proefschrift betreffende de Dordtse Kerkorde, waarnaar op deze website regelmatig verwezen wordt.

Translation into English:

Twenty years of ‘vGKN’.

vGKN-Synod of Noordwolde opened.

Twenty years ago, in 2004, the ‘continued Reformed Churches in the Netherlands’ (‘voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland’)  (vGKN), were founded by a number of ‘Gereformeerde Kerken’ that did not participate in the merger of the ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ and the ‘Nederlandse Hervormde Kerk’, which now form the Protestant Church in the Netherlands (PKN).

On April 6, 2024, the opening session of the Synod of the vGKN was held, taking place in the church building of the ‘voortgezette Gereformeerde Kerk’ in Noordwolde. “During the opening of the synod of Noordwolde, extensive gratitude to the Lord God was expressed. We believe with wonder that He is present in our brokenness with His healing grace in Christ,” begins the Press Report. “That grace is also seen in the 20 years that the vGKN has existed as a small church association; gratitude was expressed through the sung hymns.”

After the election of the moderamen and the appointment of delegates and committee members, extensive discussions were held on a memorandum sent from the ‘Collaborative Partnership on Sexual Abuse in Ecclesiastical Relations’ to the synods of the participating churches. This memorandum pointed out a possibility to reduce the chance that perpetrators of sexual abuse in one church association would victimize others in another church association. The proposal to act in accordance with this memorandum was unanimously accepted by the synod.

There were also discussions on new themes for national training, such as dealing with polarization and reaching out to young people. The five vGKN churches organize these training evenings in turn and also invite sister churches to participate.

The church association.

The church association consists of five churches: Assen, Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude, and Noordwolde, with a total of approximately 1,100 members according to the vGKN Yearbook 2023-2024. Both the churches and the church association are financially healthy. The quota was set again at € 12 per soul.

In 2018, the clerk of the church association, Dr. A. van Harten-Tip (minister of the vGKN in Assen), wrote an important dissertation regarding the Dordrecht Church Order, which is regularly referred to on this website.