Kerkenfusie in Rhoon

‘Ook gereformeerde Maranathakerk blijft open’.

‘Sinds mensenheugenis’ zijn er op het Zuid-Hollandse Rhoon, direct ten zuiden van Rotterdam, twee protestantse kerken: een gereformeerde (de Maranathakerk aan de Kleidijk) en een hervormde (de Dorpskerk aan de Dorpsdijk). In mei 2024 gaan ze samen.

De idyllisch gelegen gereformeerde ‘Maranathakerk’ te Rhoon.

De Gereformeerde Kerk te Rhoon ontstond overigens niet ‘in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper’ (1837-1920) (zoals door een predikant in een persbericht van die kerken wordt gesuggereerd), maar in 1873 als Christelijke Gereformeerde Gemeente vanuit de Afscheiding van 1834, die zich in 1892 aansloot bij De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Op 25 en 26 mei 2024 worden beide gemeenten samengevoegd tot de Protestantse Gemeente te Rhoon. De gereformeerde Maranathakerk en de hervormde Dorpskerk worden dan één protestantse gemeente. “Beide kerkgebouwen blijven gelukkig in functie. Op 25 en 26 mei 2024 wordt de kerkenfusie gevierd. Bij de kerken staan grote borden met de tekst ‘U maakt ons één’.”

Hoe dan ook, in de jaren zeventig en tachtig kwam er steeds meer samenwerking tussen beide Rhoonse kerken, bijvoorbeeld op het gebied van het jeugdwerk. Landelijk gezien gingen de gereformeerden en de hervormden in 2004 officieel samen in de Protestantse Kerk in Nederland, maar in Rhoon duurde het om allerlei redenen wat langer. Soms groeide men hier en daar uit elkaar.

“Intussen is er al weer heel wat water door de Maas gevloeid en zijn er vele kopjes koffie samen gedronken. De tijd heeft zijn werk gedaan en de kerken op Rhoon zijn weer naar elkaar toegegroeid. De samenwerking werd steeds intensiever en positiever, zodat uiteindelijk de vraag gesteld werd: ‘Kunnen we niet helemaal samengaan?’ Het antwoord was een ‘ja’. Natuurlijk is het nog altijd mogelijk om naar de verschillen te kijken, maar gelukkig konden we met elkaar het gemeenschappelijke ontdekken en waarderen”.

Het liturgisch centrum van de gereformeerde ‘Maranathakerk’ te Rhoon (foto: Geref. Kerk Rhoon).

Het feestprogramma.

Ter gelegenheid van het samengaan van de beide Rhoonse kerken wordt op 25 en 26 mei 2024 een heel programma afgewerkt. De hoofdlijnen zijn:
– zaterdagmiddag 25 mei zijn er activiteiten voor kinderen in een tent in het park van Rhoon;
– zaterdagavond zijn er in de tent activiteiten voor oudere jeugd;
– zondagochtend om 11:00 uur feestelijke dienst in Dorpskerk;
– na afloop van de dienst te voet naar de tent in het park met koffie, toespraken en lunch;
– om ongeveer 14:30 gaat men te voet naar de Maranathakerk waar de feestelijkheden worden afgesloten met een Sing-Inn, ‘waarin veel Rhoonaars hun talenten laten horen en waarbij er zeker veel gezongen zal worden’.

Translation into English:

Church Merger in Rhoon.

‘Gereformeerde Maranatha Church to Remain Open’.

‘For as long as anyone can remember’, in the South Holland town of Rhoon, just south of Rotterdam, there have been two Protestant churches: a ‘gereformeerde’ one (the Maranatha Church on Kleidijk) and a ‘hervormde’ one (the Village Church on Dorpsdijk). In May 2024, they will merge.

The ‘Gereformeerde Kerk’ in Rhoon, however, did not originate “in 1886 under the leadership of Abraham Kuyper” (1837-1920), as suggested by a minister in a press release from those churches, but in 1873 as the Christian Reformed Congregation from the Secession of 1834, which joined the ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ in 1892.

On May 25 and 26, 2024, both communities will merge into the Protestant Congregation in Rhoon. The ‘gereformeerde’ Maranatha Church and the ‘hervormde’ Village Church will become one Protestant community in Rhoon. “Both church buildings will fortunately remain in use. The church merger will be celebrated on May 25 and 26, 2024. Large signs with the text ‘You make us one’ will be placed at the churches.”

Nevertheless, in the seventies and eighties, there was increasingly more collaboration between the two Rhoon churches, for example, in youth work. Nationally, the ‘gereformeerde’ and the ‘hervormde’ churches officially merged in 2004 into the ‘Protestant Church in the Netherlands’, but in Rhoon, it took a bit longer for various reasons. Sometimes, there were growing apart tendencies here and there.

“Meanwhile, a lot of water has flowed under the Maas bridge, and many cups of coffee have been shared. Time has done its work, and the churches in Rhoon have grown closer again. Cooperation became increasingly intensive and positive, so that ultimately the question was asked: ‘Can’t we merge completely?’ The answer was ‘yes’. Of course, it is still possible to look at the differences, but fortunately, we were able to discover and appreciate the commonalities together.”

The Celebration Program.

To mark the merger of the two Rhoon churches, a full program will take place on May 25 and 26, 2024. The main elements are:

  • Saturday afternoon, May 25, there will be activities for children in a tent in Rhoon Park;
  • Saturday evening, there will be activities for older youth in the tent;
  • Sunday morning at 11:00 am, a festive service will be held in the Village Church;
  • After the service, attendees will walk to the tent in the park for coffee, speeches, and lunch;
  • At approximately 2:30 pm, everyone will walk to the Maranatha Church where the festivities will conclude with a Sing-Inn, ‘where many Rhooners will showcase their talents and there will certainly be a lot of singing.’