Archief dr. A. Kuyper en bibliografieën Kuyper en dr. H. Bavinck nu online

Het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) – verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen – heeft het archief van dr. A. Kuyper (1837-1920) en diens complete bibliografie, alsmede de bibliografie van dr. H. Bavinck (1854-1921) online gezet.

Standbeeld van dr. A. Kuyper (1837-1920) in Maassluis. Het werd destijds onthuld door de toenmalige minister-president J.P. Balkenende (bron: Barends Blik).

Het archief van dr. A. Kuyper.

In 2009 werd de ‘Inventaris van het archief van Abraham Kuyper’, samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper, door het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam via het internet voor een breder publiek beschikbaar gesteld. Deze weergave beperkte zich uitsluitend tot de vermelding van de in het archief voorkomende documenten, zoals archiefinventarissen over het algemeen doen.

De inventaris van het archief van dr. A. Kuyper uit 2009.

Het Neo-Calvinism Research Institute heeft nu echter niet alleen de archiefinventaris zelf, maar ook al de in het archief opgenomen documenten gescand en voor onderzoek vrijgegeven. Klikt men op een geselecteerd archiefonderdeel  dan verschijnt de scan van het betreffende archiefstuk in beeld, dat zelfs door middel van een vergrootglas desgewenst beter bekeken kan worden.

Daarmee worden veel stukken publiek gemaakt betreffende de voormalige Antirevolutionaire Partij (een van de drie christelijke partijen die later het CDA vormden), de Vrije Universiteit, de Doleantie, de schoolstrijd, Kuypers ministerschap, zijn netwerk en zijn persoonlijke leven. Het archief telt onder meer bijna negenduizend brieven.

Dit briefje schreef de kleine Abraham Kuyper in 1848 (bron: Archief dr. A. Kuyper).

Ongeveer tien jaar geleden is het Princeton Theological Seminary (Princeton, N.J., USA) in samenwerking met het Historisch Documentatie Centrum van de VU begonnen met de digitalisering van de inhoud van het archief. Later heeft het NRI het werk van Princeton overgenomen en voltooid. Het indrukwekkende resultaat is nu voor onderzoek beschikbaar.

De bibliografie van dr. A. Kuyper.

In 2011 werd een zeer uitgebreide en geannoteerde bibliografie van dr. A. Kuyper gepubliceerd, samengesteld door Tjitze Kuipers. Het omvatte alle geschriften van Kuyper, gepubliceerd tussen 1857 en 2010, waarin dus ook de talloze na zijn overlijden in 1920 gepubliceerde herdrukken van zijn werk waren opgenomen. Het indrukwekkende 750 pagina’s tellende (zeer prijzige) boek werd gepubliceerd als 55ste uitgave in de serie over Kerkgeschiedenis die door uitgeverij Brill (Leiden/Boston) werd verzorgd.

De indrukwekkende bibliografie van Tjitze Kuipers (2011).

Deze  bibliografie vermeldde niet alleen alle geschriften (zowel boeken als artikelen etc.), maar ook vele bijzonderheden over elk van die publicaties, zoals de oplage, de prijs, de zo precies mogelijk vastgestelde publicatiedatum, de verschillende edities van de uitgaven en de herdrukken ervan. Ook werd een korte samenvatting  van elk van de geschriften gegeven.

Deze bibliografie van Kuypers geschriften is nu ook door het Neo-Calvinism Research Institute  op het internet gepubliceerd, herzien en aangevuld. Maar ook hier beperkt de NRI-publicatie zich niet slechts tot de letterlijke inhoud van het in 2011 gepubliceerde boek (hoewel dat ook), maar kan via talloze ‘links’ doorgeklikt worden naar herdrukken. Zo kan de gang van een bepaald boek nauwgezet en gemakkelijk worden gevolgd.

Van een behoorlijk aantal geschriften werd bovendien ook een scan opgenomen (aan te klikken via het PDF-icoon), zodat het origineel alsnog bestudeerd kan worden. Ook kunnen (via de linker kolom) geschriften uit een bepaald jaar geselecteerd worden, zodat bijvoorbeeld precies kan worden bekeken welke geschriften in het  Doleantiejaar 1886 door Kuyper geschreven werden, en de volgorde ervan.

De bibliografie van dr. H. Bavinck.

Dr. H. Bavinck (1854-1921).

Ook de bibliografie van dr. H. Bavinck, van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de toenmalige Theologische Hogeschool te Kampen en van 1902 tot 1921 van de Vrije Universiteit, is door het NRI gedigitaliseerd. Door op een onderdeel in de linker kolom te klikken kan men de geschriften van Bavinck op verschillende manieren selecteren. Klikt men vervolgens op de titels der  geselecteerde geschriften in de rechterkolom dan wordt meestal een transcriptie van de publicatie getoond, zo niet, dan kan men het bijgevoegde PDF-icoon aanklikken, waardoor een scan van de publicatie zichtbaar wordt. Vaak kunnen ook beide worden ‘opgeroepen’.

Met deze digitale presentatie van archief en publicaties van Kuyper en van de bibliografie van Bavinck komen belangrijke informatiebronnen over personen, theologie, politiek, onderwijs, cultuur en sociaaleconomische thema’s van het neo-calvinisme voor iedere onderzoeker en belangstellende waar ook ter wereld ter beschikking.

Later in 2020 doet de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit een proef om het handschrift van delen van het archief automatisch te transcriberen, zodat de volledige tekst doorzoekbaar wordt.