Waardevol gedenkboek van de Kerk in Tinte

Ter gelegenheid van de sluiting van het kerkgebouw en tevens in verband met de opheffing van de Protestantse Gemeente (tot 2005 de Gereformeerde Kerk) in het Zuid-Hollandse Tinte is een zeer interessant en goed uitgevoerd gedenkboek verschenen.

Het gedenkboek van de kerk van Tinte.

Het is een mooi boek geworden! In 160 pagina’s, gedrukt op goed papier en voorzien van talloze (meestal kleuren-) foto’s wordt ons in woord en beeld de geschiedenis van 140 jaar kerkelijk leven in Tinte getoond (de kerk werd in 1890 geïnstitueerd, maar voordien was er sinds 1883 ook gereformeerd kerkelijk leven middels de ‘Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid in Tinte’). De geïllustreerde inhoudsopgave leidt de lezer op overzichtelijke wijze door het boek, dat voorzien is van een stevige omslag, gesierd door een mooie tekening van het kerkgebouw.

Het boek is verdeeld in tien hoofdstukken. Gelukkig begint het werk met een overzicht van het ontstaan en de verdere kerkgeschiedenis in Tinte, want daarover was tot nog toe niet zoveel bekend. Uitvoerig wordt in het tweede hoofdstuk stilgestaan bij het jeugdwerk, dat ook ruimschoots in beeld gebracht wordt. Hoofdstuk drie loopt van 1928 tot 1967 en gaat uiteraard zeer uitvoerig in op wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, maar ook vertelt het onder meer over de koster en zijn werk, de Vrouwengespreksgroep In ’s Konings dienst’, en ook over de geschiedenis van het vroegere Verenigingsgebouw.

Het orgel.

Het interieur vanaf de preekstoel gezien met het ’tegenwoordige’ orgel.

Een uitvoerig hoofdstuk handelt over ‘Muziek in onze kerk’, waarbij onder andere vooral ingegaan wordt op de geschiedenis van het orgel. Zo bleek het orgel dat in 1953 bij de fa. Spiering gekocht was ‘een grote miskoop’. Als je de in het gedenkboek afgedrukte beoordeling van het instrument leest, geschreven door een orgeldeskundige, kun je je dat oordeel heel goed voorstellen: toetsen en registers die (af en toe) weigerden, ‘meer dan de helft van de toetsen geeft helemaal geen geluid’, allerlei hoge tonen klonken onbedoeld mee ‘wat associaties oproept aan geluiden, die men soms op de Amsterdamse grachten kan horen’, waarmee ongetwijfeld draaiorgelgeluiden bedoeld worden. Verder was er houtworm actief, de orgelkast stond uit het lood, enz. ‘Het enige wat niet slecht is zijn de metalen orgelpijpen’. In december 1972 kon ‘een zo goed als nieuw orgel’ in gebruik genomen worden (het goede pijpwerk van het oude orgel kon hergebruikt worden).

Korte verhalen met herinneringen van gemeenteleden en predikanten vertellen ook veel over wat er in de kerk van Tinte voorviel. Daarbij maken ook foto’s natuurlijk vaak veel duidelijk. Zo worden aan de hand van illustraties huwelijksinzegeningen in de loop der tijden in beeld gebracht; illustraties vertellen ook over ‘rouw en gedenken’. Het kerkblad komt eveneens aan de orde, waarvoor aanvankelijk de naam ‘De Stryp-kreet’ bedacht was, maar vanwege de daarover binnenkomende kritiek werd alsnog gekozen voor een nieuwe naam: Vraagteken, waarin tot voor kort de gemeenteleden jarenlang ingelicht werden over het kerkelijk wel en wee.

Links de kerk en rechts de entree naar de kerk.

Vrouwen in het ambt, de Commissie van Beheer (c.q. het College van Kerkrentmeesters), doopplechtigheden, de kindernevendienst, en natuurlijk weer het jeugdwerk: de GJV (later CJV) ’t Zoeklicht, de jeugdclubs, het interieur van de kerk, de verschillende predikanten die de kerk van Tinte dienden (vaak in combinatie met de kerk van Brielle of Oostvoorne), ‘Kerk, school en gezin’, ‘Van Gereformeerde Kerk naar Protestantse Gemeente’ (per 20 september 2005), het wel en wee van allerlei commissies die in de loop der jaren meewerkten in het kerkelijk leven; het komt allemaal voorbij met interessante verhalen en mooie foto’s – die dankzij het goede papier goed uitkomen.

Het boek bevelen we van harte aan! Het is een waardevol gedenkboek geworden voor de kleine nu opgeheven gemeente op Voorne. Men is immers niet alleen de kerk kwijt, maar men mist nu ook het oude verband van de kerkelijke gemeente. Dit boek kan ongetwijfeld bijdragen aan de verwerking van het in Tinte bestaande verdriet en de teleurstelling.

  • Ds. Peterjan van der Wal, Piet Beukelman, Karin van den Doel-Poppen, Mieke Roskam-Beukelman, Marije Rehorst-Bol en Sandra Stolk vormden de redactiecommissie van 140 jaar kerk in Tinte, een uitgave van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Tinte, mei 2024 (Eerste druk), 160 pagina’s, voorzien van talloze foto’s en ingebonden in een stevige band. Prijs: € 24,90 (excl. verzendkosten), te bestellen via www.kerktinte.nl

Translation into English:

Valuable Memorial Book of the Church in Tinte.

On the occasion of the closure of the church building and in connection with the dissolution of the Protestant Church (known as the ‘Gereformeerde Kerk’ until 2005) of Tinte in South Holland, a memorial book has been published.

It has become a beautiful book! In 160 pages, printed on good quality paper and filled with numerous (mostly color) photos, the history of this 140-year-old congregation is presented to us in words and images (the church was established in 1890, but prior to that, there was also ‘gereformeerd’ church life through the ‘Association for the Dissemination of the Truth in Tinte’ since 1883). The illustrated table of contents guides the reader through the book in an orderly fashion, which is bound in a sturdy cover adorned with a lovely drawing of the church building.

The book is divided into ten chapters. Fortunately, it begins with an overview of the origins and early history of the church in Tinte, as little was known about this until now. The second chapter extensively covers the youth work, which is also richly illustrated. Chapter three spans from 1928 to 1967 and, of course, delves deeply into what happened during World War II, but it also writes about the sexton and his work, the Women’s Discussion Group “In the King’s Service,” and the history of the community building, among other topics.

The Organ.

An extensive chapter deals with “Music in Our Church,” which also discusses the history of the organ. The organ purchased from the Spiering company in 1953 turned out to be a major disappointment. Reading the printed evaluation of the instrument by an organ expert, you can understand this judgment: keys and stops that occasionally don’t work, “more than half of the keys make no sound at all,” various high-pitched tones are heard, “evoking associations with sounds sometimes heard on the canals of Amsterdam,” undoubtedly referring to barrel organ sounds. Additionally, the organ had woodworm, the organ case was out of alignment, etc. “The only thing that is not bad is the metal organ pipes.” In December 1972, a virtually new organ was inaugurated (the good pipework could be reused).

Short stories with memories from congregation members and ministers also tell a lot about what happened in the Tinte church. Photos often speak volumes. Illustrations show wedding blessings over the years and also depict “mourning and remembrance.” The church newsletter is also covered, initially named “De Stryp-kreet”, but due to incoming criticism, a new name was chosen: “Vraagteken” (‘Question Mark’), which until recently informed the congregation members about church affairs.

Women in office, the Administrative Committee (or College of Church Trustees), baptism ceremonies, children’s church services, and of course the Youth Work: ‘’t Zoeklicht’, the youth clubs, the interiors of the church, the various ministers who served the Tinte church (often in combination with the churches of Brielle or Oostvoorne), ‘Church, school, and family’, “From Gereformeerde Kerk to Protestant Congregation” (as of September 20, 2005), various committees over the years; all of it is presented with interesting stories and beautiful photos that look great thanks to the good quality paper.

We highly recommend this book. It has become a valuable memorial book for the small Tinte congregation in Voorne. They not only lost the church but also miss the old bond of the Church Congregation. This book can undoubtedly help in processing the grief and disappointment.

• Rev. Peterjan van der Wal, Piet Beukelman, Karin van den Doel-Poppen, Mieke Roskam-Beukelman, Marije Rehorst-Bol, and Sandra Stolk formed the editorial committee of “140 years of church in Tinte,” published by the church council of the Protestant Congregation in Tinte, May 2024, 160 pages, filled with numerous photos and bound in a sturdy cover. Price: €24.90 (excluding shipping costs), available for order at www.kerktinte.nl