“60 jaar leven in de Vredevorstkerk”

Gedenkboek gepubliceerd over de Beverwijkse ‘Vredevorstkerk’.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op zaterdag 6 juli 2024 in de protestantse, voormalig gereformeerde Vredevorstkerk in Beverwijk werd een gedenkboek gepresenteerd over het zestigjarig bestaan van de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden.

Het gedenkboek over de Vredevorstkerk in Beverwijk.

De Vredevorstkerk werd onlangs verkocht aan de Koptisch-Orthodoxe Kerk, die in Beverwijk een parochie heeft, maar de Vredevorstkerk zal tot het gereedkomen van de renovatie van de Grote Kerk gewoon gebruikt worden voor de kerkdiensten. De protestantse kerkdiensten worden om half tien gehouden (een half uur eerder dan normaal), en die van de Kopten om 11 uur.

Het gedenkboek.

“60 jaar leven in de Vredevorstkerk” is de titel van het boek. Het is een bundel verhalen over ervaringen van bezoekers, pastores en gebruikers van de Vredevorstkerk in Beverwijk in de periode 1964 tot 2024. Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee. In ruim honderdveertig pagina’s komt een scala aan onderwerpen aan de orde. We kunnen slechts enkele aspecten van de inhoud van het inhoudsrijke boek aan de orde laten komen. Het is ondoenlijk om de ruim dertig hoofdstukken allemaal te noemen of te beschrijven. Een ding is zeker: de interessante verhalen geven een goed overzicht van het kerkelijk leven in de Vredevorstkerk.

Uiteraard begint het boek met de geschiedenis van de Vredevorstkerk, opgetekend in 2004, als artikel in het kerkblad Samenklank. Binnen een jaar na ‘de eerste paal’ werd de Vredevorstkerk op 15 juli 1964 in gebruik genomen. De laatste renovatie van de kerkzaal vond in 1999 plaats, en zo ziet de kerkruimte er nog steeds uit.

Tijdens de feestmiddag op 6 juli 2024.

De Vredevorstkerk is ook een ‘kerk met rijke symboliek’, zoals een van de hoofdstukken getiteld is. De imposante klokkentoren: aan de basis van ‘dit betonnen gevaarte’ is de Vredesduif te zien met een groene olijftak in zijn bek: ‘De nieuwe aarde zal weer bloeien onder onze Vredevorst’. In de kerkzaal heeft men ‘Zicht op de wereld’ buiten. Dat is ook de naam van de grote imposante glaswand, van ‘helder glas, enig in zijn soort’, waardoor je, naar buiten kijkend, alle seizoenen van het jaar voorbij kunt zien komen.

Ook voorgangers van de Vredevorstkerk beschrijven hun ervaringen in de Vredevorstkerk. Het jeugdwerk komt natuurlijk uitvoerig aan de orde, het werk van de koster, ‘de stille Vredevorstkerk in de coronatijd’, het Samen op Weg proces in de Vredevorstkerk en natuurlijk de Vredevorstkerk ‘als muzikaal thuis’, zowel met stem als instrument. Ook wordt een hoofdstukje gewijd aan ‘De Vredevorstkerk en werken op zondag’, beschreven door zoon en dochter van wijlen ds. J. Knol (1917-1983), die de ingebruikneming van de Vredevorstkerk destijds leidde.

Een ander hoofdstuk gaat over een ‘Gastarbeider als predikant’ in de Vredevorstkerk. Dan gaat het over ds. Achille Addis, die van 1982 tot 1986 aan de Vredevorstkerk verbonden was. Achille Addis (geboren op Sardinië) kwam als gastarbeider naar Nederland om hier te gaan werken. ‘Een niet altijd even makkelijk leven’. Na verloop van tijd besloot hij theologie te gaan studeren en kwam uiteindelijk als gereformeerd predikant achtereenvolgens terecht in Engwierum, Oudega (Sm.), Oldekerk en tenslotte in Beverwijk. De predikant overleed in 2015.

De Vredevorstkerk te Beverwijk.

‘Aangepaste gezinsdiensten’ in de Vredevorstkerk krijgen aandacht, en ook ‘verhalen uit Oost- en West-Europa’ komen aan de orde, omdat vanuit protestants Beverwijk 32 jaar lang contacten onderhouden werden met de Evangelische Kirche in het Duitse plaatsje Guben. Dat begon in 1989, het jaar van ‘de afbrokkelende muur tussen Oost en West Berlijn’. Het idee om contacten te onderhouden met wat toen nog de ‘Duitse Democratische Republiek’ heette kwam voort uit twee themadiensten in 1987, met respectievelijk als thema ‘Grenzeloos’  en ‘Oost en West’.

Kortom: “Vele tientallen pastores hebben vanaf de kansel het Woord uitgelegd, er is met vreugde en hartenlust in dit gebouw gezongen. Niet alleen door de mensen van de Vredevorstkerk op de zondagen, maar ook op al die avonden dat verschillende koren zongen, oefenden voor een muzikale bijdrage aan een dienst of voor een concert. Ja, aan concerten ook geen gebrek: koren, orkesten, harmonieën en fanfares, de muziek was divers en klonk prachtig. En natuurlijk is er vergaderd, woorden buitelden door de Vredevorstkerk op weg naar overeenstemming, naar actie of inzicht, over vreugde en verdriet ging het”.

“De laatste jaren werd het stiller in de Vredevorstkerk, met als dieptepunt de coronaperiode. De kerk staat minder in de belangstelling, want na zestig jaar is de Vredevorstkerk de Protestantse Gemeente te groot geworden. De Koptische Kerk zal het gebouw een ander gezicht geven, al blijft het een kerk. Over facetten van deze 60-jarige geschiedenis gaat dit boekje ’60 jaar leven in de Vredevorstkerk’.”

Aanbieding van het boekje.

De aanwezige voorgangers kregen als eersten een exemplaar van het gedenkboek.

Aan het eind van de feestmiddag werd het gedenkboek aangeboden aan de aanwezige voorgangers die in de Vredevorstkerk gediend hebben.

De gemeenteleden kregen het boek van de kerkenraad cadeau. Dat was een goede geste. Als straks de periode in de Vredevorstkerk voorbij is, heeft men als aandenken een prachtig, inhoudsrijk boek, waardoor men ook in de toekomst een zuiver beeld kan krijgen van wat eens’60 jaar leven in de Vredevorstkerk’ voor hen en voor anderen betekende.

  • Gert van Dijk, Jan Kramer, Teun-Jan Tabak (red.), 60 jaar leven in de Vredevorstkerk. Een bundel verhalen over ervaringen van bezoekers, pastores en gebruikers van de Vredevorstkerk in Beverwijk in de periode 1964-2024. Een uitgave van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee, juli 2024, 144 pagina’s, met vele illustraties.

Translation into English:

60 Years of Life in the ‘Vredevorstkerk’.

Commemorative book published about the ‘Vredevorstkerk’ in Beverwijk.

The Vredevorstkerk was recently sold to the Coptic Orthodox Church, which has a parish in Beverwijk, but the Vredevorstkerk will continue to be used for church services until the renovation of the ‘Grote Kerk’ is completed. Protestant services are held at 9:30 AM (half an hour earlier than usual), and the Coptic services at 11 AM.

The book.

“60 Years of Life in the Vredevorstkerk” is the title of the book. It is a collection of stories about the experiences of visitors, pastors, and users of the Vredevorstkerk in Beverwijk from 1964 to 2024. It is published by the Protestant Congregation Beverwijk-Wijk aan Zee. The book covers a wide range of topics in over one hundred and forty pages. We can only highlight a few aspects of the rich content of the book. It is impossible to mention or describe all the more than thirty chapters. One thing is certain: the interesting stories provide a good overview of church life in the Vredevorstkerk.

Of course, the book begins with the history of the Vredevorstkerk, recorded in 2004, as an article in the church magazine ‘Samenklank’. Within a year of the ‘first pile’, the Vredevorstkerk was put into use on July 15, 1964. The last renovation of the church hall took place in 1999, and the church space still looks like this.

The Vredevorstkerk is also a ‘church with rich symbolism’, as one of the chapters is titled. The impressive bell tower: at the base of ’this concrete giant’ you can see the Peace Dove with a green olive branch in its beak: ‘The new earth will bloom again under our Prince of Peace’. In the church hall, there is a ‘View of the world’ outside. That is also the name of the large imposing glass wall, made of ‘clear glass, unique in its kind’, through which you can see all the seasons of the year pass by.

Former Pastors of the Vredevorstkerk also describe their experiences in the Vredevorstkerk. Youth work is, of course, extensively covered, as is the work of the sexton, ’the silent Vredevorstkerk during the corona period’, the ‘Together on the Way’ process in the Vredevorstkerk, and of course the Vredevorstkerk ‘as a musical home’, both with voice and instrument. A chapter is also devoted to ‘The Vredevorstkerk and working on Sunday’, described by the son and daughter of the late Rev. J. Knol (1917-1983), who led the opening of the Vredevorstkerk at the time.

Another chapter is about a ‘Guest worker as a preacher’ in the Vredevorstkerk. This refers to Rev. Achille Addis, who was connected to the Vredevorstkerk from 1982 to 1986. Achille Addis (born in Sardinia) came to the Netherlands as a guest worker to work here. ‘A not always easy life’. After a while, he decided to study theology and eventually became a ‘gereformeerde’ pastor, successively in Engwierum, Oudega (Sm.), Oldekerk, and finally in Beverwijk. The pastor passed away in 2015.

‘Adapted family services’ in the Vredevorstkerk receive attention, as do ‘stories from Eastern and Western Europe’, because Protestant Beverwijk maintained contacts with the Evangelische Kirche in the German town of Guben for 32 years. This began in 1989, the year of ’the crumbling wall between East and West Berlin’. The idea to maintain contacts with what was then still called the ‘German Democratic Republic’ originated from two theme services in 1987, with the themes ‘Boundless’ and ‘East and West’, respectively.

In short: “Many dozens of pastors have explained the Word from the pulpit, and there has been joyful singing in this building. Not only by the people of the Vredevorstkerk on Sundays but also on all those evenings when various choirs sang, practiced for a musical contribution to a service or for a concert. Yes, there was no shortage of concerts: choirs, orchestras, harmonies, and fanfares, the music was diverse and sounded beautiful. And of course, there were meetings, words tumbled through the Vredevorstkerk on the way to agreement, to action or insight, about joy and sorrow”.

“In recent years, it has become quieter in the Vredevorstkerk, with the low point being the corona period. The church is less in demand, because after sixty years, the Vredevorstkerk has become too large for the Protestant Congregation. The Coptic Church will give the building a different face, although it will remain a church. This booklet ’60 years of life in the Vredevorstkerk’ covers aspects of this 60-year history.”

Presentation of the book.

At the end of the festive afternoon, the commemorative book was presented to the attending pastors who served in the Vredevorstkerk. The congregants received the book as a gift from the church council. That was a nice gesture. When the period in the Vredevorstkerk comes to an end, they will have a beautiful, content-rich book as a memento, through which they can also get a clear picture in the future of what ’60 years of life in the Vredevorstkerk’ meant to them and others.

  • Gert van Dijk, Jan Kramer, Teun-Jan Tabak (eds.), 60 Years of Life in the Vredevorstkerk. A collection of stories about the experiences of visitors, pastors, and users of the Vredevorstkerk in Beverwijk from 1964-2024. Published by the Protestant Congregation Beverwijk-Wijk aan Zee, July 2024, 144 pages, with many illustrations.