‘Perebomenwegkerk’ Elim gaat te zijner tijd dicht

De protestantse (voormalig gereformeerde) Perebomenwegkerk in het Drentse Elim zal op termijn dichtgaan en in de toekomst verkocht worden.

De voormalig gereformeerde Perebomenwegkerk in Elim (Dr.).

Maar op dit moment is er nog geen sprake van sluiting en/of verkoop. Sterker nog, de kerk zal de komende tijd nog volledig gebruikt worden omdat de Dorpsstraatkerk grootschalig verbouwd en verduurzaamd gaat worden. Dit zal zeker nog anderhalf jaar in beslag nemen, waardoor daarin niet gekerkt kan worden. Een datum voor een laatste dienst in de Perebomenwegkerk kan zeker nog niet vastgesteld worden, aldus deelde het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Elim aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee. De sluiting van de kerk zal dus naar verwachting niet eerder dan eind 2025 of begin 2026 plaatsvinden.

Op de vraag van de redactie of ter gelegenheid van de toekomstige buitengebruikstelling van de Perebomenwegkerk ook een gedenkboek zal worden uitgegeven werd geantwoord, dat dit t.z.t. zeker ter sprake zal komen, maar dat dit door de veelheid van werkzaamheden in de komende tijd met betrekking tot de verbouwing van de Dorpsstraatkerk later opgepakt zal worden.

We hopen t.z.t. op een en ander terug te komen.

De kerk in Elim.

Het kerkje van Elim ging in 1962 vlammen op.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk aan de Perebomenweg is de opvolgster van een houten gereformeerd kerkje op ongeveer dezelfde locatie als de tegenwoordige kerk. Dat houten kerkje was in 1942 in Amsterdam gekocht, maar werd op de Tweede Kerstdag van 1962 door een felle brand in de as gelegd; de oorzaak was mogelijk de kachel. Het lukte de koster, die ineens rook uit de kerk zag komen, alleen de collectezakken-aan-stokken en het doopvont te redden. Door vrijgevigheid van de inwoners van Elim en door gezamenlijke inspanning kon aan de Perebomenweg een nieuwe kerk gebouwd worden, die in 1964 in gebruik genomen werd.

Translation into English:

Perebomenweg Church in Elim to Close Eventually.

The Protestant (formerly ‘gereformeerde’) ‘Perebomenweg Church’ in Elim, Drenthe, located between Hoogeveen and Coevorden, will eventually close and be sold in the future.

However, at this moment, there are no plans for closure and/or sale. In fact, the church will continue to be fully utilized in the coming period as the ‘Dorpsstraat Church’ undergoes extensive renovations and sustainability improvements. This will certainly take another year and a half, making it unusable for services during that time.

Therefore, a date for a final service cannot yet be set, according to the College of Church Trustees of the Protestant Congregation in Elim, as shared with the editorial staff of GereformeerdeKerken.info. The church is expected to close no earlier than the end of 2025 or the beginning of 2026.

When asked by the editorial staff whether a commemorative book would be published on the occasion of the future decommissioning of the ‘Perebomenweg Church’, the response was that this would certainly be considered in due course, but due to the extensive work related to the renovation of the ‘Dorpsstraat Church’, it will be addressed later.

We hope to revisit this matter in due course.

The Church in Elim.

The ‘gereformeerde’ Church on Perebomenweg is the successor of a wooden ‘gereformeerde’ church on the Perebomenweg, which was reduced to ashes by a fierce fire on the second day of Christmas in 1962; the cause was unknown. The sexton, who suddenly saw smoke coming from the church, was only able to save the collection bags-on-sticks and the baptismal font. Thanks to the generosity of the residents of Elim and a collective effort, a new church could be built on Perebomenweg, which was put into use in 1964.