‘De kracht van Gods Woord gaat met ons mee’

Laatste dienst met aanbieding van gedenkboek in Tinte.

Op zondag 26 mei 2024 werd in de Protestantse Gemeente (c.q.  de Gereformeerde Kerk) in het Zuid-Hollandse Tinte afscheid genomen van het kerkgebouw. Ook wordt de Protestantse Gemeente Tinte (vermoedelijk per 31 december 2024) opgeheven.

Bij het begin van de dienst…

Afscheidsweekend.

De dag daarvoor, zaterdag 25 mei, werden enkele afscheidsactiviteiten ondernomen. Van 11 tot 17 uur werd een reünie gehouden, waar leden en oud-leden van de kerk welkom waren om nog eenmaal bij elkaar te zijn als protestantse (gereformeerde) kerkgemeenschap. Deze ontmoeting vond plaats in Tintestein. Bovendien kon in Tintestein het prachtige gedenkboek worden opgehaald dat ter gelegenheid van het afscheid van kerk en gemeente vervaardigd werd. Men kon tijdens de reünie in het kerkgebouw foto’s over de geschiedenis van de kerk en een tentoonstelling van liturgische voorwerpen bekijken.

Het gedenkboek van de kerk van Tinte.

De laatste kerkdienst.

Op zondagmiddag 26 mei werd dus de laatste dienst gehouden. Het was een bijzondere dienst omdat niet alleen afscheid genomen werd van het kerkgebouw, maar – zoals al opgemerkt – ook van de kerkelijke gemeente, die opgeheven werd. Voor deze gelegenheid werd bij wijze van uitzondering een beeldopname van de dienst gemaakt, zodat deze belangrijke gebeurtenis ook later gevolgd kan worden (t.z.t. verschijnt het beeldverslag onder dit artikel). De dienst werd om 14 uur geopend door de voorganger, ds. Peterjan van der Wal, predikant van Rockanje, maar tijdelijk ook verbonden aan de gemeente van Tinte. Verder werd aan de dienst meegewerkt door organist Ruth Stolk-Alleman, op de panfluit Jeannet Posma-Hoeksema en op de gitaar Annemarie Timmer-Vroom. Zij brachten enkele muzikale intermezzo’s ten gehore.

Tijdens een muzikaal intermezzo…

De liederen.

Het intochtslied was Lied 84 de verzen 1, 2, 4 en 6: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij Uw Naam en eer (…)’. Verder werden onder meer gezongen lied 968 (‘De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond’), en na de aanbieding van het eerste exemplaar van het herinneringsboek ‘140 jaar kerk in Tinte’ en de mondeling naar voren gebrachte herinneringen door gemeenteleden, vier verzen van lied 280: ‘Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan (…)’. Het slotlied was lied 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Voor het verdere verloop van de dienst in Tinte verwijzen we naar Orde van Dienst.

Tijdens de verkondiging…

De verkondiging.

De Schriftlezing was uit Mattheüs 28 de verzen 16 tot 20 over ‘de uizending van de leerlingen’, met als opdracht: ‘Maak alle volken tot Mijn leerlingen (…)’.

De tekst voor de verkondiging, het ‘Woord voor deze Zondag’, was uit 1 Samuel 7 vers 12: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’, Eben Haëzer, daarmee aansluitend bij tekst op de gedenksteen in de voorgevel van de kerk, die ‘als eerste steen door de kerkeraad’ gelegd werd op 20 juni 1908.

Eben Haëzer…

“De eerste steen”…

De predikant sprak onder meer woorden van de volgende strekking. “Eben Haëzer: deze woorden horen bij geschiedenis van de kerk van Tinte. Deze kerk is niet alleen op eigen kracht tot stand gekomen en onderhouden, maar ook met Gods hulp. Op 20 juni 1908 werden de woorden ‘Eben Haëzer’ in eerste steen gebeiteld. Het is een soort van godswonder dat deze kerkgemeenschap 141 jaar heeft mogen bestaan. Ze kende geweldige bloeitijden en op andere momenten heeft het met Gods hulp dapper het hoofd omhoog gehouden. Zorgen over het voortbestaan van onze kerk dateren al van de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Toch mochten we onlangs nog het honderdveertigjarig bestaan van onze kerkgemeenschap vieren, hier aan de Strypsedijk, al begon het niet in hetzelfde gebouw. Deze gemeenschap heeft het Licht van Christus in de dorpsgemeenschap laten stralen en heeft tegelijk oog gehad voor de noden van de wereld, dichtbij en ver weg.

Bij de doopvont…

Voor mensen in en buiten de kerk is een kerk als deze belangrijk: als beeldbepalend gebouw in ons dorp, maar ook als samenbindende gemeenschap die zich voor de dorpsgemeenschap wilde inzetten. De kerk van Tinte kenmerkt zich door nuchtere eenvoud, laagdrempelige omgang met elkaar en met vanzelfsprekende aandacht voor elkaar. Met tomeloze inzet van talloze vrijwilligers, van vóór de eerste dag van haar bestaan tot de laatste dag.

Aan het zelfstandige bestaan van deze kerkgemeenschap in dit gebouw komt vandaag een einde. Dat is een pijnlijk moment. Maar er komt daarmee geen einde aan Gods hulp en bijstand. Gods Geest zet nog altijd mensen in vuur en vlam. Het Pinksterfeest geeft een open oog voor de toekomst: “Houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld”. De kostbare herinnering aan dit gebouw van hout en steen zal blijven, waar mensen gedoopt werden, trouwden en begraven werden. Dit gebouw, dat mensen heeft samengebracht en tot een hechte gemeenschap heeft gemaakt.

Bij de Paaskaars…

Na vandaag vliegen we andere richtingen uit om elders neer te strijken en daar een nieuw kerkelijk onderdak te vinden. Maar we blijven elkaar minstens één keer per jaar met Pinksteren ontmoeten, zolang hef ons gegeven is, hier achter Tintestein, samen met vele anderen. Laten we dat afspreken.

De toekomst trekt een spoor. Wat blijft in het wisselen van de tijden is Gods liefde die Zijn stralen vooruitwerpt op onze weg, toen én nu. Dat geeft hoop en vertrouwen op een nieuwe toekomst. De kracht van Gods Woord gaat met ons mee”.

Afscheid van kerkgebouw en gemeente.

Na de verkondiging, de gebeden en de inzameling van de gaven volgde het onderdeel ‘Herinneringen aan de kerk’, waarmee in de eerste plaats de aanbieding van het prachtige gedenkboek ’140 jaar kerk in Tinte’ bedoeld werd. Daarvan werd symbolisch het eerste exemplaar gepresenteerd aan de eerste vrouwelijke voorzitter van de kerkenraad. Vervolgens brachten enkele gemeenteleden herinneringen aan de kerk en aan de kerkelijke gemeente naar voren. Deze kunnen op de beeldopname van de dienst gevolgd worden.

De bijbel wordt van de kansel weggehaald…

Naar het einde…

De predikant stond aan het eind van de dienst achtereenvolgens stil bij de Paaskaars, de knielbank (de plaats waar ambtsdragers bevestigd werden, waar tijdens trouwvieringen geknield werd en waar tijdens uitvaartdiensten de kist met de gestorvene stond), de doopvont, de kansel met de kanselbijbel (die door de predikant vervolgens van de preekstoel gehaald werd), bij het orgel, en bij de liturgische tafel. Bij al deze plaatsen werd een kort gebed uitgesproken, dat door de gemeente werd beantwoord met de woorden: ‘Blijf in ons midden, ga met ons mee’.

De liturgische voorwerpen worden de kerk uitgedragen…

Voor het laatst werd toen de zegen uitgesproken en werd (ook ten afscheid van de kerkgemeenschap) lied 416 gezongen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Kerkenraad en voorganger verlieten onder het naspel het kerkgebouw. Een (oud-) ambtsdrager die de brandende Paaskaars droeg ging voorop, gevolgd door een ambtsdrager met de Bijbel, daarna een met het Liedboek, iemand met de Doopschaal, een ambtsdrager met de collectezakken en tenslotte een gemeentelid met de Avondmaalsbeker en -schaal.

Daarmee kwam op indrukwekkende wijze een einde aan het gebruik van het kerkgebouw en aan het bestaan van de Protestantse Gemeente (c.q. De Gereformeerde Kerk) te Tinte… (dat laatste vermoedelijk per 31 december 2024).

© 2024. GereformeerdeKerken.info

* Binnenkort komt hier het beeldverslag van de dienst.

Translation into English:

“The Power of God’s Word Goes With Us”.

Final Service with Presentation of Commemorative Book in Tinte.

On Sunday, May 26, 2024, the Protestant Congregation (formerly the Gereformeerde Kerk) in Tinte, South Holland, bid farewell to their church building. Additionally, the Protestant Congregation Tinte was dissolved.

Farewell Weekend.

The day before, on Saturday, May 25, several farewell activities took place. From 11 AM to 5 PM, a reunion was held, where current and former members of the church were welcome to gather once more as a Protestant (‘gereformeerde’) church Congregation. This meeting took place at Tintestein. Furthermore, at Tintestein, a beautiful commemorative book, created for the occasion of the church and congregation’s farewell, was available for pick-up, about which more will be reported tomorrow. During the reunion, photos depicting the church’s history and a display of liturgical items could be viewed in the church building.

The Final Service.

Thus, the final service was held on Sunday afternoon, May 26. It was a special service because it marked not only the farewell to the church building but also, as noted earlier, the dissolution of the church congregation. For this occasion, an exception was made to record the service so that this significant event could be watched later (the video will eventually be available under this article). The service was opened at 2 PM by the minister, Rev. Peterjan van der Wal, who is the pastor of Rockanje but was temporarily also affiliated with the Tinte congregation. The service was also supported by organist Ruth Stolk-Alleman, Jeannet Posma-Hoeksema on the pan flute, and Annemarie Timmer-Vroom on the guitar, who provided musical interludes.

The Hymns.

The processional hymn was Hymn 84, verses 1, 2, 4, and 6: “How lovely, how good it is for me, Lord, the house where You put Your Name and honor (…)”. Other hymns sung included Hymn 968 (“The true church of the Lord, founded only in Him”) and, after the presentation of the first copy of the commemorative book “140 Years of Church in Tinte” and the oral memories shared by congregation members, four verses of Hymn 280: “This house of wood and stone, which has long withstood the storms (…)”. The closing hymn was Hymn 416, “Go with God and He will be with you”. For the further proceedings of the service in Tinte, we refer to the Order of Service.

The Sermon.

The Scripture reading was from Matthew 28, verses 16 to 20, concerning “the commissioning of the disciples”, with the command: “Make disciples of all nations (…)”. The text for the sermon, the “Word for this Sunday”, was from 1 Samuel 7, verse 12: “Thus far has the Lord helped us” (‘Eben Haëzer’), which corresponded with the text on the commemorative stone in the church’s facade, laid as the “first stone by the church council” on June 20, 1908.

Eben Haëzer…

The minister spoke words along the following lines: “Eben Haëzer: these words belong to the history of the church in Tinte. This church was not established and maintained by its own strength alone, but also with God’s help. On June 20, 1908, the words ‘Eben Haëzer’ were engraved in the ‘first stone’. It is a kind of miracle that this church community has existed for 141 years. It experienced tremendous flourishing times and, at other moments, bravely held its head up with God’s help. Concerns about the survival of our church date back to the 1990s. Yet we were recently able to celebrate the 140th anniversary of our church Congregation here on Strypsedijk, even though it did not start in the same building. This Congregation has allowed the Light of Christ to shine in the village community and has simultaneously paid attention to the world’s needs, both near and far.

For people inside and outside the church, a church like this is important: as a defining building in our village, but also as a unifying Congregation that wanted to serve the village community. The church of Tinte is characterized by sober simplicity, low-threshold interaction with each other, and natural attention for each other. With tireless efforts of countless volunteers, from before the first day of its existence to after the last day.

Today marks the end of the independent existence of this church Congregation in this building. That is a painful moment. But it does not mark the end of God’s help and support. God’s Spirit still sets people on fire. Pentecost gives an open eye to the future: “Keep this in mind: I am with you always, until the end of the world”. The precious memory of this building of wood and stone will remain, where people were baptized, married, and buried. This building that has brought people together and made them into a close-knit Congregation.

After today, we will scatter in different directions to find a new church home elsewhere. But we will continue to meet each other at least once a year at Pentecost, as long as it is granted to us, here behind Tintestein, together with many others. Let’s agree on that.

The future leaves a trail. What remains in the changing times is God’s love, casting its rays forward on our path, then and now. That gives hope and confidence for a new future. The power of God’s Word goes with us”.

Farewell to Church Building and Congregation.

After the sermon, prayers, and collection of gifts, the part “Memories of the Church” followed, which primarily referred to the presentation of the beautiful commemorative book “140 Years of Church in Tinte”. The first copy was symbolically presented to the first female chairperson of the church council. Subsequently, some congregation members shared memories of the church and the church Congregation. These can be followed in the video recording of the service.

Towards the End…

At the end of the service, the minister paused at the Paschal candle, the kneeling bench (the place where office bearers were ordained, where people knelt during wedding ceremonies, and where the coffin with the deceased stood during funeral services), the baptismal font, the pulpit with the pulpit Bible (which was then removed from the pulpit by the minister), the organ, and the liturgical table. A short prayer was spoken at each place, answered by the congregation singing: “Stay in our midst, go with us”.

For the last time, the blessing was then pronounced and, in farewell to the church Congregation, Hymn 416 was sung: “Go with God and He will be with you”. The church council and the minister left the church building during the postlude. A former office bearer carrying the burning Paschal candle led the procession, followed by a former office bearer with the Bible, another with the Hymn Book, someone with the Baptismal Bowl, and finally a congregation member with the Communion Cup and Plate.

Thus, in an impressive manner, came the end of the use of the church building and the existence of the Protestant Congregation (formerly the Gereformeerde Kerk) in Tinte…

© 2024. GereformeerdeKerken.info